.       
[dnes je 27. září 2016]

#Fukushima - komu začíná téci do bot

xChaos 6. dubna 2011 [36047 znaků] [editováno 28. února 2015] [Globální vesnice]
★★ [ + ] 6 [14x] [ - ] [informativní[x] zajímavé[x] kvalitní[x] dlouhé[x]]
19656 ← RSS 2788 fb 32 twitter 1217 google 245 seznam 24 nyx 46 bot 10044
[Komentářů 179]

Dvojznačnost situace ve Fukušimě poněkud paradoxně nahrává jak krajním odpůrcům jádra, tak i jeho přesvědčeným stoupencům: obě strany se snaží jakoukoliv novou informaci okamžitě využít jako argument. Zdá se, že racionální debata poučených laiků je zřejmě nemožná a oba tábory sporu se pustily do vleklé mediální zákopové války, vedené pomocí nevybíravých emocí. Jisté je jen to, že zaměstnancům na místě, kteří se snaží havárii řešit, začalo (doslova) téct do bot. #japan #nuclear #energy #disaster
icon

Pro začátek bych se pokusil vysvětlit, komu a co přesně před několika dny začalo téci do bot: podle několika nezávislých zdrojů natekla technikům (zřejmě externím subdodavatelům, pokud jsem to dobře pochopil), kteří měli za úkol natáhnout k systémům odstavených reaktorů prodlužovačky, radioaktivní voda do bot - a pokud lze věřit odhadům celkové dávky, které jejich nohy, nasáklé radioaktivní vodou, byly vystavené, tak to s nimi nevypadá moc dobře (naštěstí Sievert není jednotka, měřící jednoznačnou fyzikální veličinu - měří se tím spíše biologické účinky ozáření - a pípání dozimetrů tedy podléhá přepočtům podle různých koeficienty podle toho, jaká tkáň ve které části těla byla konkrétně zasažena). Je příznačné, že celý incident byl zcela zbytečný: bývalo by stačilo pohlídat, aby si obuli obyčejné holinky...

Navzdory tomuto skutečně závažnému incidentu zatím nově přicházející informace působí lehce optimistickým dojmem - únik vysoce radioaktivní vody z reaktoru č.2 se podařilo zastavit. Jenže aby bylo možné již uniklou vodu uskladnit v nádržích elektrárny, tak z nich bude nutné vypustit do moře slabě radioaktivní "čajíček" - což bude mít nejspíš devastující následky pro místní rybáře.

Ke "zbytečnosti" aktivit protijaderných aktivistů bych dodal asi toto - cituji: MOX fuel is more dangerous than normal uranium fuel because it contains plutonium, which heats up more than uranium and can thus cause hot spots during a "loss of coolant incident" (see this earlier post by Jeffrey Kluger). Plutonium also makes control rods and boron less effective in slowing down a nuclear reaction--two crucial elements in the emergency shut-down of a reactor during a "criticality incident." It also releases more harmful radiation than pure uranium fuel in the case of a meltdown. For these reasons, nuclear safety campaigners in Japan succeeded in limiting the amount of plutonium in Japan's MOX to 6 percent (In France, by comparison, plutonium makes up 30 percent of MOX fuel). That certainly seems like a good thing now.

Přeloženo do češtiny a do jazyka laiků: Plutonium je jako jaderné palivo "zatraceně účinné": kritické množství atomů tohoto prvku (pro zahájení štěpné reakce) je jen třetinové oproti uranu. Tím pádem představuje plutonium v nechlazeném reaktoru zatraceně velký problém - jako zdroj většího tepla ze samovolného rozpadu i jako rizikový materiál v případě roztavení jádra reaktoru (meltdown - v češtině používáme slovo "jádro" pro jistotu jako pro core reaktoru, tak i pro nucleus atomů, které jsou štěpeny, čímž vzniká hypnotická jazyková mlha a jednoslovný ekvivalent anglického meltdown se v pí-ár slovníku Dany Drábové nevyskytuje vůbec...). Ve skutečnosti to vypadá, že k možné poruše kontejnmentu došlo právě u toho reaktoru ve Fukušimě, který používá jako palivo plutonium: samozřejmě, lze to prezentovat jako náhodu - ale taky je nutné ten pouze 6% obsah oxidu plutoničitého to připočíst jako zásluhu protijaderným aktivistům - a až to po letech celé rozeberou a zjistí, k čemu vlastně sakra přesně došlo, tak nelze vyloučit, že se zjistí, že pro daný tvar roztaveného jádra reaktoru by při 30% obsahu oxidu plutoničitého nastal při výpadku chlazení průser téměř určitě (a ano - použití slova průser u jaderných nehod je z etymologického hlediska zcela v pořádku [video.ihned.cz]).

Ačkoliv protijaderný aktivista rozhodně nejsem (jsem ne-jaderný, mimo-jaderný zvídavý technologický optimista, který nechce ztrácet čas negativní argumentací a místo toho se zajímá spíše o alternativy a pozitivní argumentaci) tak jsem přesvědčený, že půjde dohledat konkrétní příklady toho, kdy se protijaderným aktivistům podařilo trefit do černého. Vždyť např. i moje původní zhodnocení situace v mém prvním, čtenáři velmi dobře přijatém a masivně komentavaném článku bylo v podstatě naivní: kdybych býval už v době havárie znal všechny detaily konstrukce daného reaktoru, tak bych tušil, že výbuchy vodíku byly ještě vážnější incident, než v té době média uváděla: vždyť zirkon reaguje s vodou takovým způson, že dochází k úniku vodíku až od teplot 1500°C výše [science.slashdot.org] ! A právě vysoce radioaktivní voda, jejíž únik byl hlášen až celé dny po havárie, je důkazem toho, že k poškození obalu palivových tyčí rozhodně dojít muselo: uniklá voda je o několik řádů radioaktivnější, než voda nacházející se ve fungujícím, ale neporušeném jaderném reaktoru. To ovšem chudákům elektrikářům nejen zapoměli říct - ale pro jistotu jim ani nepřipomněli, aby si do práce vzali holínky... na tomto případě je myslím docela dobře vidět, že trocha té paniky bývá občas na místě. Pokud mám aktuální informace, tak havárie jsou zatím na stupnici hodnoceny jako 3 paralelní havárie stupně 5 (Three Mile Iisland) a jedna havárie stupně 3. To mě přijde velmi nepřiměřené - požár paliva v reaktoru č. 4 byl určitě závažnější, než "naše" historická havárie elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích, která byla hodnocena stupněm čtyři (přitom tam v podstatě šlo jen o unikátní experiment s výrobou "těžké sodovky" - což je těžká voda obohacená kysličníkem uhličitým...). A očekávám, že havárie fukušimského reaktoru č. 2 se brzy posune na INES úroveň 6: ty "wider consequences" jsou tam natolik očividné [www.bbc.co.uk], že k oficiálnímu oddalování zveřejnění skutečné klasifickace možná nedošlo jen pod záminkou zamezení paniky u obyvatel dvacetimilionové aglomarace kolem Tokia...

Plutonium je vůbec jedna z nepozoruhodnějších a "nejďábelštějších" substancí, které lidstvo vymyslelo. Jde asi o jediný prvek bez stabilního izotopu, který člověk začal vyrábět opravdu v průmyslovém měřítku. Lze se divit dnešním paranoikům a konspiračním teoretikům, jakou optikou pozorují světový vojensko-průmyslový komplex - pokud si např. přečetli, že plutonium bylo použité k výrobě první jaderné bomby ještě předtím, než byl jeho objev ohlášen [en.wikipedia.org], že Američané ve 40. letech experimentovali s jeho zdravotními účinky na lidský organismus dílem sebevražedně, dílem ve značně mengeleovském duchu [en.wikipedia.org] (ovšem v roce 1957 je při události zvané Mayak značně trumfli Rusové, poté co po asi vůbec největší nehodě vojenského jaderného zařízení cíleně přesídlili pouze část zasaženého obyvatelstva, navíc zřejmě na základě etnického/rasistického klíče....) ? Přes to všechno ale hlavním problémem plutonia zůstává jeho radioaktivita - ne jeho tajemstvími obestřená toxicita [en.wikipedia.org] (tedy, všechny těžké kovy jsou obecně toxické, a přesto se z olova relativně donedávna dělaly vodovodní trubky...). Problémem je, že "trvale udržitelnou" jadernou energetiku si nelze představit bez postupného přepracování vyhořelého paliva právě na plutonium - a následného využití plutonia jako nového paliva. Plutonium je tedy pro civilizaci pozoruhodným způsobem "návyková látka": je jakousi noční můrou, na které lze pozorovat, jak by to vypadalo. kdyby vědu dělali v utajení vojáci - místo aby objevy v relativně open-source duchu sdílela širší vědecká veřejnost. Fakt, že se tento prvek prakticky nevyskytuje přirozeně (alespoň ne v měřitelném množství), je navíc filosoficky významný - jde fakticky o "technický konstrukt", ne o "přírodní objev" v původním smyslu tohoto slova - a není divu, že jeho historické souvislosti tím pádem nepřestávají fascinovat např. postmoderní sci-fi autory (viz dále). Ale ještě k oxidu plutoničitému - i když z názvu sloučeniny úplně slyšíte to "ničení", tak proti kovovému plutoniu, používanému v jaderných zbraních, je to ještě relativně spořádaná sloučenina... věděli jste, co se stane s plutoniovým jádrem nějaké vysloužilé jaderné bomby, když "zrezazví" na vzduchu ? Objem vzniklého oxidu plutoničitého je o 70% větší, než byl objem původního kovového plutonia...

Postmoderní fantasy a sci-fi autoři obecně tíhnou k heslu "dostatečně vyspělou magii nelze odlišit od technologie" [2x en.wikipedia.org] - jinými slovy, vnímají podobné objevy jako svého druhu "reality hack". Zatímco (u nás velice populární, až zlidovělý) Terry Pratchett (bývalý mluvčí britské společnosti provozující jaderné elektrárny!) se snažil o zasazení vědy do rámce "tradičních vyprávění" - tak naopak Charles Stross šel opačnou cestou prezentace magie v kontextu "moderních vyprávění" - o vědě, tajných službách, apod. Pokud se někdy člověk naučí modifikovat "přirozené" přírodní zákony, kterým je jako inteligentní pozorovatel vesmíru vystaven - tak na plutonium se bude vzpomínat jako na úplně první experiment v tomto směru (asi jako my pokládáme Heronovu baňku, známou Římanům, za předchůce parního stroje, řecký mechanismus z vraku poblíž Antikythéry za předchůdce dnešních počítačů, nebo Démokritův atomismus za předchůdce moderních přírodních věd). Z čistě antropologického hlediska pak lze u celého oboru jaderné fyziky, energetiky a zbrojní technologie pozorovat řadu aspektů kmenových tabu (utajení, zákaz pobytu na určitých místech) a magických rituálů (do kterých je zasvěcena pouze hierarchicky nejvýše postavená vrstva kněží). Splněny jsou i předpoklady vyvolávání otevřeného strachu (jaderné zbraně) nebo kultivovanější posvátné úcty či hrůzy (jaderné elektrárny). Jaderná fyzika a inženýrství jsou žijícím přírodním či pohanským náboženstvím dneška. A pokud s touto tezí chcete polemizovat - kdo tady říká, že živá náboženství minulosti nefungovala - pro ty lidi, kteří v ně věřili ? Žili jste v té době a sdíleli jste tu víru ? Že ne ? Tak vidíte ! (Varování: při neobratné manipulaci s Occamovou břitvou se můžete vážně poranit!)

Před těmi, kdo moje výlevy dočetli až sem, bych se dále pokusil obhájit používání pojmu "projaderný aktivismus": vzhledem k úsilí, které současný český prezident i řada jiných lobbyistů a pí-ár expertů vynaložila na mediální diskreditaci samotného slova "aktivismus", se pochopitelně typický projaderný online aktista bude bránit takovémuto označení - a já dodávám: zcela zbytečně. Pro mě samotného slovo "aktivismus" žádný pejorativní nádech nemá - takže tvrzení, že na českém internetu se vyskytuje řada projaderných aktivistů pokládám za zcela neutrální a víceméně objektivní popis situace. Použití slova "lobbyista" by bylo nepřesné - protože skutečně nevěřím, že všichni projaderní aktivisté jsou za svoje nadšení pro věc placeni (samozřejmě - u některých jde o obhajobu vlastních profesních a oborových zájmů - ale to podle mě pořád lze označit spíše jako "aktivismus", pokud nejde o aktivity spíše "odborového" charakteru - lobbying si představuji trochu jinak, než že někdo ve svém volném čase propaguje na Internetu výhody oboru, ve kterém pracuji).

Já sám se např. za aktivistu určitě nepokládám - protože online debat se účastním často ve snaze získat podklady a odkazy pro publikaci článků na svém e-zinu, který na oplátku má zcela jasný podnikatelský záměr do budoucna - pokládám se za nezávislého publicistu, který se zkrátka snaží psát a publikovat články o tématech, o která má veřejnost záměr... můj )

Je zjednodušující prohlásit, že "aktivismus" musí být vždy nějaký zelený, enviromentalistický, ekologický, protiválečný, levicový, socialistický, antifašistický apod. - a naopak lobbying je vždy zaplacený jaderným či jiným průmyslem, zájmovými či přímo mocenskými skupinami, apod. - ne, i v budoucnu se setkáme s profesionálním zelenými lobbyingem (v dobrém slova smyslu - tedy nikoliv ne s ekonomickým lobbyingem či přímo korupcí, kamuflovanou "ekologickými" motivy). A stejně tak existuje aktivismus plošně "protizelený" - pěkným příkladem je např. náš současný český prezident, který se léta věnoval aktivismu na poli popírání globálního oteplování (všemi prostředky a ve všech jeho podobách) a v poslední době ohlásil, že vytáhne do boje i proti jaderným skeptikům. V posledních týdnech na českém internetu pozorujeme něco, co lze jednoznačně označit jako "projaderný aktivismus". To je fakt, se kterým nemá cenu polemizovat. Co smysl naopak má, je podívat se na argumenty těchto aktivistů důkladně - a přemýšlet, které z nich mají reálný základ, a které jsou dejme tomu "naivní". A tady bych si dovolil další provokaci - to, že někdo vystudoval jaderné inženýrství, ještě vůbec nemusí znamenat, že mimo oblast své hlavní specializace nemůže nikdy sklouznout k naivní argumentaci ! Ve skutečnosti - všechny redukcionisticky zaměřené obory, které odpovídají na jednu dílčí otázku mimo její širší kontext, nakonec poskytují do určité míry "naivní" obraz světa (a tohle neplatí zdaleka jen pro přírodní vědy - naivní argumentace při pokusech o mezioborový přesah se běžně děje i politikům, ekonomům... a asi i nám programátorům, samozřejmě).

Projaderní aktivisté zvolili špatnou strategii zejména, co se týče rychlosti, se kterou ujišťovali veřejnost, že se vlastně nic dohromady nestalo, nic dalšího už se stát nemůže - a že určitě nehrozí "druhý Černobyl" [www.newscientist.com] (mimochodem - pěkný důkaz nestrannosti New Scientistu, když jsme u toho).

Když jsem ve svém předchozím článku napadl jeden z těch opravdu příliš předčasných a příliš optimistických komentářů [www.piratskenoviny.cz], tak jsem byl komentátorem TečkyCZ obviněn dokonce z "hyenismu". Jenže skutečnost je poněkud složitější: Křečovitý optimismus horkou jehlou splácané eseje, virálně rozšířené po Internetu v podstatě ještě předtím, než k většině havarijních událostí v elektrárně vůbec došlo obzvláště vynikne, když si uvědomíme, že reaktory jsou skutečně odepsané - poškození integrity paliva zřejmě znemožní vytažení tyčí z reaktoru nominálním způsobem. Zatím to vypadá, že minimálně kolem reaktoru č. 2 bude časem nutné postavit sarkofág "černobylského typu" - protože na rozdíl od reaktorů č. 1 a 3 zde už trhlina v kontejmentu nalezena byla - a to, co se nachází uvnitř porušeného kontejnmentu, se zřejmě nebude nacházet v nějak zvlášť snadno "rozmontovatelném" stavu...

Rébus, týkající se toho, zda je skutečně jaderná energie závratně levná i bez jakýchkoliv státních záruk a dotací, není úplně snadné rozluštit - viz text ukládání odpadů v ČR [ceg.fsv.cvut.cz]. Dle odborníků se ona "ekonomická nevýhodnost" přepracování vyhořelého paliva týká zejména vyšší ceny takto získaného recyklovaného paliva ve srovnání s "čerstvým" přírodním uranem: to ovšem znamená, že "nerecyklované" vyhořelé palivo čeká v meziskladech na dobu, když uranu začne být na světových trzích nedostatek, a recyklace se vyplatí. Jsme tedy v poněkud patové situace: dlouhodobé uložení velkého objemu "netříděného" jaderného odpadu někam pod zem by bylo drahé samo o sobě, nebezpečné - a neekonomické i tak nějak celkově - protože velkou část hmoty a objemu vyhořelé paliva lze po přepracování spotřebovat. Jenže současně: tím pádem se nám v oběhu hromadí "polo-odpad", u kterého se jednotkou dočasnosti meziskladování stává "jeden furt" (podobně jako kdysi u pobytu sovětských vojsk na území tehdejší ČSSR). Události ve elektrárně Fukušima I přitom odhalily, že sklad vyhořelé paliva se nebyl v této několik desítek let staré elektrárně chráněn vlastním kontejnmentem a nebyl vybaven záložním chladicím systémem.

Problematika odpadu představuje neřešitelný politicko-vojenský hlavolam i z jiného hlediska: většina lidí (včetně protijaderných aktivistů) asi bude souhlasit, že kovové plutonium ve vysloužilých jaderných zbraních představuje bezpečností riziko (důvody jsem uvedl dříve). Minimálně musíme všechny staré zbraně z paranoidní éry studené války ve 20. století rozmontovat a plutonium přeměnit na jeho oxid. Z něj sice lze také vyrobit (méně účinnou) jadernou bombu - ale aspoň nehoří na vzduchu a nemá spoustu jiných hodně nepříjemných vlastností. Jenže i když hlídat někde ve skladu oxid plutoničitý stále představuje větší riziko, než skladování vyhořelého odpadu, tak na začátku tohoto článku jsem uvedl i důvody, proč ani použití této sloučeniny jako paliva v reaktorech nebudí extra velké nadšení (a to ani ve směsi s uranem). Odsud se dostávám k jasnému závěru, že je to především další těžba a zpracování uranu, co by mělo být okamžitě zastaveno. Ano, odstavit existující jaderné elektrárny ze dne na den je prakticky nemožné - ale plutonia z vysloužilých jaderných zbraní se nám všude ve světě povaluje víc než dost, a nikdo pořádně neví, co s ním. Bude třeba vytipovat existující reaktory v odlehlých, geologicky stabilních oblastech, ve kterých bude politicky průchozí nahromaděné plutonium bezpečně spotřebovat. Potřeba energie je ovšem nejvyšší právě v hustě zalidněných průmyslových oblastech, jako je třeba Japonsko: v těchto oblastech bude ovšem nejspíš nyní použití plutonia coby paliva ještě méně politicky průchozí, než dříve. Těžba dalšího uranu (při jehož použití v reaktorech vzniká určité množství plutonia jako odpad) je z tohoto hlediska jenom dalším zabředáním do bezvýchodné spirály: únik radioaktivního jódu se možná ještě dá "okecat" jeho krátkým poločasem rozpadu (8 dnů), ale únik plutonia zcela určitě ne. A jaderný odpad, který nezbavíte jeho obsahu plutonia, musíte bezpečně skladovat ne stovky - ale tisíce až desetitisíce let... a ani thoriový cyklus není až taková výhra.

Informace o jaderných haváriích obecně podléhají nadstandardnímu režimu utajení, jinak obvyklému spíše ve vojenské oblasti. Tak např. ještě 19. března japonská vláda odmítala zveřejnit detailní letecké (satelitní ?) záběry z místa nehody. Ty se nakonec na veřejnost dostaly:

Ačkoliv jedna z prvních věcí, kterou světoví blogeři a sci-fi fans reagovali na katastrofu, bylo kroucení hlavou nad tím, že na řešení katastrofy se podílí spíše bioroboti, než roboti. Japonsko jsme už asi 30 let zvyklí vnímat jako zemi, která je v robotice zcela na špičce - ale zjevně, postavit robota, který hraje na klavír, funguje jako domácí mazlíček, nebo je jednoúčelově určený na sváření karosérií automobilů, je zřejmě něco jiného, než postavit robota schopného řešit jaderné havárie. Každopádně - roboty odolné vůči radiaci nyní Japoncům zapůjčí USA - stejně, jako údajně největší pumpu na beton na světě, kterou do Japonska dopraví největší letadlo na světě (ruské):

Projaderným aktivistům musím přiznat, že mají pravdu v jednom konkrétním bodě: i jako programátor mám zkušenost s tím, že chyby v prvních verzích programů jsou postupně odstraňovány až postupnou, iterativní opravou chyb - debugováním. Jenomže právě neochota veřejnost souhlasit se stavbou nových jaderných bloků vede k neustálému prodlužování životnosti relativně raných designů ze 70. let, které se většinou v případě havarijní odstávky nedokáží ochladit pasivně, pouze tepelnou konvekcí. V podstatě jedinou rozumnou alternativou v případě odstavení starších jaderných bloků bez náhrady je zemní plyn - ale ten v žádném případě nelze pokládat za dlouhodobé řešení.

Naprosto absurdní je ovšem skutečnost, že ve světě jsou cenzurovány pasáže v kresleném vícegeneračním seriálu Simpsonovi od Matta Groeniga (též Futurama), které si dělají legraci z jaderné energie a problematiky její bezpečnosti (zejména tedy z projaderného pí-ár, kterým je veřejnost vytrvale masírována...) The Simpsons' Nuclear Jokes Edited in Germany [www.hollywoodreporter.com]

Projaderní optimisté (tento postoj v ČR zcela bez ohledu na výši dosaženého vzdělání patří k naprostému mainstreamu ... blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské) okomentovali můj předchozí článek o událostech ve Fukušimě mj. i v tom smyslu, že "tíhnu k jihočeským matkám". Což nebylo vůbec fér - nikdy mě nesponzorovali ani rakouští Greenpeace, ani česká uhelná lobby: zkrátka s transparentnosti a open-source přístupem nejdřív pojdeš :-) Moje publikační aktivita je motivována čirou tvrdohlavostí, kombinovanou s mlhavým záměrem vyzkoušet si během svého života profesi opozičního poslance parlamentu - a nebo alespoň objevit nějaké politicky korektní zdroje financování nezávislé novinařiny v internetovém věku (což se mi zatím nepodařilo). Troufám si říct, že kdybych se náhodou poslancem stal, tak můj základní rozhled na poli jaderné energetiky by na půdě parlamentu byl spíše nadstandartní. A nerozhodoval bych se podle toho, jestli mě management ČEZu zaplatí dovolenou, nebo ne.

Vidím to úplně stejně, jako před havárií ve Fukušimě: civilizace nedokáže den ze dne vypnout jaderné elektrárny - dílem kvůli momentální poptávce po energii, ale dílem i kvůli všemu tomu plutoniu ze zbraní vyrobených v paranoidní éře studené války, které se všude válí, a které není vůbec bezpečné jenom tak skladovat. Převažujících náboženství 20. století po sobě zkrátka zanechalo až příliš mnoho aktivních relikvií, kterým bude ještě dlouho nutné stavět mohutné chrámy. Ale útěk liberálních, individualistických kultur od této technologie bude současně zcela přirozenou extrapolací jejich celkového přístupu k životu: kdykoliv, když si spotřebitel na volném trhu bude moci vybrat lokálně-bezjadernou technologii místo lokálně-jaderné, tak dá přednost té bezjaderné - a evoluce pak už logicky zařídí zbytek. Budoucností jaderné energie obecně (a velkých centralizovaných zdrojů zvláště) jsou tedy dodávky elektřiny (nebo i přímo tepla) pro energeticky náročná průmyslová odvětví někde tisíce kilometrů od civilizace, kde do toho už stěží někomu bude možné mluvit. Pokud se ukáže jako ekonomicky rentabilní, aby někdo poháněl jadernou energií celoroční provoz hliníkárny někde v opuštěné sibiřské tundře, tak mu to především bude asi stěží možné zakázat (už proto, že bude ehm - lépe ozbrojený než ti, kdo by mu to chtěli zakázat) - a navíc daný ekonomický model se může ukázat velice životaschopný i poté, co růst cen energie (i růst vnímání ostatních negativních externalit průmyslu) povede k nerentabilitě provozu daných odvětví v hustě obydlených oblastech.

Určitě má velký smysl bojovat např. proti další těžbě uranu v ČR: ať už by důvodem bylo "odložení spotřeby na horší časy", nebo skutečnost, že zbylý uran na našem prakticky není možné těžit jakkoliv enviromentálně šetrnými postupy, tak pro mě je především nepřjatelné rozvíjet jadernou energetiku do té doby, než se zbavíme všeho historicky nahromaděného plutonia (myšleno izotopo Pu239), které podle mě nejen na planetě Zemi, ale vůbec před hranicí oběžné dráhy Jupitera vůbec nemá co pohledávat. Rusové ho mají z éry studené války tolik, že se jim více než vyplatí přimíchávat do paliva pro Temelín a Dukovany (viz výše zmiňované palivo MOX). Ale ve skuečnosti - daleko raději bych viděl, kdyby ho spotřebovávali pokud možno někde na Sibiři, co nejdál od civilizace, energii spotřebovávali v energeticky náročných, a přitom často životní prostředí zatěžujících odvětvích (např. hliníkárny - viz loňská havárie v Maďarsku - projaderní aktivisté mají pravdu třeba i v tom, že i v klasickém nejaderém průmyslu dochází k velmi vážným haváriím a ztrátám na životech) - a k nám vyváželi spíše až hotové produkty (třeba surový hliník). Takováto "industriální kolonizace" nehostinných a neobyvatelných koutů planety Země by při odhlédnutí od politických a mocenských souvislostí jistě dávala smysl: v hustě osídlených oblastech (a v mírném pásmu obecně) je daleko výhodnější věnovat se zemědělství, energeticky nenáročné výrobě a vůbec - žít tady.

Zcela samostatným tématem je pak často zmiňovaná vize decentralizovaných mini-reaktorů o relativně malém výkonu, které by se plnily palivem přímo u výrobce, a složily by jako jakési "jaderné akumulátory". Ačkoliv bezpečnost jejich provozu by asi byla vyšší, než u gigantických reaktorů ve velkých centralizovaných elektrárnách, a v případě odstávky by se asi takovéto mini-reaktory dokázaly uchladit pasivně - tak předpokládám, že veřejnost asi nebude příliš nadšena z případné přepravy desítek až stovek mnohatunových monster tam a zpět, každých řádově 10 let. A když se zamyslíme nad energetickou náročností přepravy takovýchto "drobečků" od výrobce a zpět, tak se nám vize pokrytí všech vhodně skloněných střech na co nejvíce domech solárními panely asi začne jevit docela přijatelná...

Závěr - existují cca dva levely "intenzity", na kterých lze jadernou energii kritizovat:

 1. Snaha o přímý, paušální zákaz: "nebudete si hrát s tím vaším plutoniem a basta". Tedy víceméně - přístup, který by byl srovnatelný s dnešním přístupem společnosti k tvrdým drogám: "nebudete si hrát s tím vaším kokainem a basta" (je otázka, do jaké míry je takový zákaz skutečně vynutitelný... současnou úroveň přístupu civilizace k těmto dvěma fenoménům nejlíp vystihuje postava šaška Crustyho a majitele elektrárny Burnse ve zmiňovaném kresleném seriálu Simpsonovi)
 2. Snaha nebýt závislý na jaderných technologiích, kterým plně nerozumím a o kterých jako poučený laik, odkázaný na informace "prosáklé" do médií nebudu nikdy schopen činit poučená rozhodnutí: toto je myslím zcela legitimní přístup, který v ČEZké republice pochopitelně není příliš populární - protože "kdo neskáče, není Čech", že ano. Jednoduše odmítám euforicky přijímat technologii, která je zcela mimo jakýkoliv dosah mých individuálních informačních kanálů a která je mi předkládána jako ekonomicky nevyhnutelná. Je asi diskutabilní snažit se někomu používání této technologie zakázat - ale v obydlených oblastech se nejprve jednotlivci, posléze i celé obce budou mít tendenci odpojovat od centralizované rozvodné sítěm, pokud by se stát nezaručí za škody, způsobené jadernou havárií, které přesáhnou určitou hranici a pokud se do ceny energie promítnou náklady na komerční pojištění (dnes stát garantuje limit na plnění těchto škod téměř všude na světě).

Nelze samozřejmě vyloučit, že ČR se v nadcházející éře stane "malým kouskem Uralu" uprostřed evropské civilizace - já ale fakt netuším, proč bych z toho sakra měl mít nějakou zvláštní radost a být na to hrdý ! Ve skutečnosti - lidská kultura se nerozvinula jen kolem ohně (ve všech jeho podobách) - ale i kolem ducha (tedy kolem shromažďování, výměny a sdílení informací a poznatků - "memů" - ve všech podobách). Jsem hrdý na to, že jsem víc než jen opice, která tentokrát rozdělala opravdu pořádný oheň, a hrdě ho ukazuje ostatním opičím tlupám.

Fearmongers ? Subkultura strachu ? No nevím... já všechen ten čas a úsilí vynakládám na co nejlepší a nejpřesnější pochopení světa, ve kterém žiju. Pokud to někoho děsí ... je to jeho problém. Ale jsou přeci jen témata, která není dobrá posuzovat z hlediska "módy", či "vkusu".

A na závěr přeci jen něco trochu odlehčenějšího: kvalitní satira od Onion.com [onion.com].


[Vypnout sloupcovou sazbu článku] pro browsery Firefox, Opera a Chrome [zpět na začátek sloupcové sazby]
CZK 2900242944/2010 (VS 1116) BTC 19rriLx8vR19wGefPaMhakqnCYNYwjLvxq
Podpořte autora článku nebo celou TečkuCZ [zobrazit možnosti]

Sdílet v síti [Twitter] [Google+] [Facebook] [Jagg.cz]
Formátovat pro tisk [bez komentářů] [s komentáři]
Krátká forma URL (adresy) [http://teckacz.cz/1116]
Všechny články [od autora xChaos] [v rubrice Globální vesnice] [nejnovější]

Hodnocení článku čtenáři [ + ] 6 [14x] [ - ]
Tip: Pro moderaci článků (kladné nebo záporné hodnocení) je nutné použít browser, který podporuje javascript a cookies.
Komentáře čtenářů [napsat vlastní]
Skrýt hodnocené nebo méně.


:) Hynek (0007548c165d4aa3) 6. dubna 2011 ← komentářů 16 ← [0%] 0 [24x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 650 → 76
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14339]

Ale jojo, o mraku se psalo..

→ [http://www.google.co.uk/search?q=radioaktivní+mrak+-drábová]

:) Hynek (0007548c165d4aa3) 6. dubna 2011 ← komentářů 16 ← [0%] 0 [24x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [zajímavé[x] hloupé[x]] ↻ 763 → 11
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14340]

Víš co se říká o Pražácích v Brně? Že jsou to cajzli. A víš co se říká o brňácích v Praze? Nic.

Asi tak k tvému protijadernému aktivismu - nebo mrmlání. :)


Jinak → [http://en.wikipedia.org/wiki/International_Nuclear_Event_Scale] je spíš o míře dopadu co se týče elektrárny potažmo okolí.. Ne (jen) o katastrofičnosti. Ostatně RTFWA.

MOX je jistě nebezpečný, ale používají se i nebezpečnější věci typu chlazení kapalným sodíkem (korozivní, na vzduchu bouchá apod.) nebo moderace grafitem.. A nevím proč nejsi taky protichemický aktivista - viz Bhópál, nebo všeobecně protitechnologický aktivista - → [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_industrial_disasters] - jádro je ještě docela bezpečné. :)

Co se týče Plutionia, teď to nemůžu najít, ale četl jsem o nějakém spadlém letadle s jadernou bombou, Plutionium explodovalo (nejaderně), a výsledkem byla "jen" kontaminace okolí.. aha: → [http://en.wikipedia.org/wiki/1966_Palomares_B-52_crash]

xChaos 6. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [lživé[x] moudré[x] hloupé[x] trapné[x] nedomyšlené[x] důležité[x]] ↻ 8 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) Hynek (3fccfed113518610) 7. dubna 2011 ← komentářů 16 ← [0%] 0 [24x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [nepřesné[x] zajímavé[x]] ↻ 681 → 180
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14344]

No však je to stupeň 5..

A teď sis trochu naběhl na nůž: nevím proč srovnávat s náklady zrovna na vývoj OZE, ale jen u nás je přímá roční podpora OZE na úrovni několika desítek miliard Kč, nepřímá (daňové zvýhodnění řepky, dotace na řepku, dotace na zpracování řepky apod.) řádově podobná.. Náklady na dekontaminaci Palomares - 31 milionů EUR - podle → [http://hqinfo.blogspot.com/2011/04/broken-arrow-palomares-clean-up.html]

Takže jenom u nás dáme řádově 60x více na OZE každoročně než na jednu havárii s vybuchlým plutoniem..

xChaos 7. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘✘✘✘✘✘✘ [ + ] -3 [1x] [ - ] [hloupé[x] moudré[x] lživé[x]] ↻ 9 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 7. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [5x] [ - ] [moudré[x] trefné[x] přesné[x] nudné[x] hloupé[x]] ↻ 675
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14347]

@Hynek náklady na dekontaminaci Palomare byly nejspíš nízké především proto, že se to převážně neoutsourcovalo soukromým firmám - ale USA zavelely své armádě, námořnictvu a letectvu (které to především způsobilo), a ty prostě měly v popisu práce to jít řešit. A náklady na tyhle instituce jsou ovšem multi-miliardové.

Jestli to nechápeš, tak mě jako liberálovi a pacifistovi pochopitelně jaderné zbraně i energie vadí jako argument, který automaticky ospravedlňuje spousty typů armádních výdajů - protože pochopitelně, třeba i u nás se zdůvodní, že nadzvukové stíhačky přece "musí hlídat jaderné elektrárny před teroristickými útoky", apod. - pochopitelně mě zajímá směřovat veřejný diskurz k tomu, aby neexistoval jediný argument pro existenci armády v jakékoliv zemi, to je jasné.

:) xChaos 7. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 650 → 211
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14348]

→ [http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12992284]

:) xChaos 7. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [moudré[x] hloupé[x]] ↻ 644
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14351]

K tomu srovnání obecných průmyslových vs. jaderných havárií bych dodal asi toto: ... [celkem 1492 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 7. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] ↻ 652
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14352]

Heh.. a pak že to není "dostatečně vyspělá magie": In a bizarre twist of irony, five of the dead crewmen fell to earth inside Palomares village cemetery and the remaining two just a stones throw away.

:) xChaos 7. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 639
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14353]

A mimochodem - už v minulém článku jsem ale psal, že plutonium (Pu239) není až TAK toxické, jak uvádí média, a je to uvedené i v článku na Wiki. Vzhledem ke své radioaktivitě je to silný mutagen a karcinogen - a především je to dost divná věc - "porucha v matrixu", "dostatečně vyspělá magie".

Víceméně si stojím na tom, že stavět pozemskou energetiku na budoucím dalším zvyšování celkového objemu plutonia v oběhu je nemoudré. Většina těch souvislostí mě byla známá už dříve (i když zajímavé nové detaily se člověk dozvídá pořád - třeba i o tom Palomare...)

:) Hynek (0007548c165d4aa3) 7. dubna 2011 ← komentářů 16 ← [0%] 0 [24x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [trefné[x] nepřesné[x]] ↻ 708 → 391
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14355]

No hlavně Plutionium se ti těžko dostane do těla, musíš ho sníst nebo vdechnout, což u kovového něčeho jde docela blbě.. Mně tvůj článek přišel teda hodně zaměřený proti Plutoniu, skoro jako bys byl Popírač Plutonia (PP). :)

A ještě pomíjíš aspekt, že v Japonsku bylo zemětřesení. Zasáhnout tsunami a zemětřesení chemičku, dimenzovanou na poloviční zemětřesení/tsunami, bude taky katastrofa..

"Místní produkty méně energeticky náročné" jsou chiméra trvalých udržitelců, kteří neumí počítat. Přečti si např. → [http://peakoildebunked.blogspot.com/2009/10/426-local-food-guzzles-more-fuel-than.html] a hlavně odkazy tam uvedené.. Aby se místní produkty vyplatiyo víc než dovážené, musele by být energie cojávím, 30x dražší. A to úplně pomíjím, že je nesmysl pěstovat u nás něco co jinde roste líp a efektivněji, i s dovozem to totiž vyjde lépe..

:) xChaos 7. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [cool[x] trapné[x] debilní[x]] ↻ 653
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14356]

@Hynek no tak já jsem s tou látkou nikdy nepřišel osobně do styku, a ty taky ne. a popravdě - přijde mi, že je to právě to, co je na ní zajímavé: je to kmenové tabu, je to "nedotknutelná substance", se kterou smějí zacházet pouze vysocí kněží a vojáci...

:) xChaos 7. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [informativní[x] zajímavé[x]] ↻ 646 → 150
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14357]

→ [http://zahranicni.ihned.cz/wikileaks/c1-51470440-zaklety-kruh-ve-fukusime-radioaktivni-voda-bude-pribyvat]
Radioaktivní voda v prostorách budov reaktorů je problémem u všech tří poškozených jednotek. Dostala se sem jak únikem z poničených okruhů pro odvod tepla, tak při nouzovém snižování teploty po havárii provizorními prostředky. Dokud nebude odčerpaná, nepůjde plně zprovoznit oběhový systém chlazení reaktorů. A dokud nepoběží cirkulační chlazení, bude dál přibývat radioaktivní vody...

:) xChaos 7. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [4x] [ - ] [trefné[x] výstižné[x] hloupé[x] nedomyšlené[x]] ↻ 628
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14359]

@Hynek samozřejmě, pěstovat věci, které u nás nerostou, by byla kravina... ale v podstatě může být teoreticky levnější poslat přes zimu nezaměstnaného do Thajska nebo tak něco, než mu celou zimu dovážet cherry rajčata z Maroka...

Jinak pokud by dodávky energie klesly třeba na polovinu, tak by samozřejmě zdražení bylo větší, než dvojnásobné. Já nejsem ekonom, a nejsem schopen přesný tvar křivky poptávky určit... ale lépe využívat lokální zdroje by se nutně začalo vyplácet už při poměrně mírném poklesu dodávek ropy a elektřiny. A oboje dvoje nás čeká: ropu skoupí Čína, a elektřinu skoupí západní Evropa...

:) Hynek (0007548c165d4aa3) 7. dubna 2011 ← komentářů 16 ← [0%] 0 [24x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] ↻ 658
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14368]

Poslat nezaměstnanného do Thajska, abychom mu nemuseli topit je dobrá myšlenka.. Akorát že na tom ušetří on a proděláme my, co mu to budeme platit, že. :)

Nejde o to co u nás neroste, ale co u nás roste blbě. Obilí, například.

Vem si, že se dělají i tak šílené věci, jako dovoz čerstvých květin z Afriky nebo Jižní Ameriky.. Třeba Kolumbie a Keňa to mají jako jeden z hlavních exportních artiklů..

:) xChaos 7. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [chytré[x]] ↻ 581
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14370]

@Hynek ne, ty mu teď vyplácíš podporu, ze které si on kupuje elektřinu od ČEZu, a topí s ní, a ČEZ si tím zdůvodňuje nutnost postavit další Temelín a prolomit limity na hnědé uhlí, apod.

Švédi rutině v zimě posílají kdekoho do Thajska, když jsme u toho (a často asi za podporu v nezaměstnanosti...). vypadá to jako luxus - než si uvědomíš, že ve Švédsku zima trvá půl roku a je to festovní zima :-)

:) vlaďa 7. dubna 2011 ← komentářů 23 ← [60%] 30 [50x]
[ + ] 1 [5x] [ - ] [zajímavé[x] vtipné[x] provokativní[x]] ↻ 742 → 339
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14371]

"Život bez rizika neexistuje. Existují ale rizika neslučitelná se životem".
Minulou neděli po 18hod. jsem náhodou zaslechl na ČRo6 část zajímavého pořadu k tématu havárií JE. Už jen pro přítomné diskutující má smysl tu necelou hodinku poslouchat.Pořad se mi podařilo dohledat,dobře schovaný v archivu.Je hned první na stránce,pod Názory a argumenty dne 03.04.2011 18:10 (nejlépe stáhnout-tak je možné si kteroukoliv část pořadu kdykoliv pustit znovu). Název:
Jaderná energie v dnešním světě po haváriích v Japonsku. Hosté kulatého stolu ČRo 6: Dana Drábová, šéfka SUJB a Jan Rovenský z hnutí Greenpeace. Moderuje Lída Rakušanová.
→ [http://www.rozhlas.cz/iradio/cro6?p_dat_from=3.4.2011&p_gt=1&p_po=-1&p_kat=-1&p_st=-1&dni=2&p_sort=A]

Klepnu na web Greenpeace a vůbec nic potěšitelného na vývoji ve Fukušimě a jejím okolí želbohu nevidím.
→ [http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/kontaminace-zeleniny-v-oblasti-Fukusimy/]

Klausově projadernému aktivismu se nelze vůbec divit.Na výplatních páskách ČEZu by se našla celá jeho rodina...a kdo ví kolikrát. Ale snad by mohl poradit s ochlazováním porouchaných reaktorů.Nedávno byl na obhlídce patagonských ledovců...krásná fota a tváří se tam jako by byl jejich Stvořitel.

:) xChaos 8. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [hloupé[x] informativní[x] pravdivé[x]] ↻ 644 → 185
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14372]

To už si fakt nezasloužej...

→ [http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13005110]
Three people have been killed and scores injured after a powerful aftershock struck north-east Japan... Several buildings were destroyed and power was cut to 3.6 million homes. ... First reports said it had a magnitude of 7.4 but that was later revised to 7.1

:) rednex (771ec616d77b8b94) 8. dubna 2011 ← komentářů 115 ← [77%] 79 [103x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 756 → 183
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14377]

@xchaos. To sezonní stěhování je dost ujeté téma. Ale když to na svůj biopohon zvládají ptáci, ryby, sobi, atd., tak třeba to jednou zvládne i větší množství lidí. Jak říkají cykloturisté - "během cest je nejdražší nájem za nepoužívaný byt".
@vlada: Pěkný pořad, zajímavé postřehy. Pro mě nečekaný objev paní Rakušanová:
→ [http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/lida-rakusanova-cez-republik-na-vecne-casy--867588]
Tak to s tím "kouskem Uralu v srdci Evropy" a "nukleárním emirátem" vypadá vážně a přechod severní-západní a jižní hranice zůstane i nadále frustrujícím zážitkem.

:) rednex (771ec616d77b8b94) 8. dubna 2011 ← komentářů 115 ← [77%] 79 [103x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 902 → 187
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14378]

→ [http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/865328]

:) xChaos 8. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 654
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14379]

@rednex sezónní stěhování nikomu nevnucuju - ale současně naše potřeba energie v mírném pásmu, kde jsou v zimě krátké dny a mrzne, je hodně specifická - a stejně tak i náš životní styl, který jsme si kvůli tomu vyvinuli. nejde automaticky vnucovat stejný životní styl a počítat se stejnými energetickými nároky ...

:) vlaďa 8. dubna 2011 ← komentářů 23 ← [60%] 30 [50x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 631 → 2
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14381]

Tak takové to tam je.
Inside report from Fukushima nuclear reactor evacuation zone
→ [http://youtu.be/yp9iJ3pPuL8]
&feature=youtu.be

:) xChaos 8. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 617 → 151
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14388]

já na videa moc nejsem, ale našel jsem zase toto:
→ [http://hardware.slashdot.org/story/11/04/08/1554241/30-Years-To-Clean-Up-Fukushima-Dai-Ichi]
30 Years To Clean Up Fukushima Dai-Ichi

jinak moje oba články se docela propadají v moderaci.... hmm, většina čtenářů je spíš lhostejných a nekliká... možná jsem nepřesný, možná moc "alegorický", ale možná by mi měl někdo do komentáře přepsat, co přesně v těch článcích bylo "lživé".

:) xChaos 8. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [nedomyšlené[x] informativní[x]] ↻ 597 → 179
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14389]

→ [http://hardware.slashdot.org/comments.pl?sid=2075428&cid=35759606]
konečně srozumitelné (teda pokud umíte anglicky) vysvětlení toho, co říkám pořád.

:) xChaos 8. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [zábavné[x]] ↻ 609 → 148
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14391]

docela uvažuju, že na TečceCZ zakážu hlasování z rozsahu IP adres
docela uvažuju, že na TečceCZ zakážu hlasování z rozsahu
NetRange: 67.159.0.0 - 67.159.63.255
CIDR: 67.159.0.0/18
OriginAS:
NetName: FDCSERVERS
NetHandle: NET-67-159-0-0-1
Parent: NET-67-0-0-0-0
NetType: Direct Allocation
RegDate: 2004-10-12
Updated: 2006-12-27
Ref: → [http://whois.arin.net/rest/net/NET-67-159-0-0-1]

taková náhodička, že nějaký americkou serverhousing se jen tak zčistajasna zajímá o moderování článků a komentářů na TečceCZ, že :-) navíc pokaždé s user agentem

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16

:) emhendemhs 8. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 732
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14392]

67.159 je skoro urcite hidemyass, nejspis nejakej dalsi paranoik, pac to neni moc levna sranda :) Mazes po nem nejakej spam nebo co?

:) xChaos 8. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 1254
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14394]

je smutné, k čemu se lidi jsou schopní snížit, když jim dojdou argumenty - uvidíme, co bude další krok, přepsání publikačního enginu do Céčka se mi teď jeví už jako nevyhnutelné: ... [celkem 15018 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 8. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 627
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14395]

Popravdě, bejt internetovej poskytovatel s vlastním ASN taky není levná sranda. A to ještě TečkaCZ pořád běží na starých adresách Dialu... :-)

:) emhendemhs 9. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [provokativní[x] troll[x]] ↻ 663
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14396]

A neni to spis nejaka chybka u tebe? Hlasovat 4x v behem asi 3 vterin, pokud to tam vidim dobre, to moc nedava smysl... Jinak s prepsanim pochopitelne souhlasim, bude dalsi svanda ;)

emhendemhs 9. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [troll[x]] ↻ 183 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 9. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 665 → 141
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14399]

každopádně nikdo se myslím nemůže moc divit, že hodnocení, která přišla z tohohle rozsahu IP adres, jsem z celkového score i z celkového počtu IP adres odmazal.

a asi odmažu i rozsahy

NetRange: 74.63.64.0 - 74.63.127.255
CIDR: 74.63.64.0/18
OriginAS: AS30058
NetName: FDCSERVERS
NetHandle: NET-74-63-64-0-1
Parent: NET-74-0-0-0-0
NetType: Direct Allocation
RegDate: 2007-06-13
Updated: 2008-07-21
Ref: → [http://whois.arin.net/rest/net/NET-74-63-64-0-1]

... prostě některé serverhousingy mají opravdu vykutálenou politiku alokace IP adres, divím se, že jim po tom RIPE neskočí

:) xChaos 9. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 705
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14400]

mysql> select * from ratings where ip like "74.63.%" order by lasttime desc; ... [celkem 5263 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 9. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 629
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14401]

tak popravdě, kdybych nebyl propagátorem síťové neutrality, tak se s tímhle ASN nejspíš budu chtít rovnou un-peernout... :-) akorát že TečkaCZ je zatím ještě hostovaná na ASN Dialu, no.

Každopádně ani hlasy z téhle druhé sady IP adres (bohužel pro někoho) nehodlám uznávat :-)

:) xChaos 9. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 668
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14405]

... jinak fakt se divím, že adresy od tohohle ASN vůbec nějací provideři přijímají do své routovací tabulky... tomu teda říkám "alokační politika" (je fakt, že kdybych zakázal hlasování z adres bez reverzního DNS záznamu, tak by to mohlo mít taky efekt... jenže bych tím diskvalifikoval uživatele, jejichž provideři jsou lamy...)

no a po přijetí IPv toto už bude úplně neřešitelné

:) xChaos 9. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 681
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14412]

Problém je, že opravit tu zmanipulovanou moderaci diskuze bude opravdu problém - víceméně, nemám energii procházet to jeden příspěvek po druhém, a tak asi prostě vynuluju moderační body u všech komentářů, ke kterým někdo hlasoval z těch podvodně pronajatých IP adres. Máte někdo lepší nápad ?

:) xChaos 9. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 611 → 173
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14419]

koho zajímá, jak jsem se vypořádal s posledním útokem na moderační systém, tak detaily zde: → [http://teckacz.cz/troll.php]

:) xChaos 9. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [zajímavé[x]] ↻ 631 → 188
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14426]

→ [http://www.finmag.cz/cs/finmag/kaleidoskop/trestuhodna-hloupost-statistiky/]
Japonská komise pro jadernou energetiku si v roce 2003 ustavila následující cíle: „Průměrná míra rizika smrtelné nehody způsobené ozářením v důsledku havárie na jaderném zařízení, jež by ohrozila obyvatele, kteří žijí poblíž příslušné elektrárny, by neměla přesáhnout pravděpodobnost přibližně 1 × 106 za rok, tzn. mělo by k ní dojít maximálně jednou za milion let.

:) xChaos 10. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [zajímavé[x]] ↻ 584 → 12
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14439]

→ [http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/fukusima-zdrazi-nove-jaderne-reaktory-vcetne-temelina]
→ [http://dotearth.blogs.nytimes.com/2011/04/07/is-nuclear-power-simply-too-brittle/]
(brittle = křehký)

:) emhendemhs 11. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [nekvalitní[x]] ↻ 672 → 173
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14443]

→ [http://www.blisty.cz/art/58158.html] plus dva dalsi preklady George Monbiota tamtez.

:) emhendemhs 11. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [vtipné[x] zlé[x]] ↻ 637
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14445]

Fukusima pry rozkmotrila Culika s Kotrbou, takze nejaky pozitivni dopad na lidstvo rozhodne mela.

xChaos 11. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [hloupé[x] ošklivé[x]] ↻ 19 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 11. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 539
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14447]

Čulík

:) emhendemhs 11. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [cool[x] stručné[x] pravdivé[x]] ↻ 681
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14448]

Ty s tema svejma skatulkama... Jako kdyby te zajimalo vic co jsou zac, nez co pisou.

:) rednex (771ec616d77b8b94) 11. dubna 2011 ← komentářů 115 ← [77%] 79 [103x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [zajímavé[x]] ↻ 708
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14450]

Tak jsem si to sezónní cestování spočítal a energeticky je to zajímavé.
Karosa C736 uveze 45 cestujících a spálí přitom 30l/100km. To máme 480kWh na 100km na 45 osob, tj. zhruba 100Wh/osobu/kilometr. Při cestě na jih 2000km a zpět spálí tedy 400kWh na osobu. Karosa jistě není vrchol ekologické dopravy, elektrický sezonní vlak by mohl poskytnout větší pohodlí a jet jen když zrovna svítí jarní/podzimní slunce.
Alternativou je nikam nejezdit a bydlet v zatepleném domě. Konkurence i té Karosy je ale silná. Musel bych se dostat na pasivní standard 15kWh/m2/sezonu a pak by mohli 4 lidi bydlet na 106m2 bytové plochy. Plus dodržovat určitou energetickou disciplínu a trávit zde zimní krátké dny a plískanice. Přitom pasivní dům je dost vysoká stavební meta, v Česku jsou jich jen desítky. Možná pětina obyvatelstva žije aspoň na nízkoenergetickém standartu (50kWh/m2), ale to jen díky slušnému podílu zateplených paneláků.
Tak technicky je to cestování zcela OK. Dražší energie by měla vyvíjet tlak na stěhování do teplejších krajin. Dál je to spíš otázka pro sociology, antropology, případně klimatology, politology, kdo se kam bude stěhovat.

:) xChaos 11. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [nepřesné[x]] ↻ 533
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14451]

@emhendemhs sorry, ale tohle je asi čistě osobní: s Kotrbou jsem se několikrát setkal osobně a víckrát s ním měl co do činění online. Vím, že mě považuje za jakéhosi naivního zmanipulovaného pisálka - jenže je to málo platný, generačně jsme sice jen kousek... [celkem 1336 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 11. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [nepřesné[x]] ↻ 512
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14452]

@rednex díky za předběžné propočty... já to ani propočítané neměl, střelil jsem to z hlavy - čistě jen na základě vlastních zkušeností s náklady na cestování a náklady na provoz domácností. ... [celkem 1246 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 11. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 476
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14453]

zpět k Fukušimě, předchozí debaty byly více či mně offtopic. podle BBC:

The zone around it will be widened to encompass five communities beyond the existing 20-km (12-mile) radius, following new data about accumulated radiation levels, officials said.

Top government spokesman Yukio Edano said the new evacuations would take place over the coming month, from areas including Iitate village, which lies 40km from the power station, and part of the city of Kawamata.

:) xChaos 11. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [nepřesné[x]] ↻ 458 → 167
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14454]

Heh, tak Kotrba demise je tady: ... [celkem 529 znaků] [zobrazit]

emhendemhs 11. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [podivné[x] ošklivé[x]] ↻ 192 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) jogín 11. dubna 2011 ← komentářů 2 ← [34%] 2 [6x]
[ + ] 0 [4x] [ - ] [zajímavé[x] přesné[x] nepřesné[x]] ↻ 669
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14457]

Chaose, mám dojem, že předvádíš "hrůzu z neviditeného zla" která je pro naprostou většinu lidí typická. Malá historka- kdysi jsem donutil svoji doktorantku, aby se z pětimetrové vzdálenosti koukala, když jsem pro její pokusy značil bílkovinu radiojodem. Dostala z toho záchvat žaludečních vředů. Po letech jsem ji potkal a na otázku, kde dělá odpověděla: Na Vinohradech, na nukleární medicině. Racionální přístup spočívá ve spočtení, kolik lidí zahynulo při výrobě jednoho terrawatu. U výroby elektřiny z uhlí je to 640, u jádra je to 0,04 , pochopitelně včetně těžby surovin.

:) xChaos 12. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 505 → 142
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14458]

→ [http://hardware.slashdot.org/story/11/04/11/2053249/Fukushima-What-Happened-and-What-Needs-To-Be-Done]

I think it will take a while for the full extent of this disaster to become known. Tepco and the government have been downplaying everything since day one. When the first plant exploded due to the hydrogen buildup, and they said in effect that "It isn't a big deal - just the superficial structure over the reactors was damaged" I knew for sure that they were painting a totally different picture than reality. The amount of destruction from those explosions was tremendous. What gets me is that after the first reactor building explosion, they still could not prevent the second (and worse) explosion. As an armchair nuclear plant operator, it sure seems like they have done a very poor job trying to reign in control of the situation.

:) xChaos 12. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 546 → 147
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14459]

@jogín nepředvádím žádnou hrůzu, ale to přepočítávání na jednotku vyrobené energie taky není logický přístup.

lidi dělají blbosti a umírají... často zbytečně... to je bez diskuze... a je fakt, že jaderná energetika je jedním z nejpřísněji střežených odvětví. ale nejde ani argumentovat množství vyrobené energie - protože lidstvo prostě spotřebuje všechny energii, kterou vyrobí, a čím více té energie je, tím více plýtvá.

několikrát jsem napsal, že je jasné, že nejde od jaderné energetiky ustoupit ze dne na den - a i základem tohohle článku je úvaha, že ani vlastně nevíme, co bychom dělali se vším tím plutoniem z éry studené války, pokud bychom ho nespotřebovali v reaktorech. takže asi takhle: nevidím možnost žádné zásadní revoluce ze dne na den - nejde jen tak nechat to být a odejít od toho. Ale právě ten fakt, že to nejde jen tak nechat být a odejít od toho, je to, co mě znepokojuje ! možná historicky na něco takového lidé byli zvyklí - ale dnes žijeme v kultuře, která je celkově zvyklá, že technologii je možné prostě hodit do popelnice. myslím, že lidé vytěsnili, co vlastně jaderná energie znamená - že to není nic, co by mohli hodit do koše až doslouží, třeba jako mobil který už vyšel z módy, nebo tak.

BTW - pěkné shrnutí → [http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13017282]

:) xChaos 12. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [informativní[x] pravdivé[x]] ↻ 475 → 148
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14462]

Tak jsem zase byl přílišný optimista, s tím INES levelem 6. Už je to level 7.

→ [http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html]
The nuclear accident at Fukushima Daiichi is now rated as a level 7 "Major Accident" on INES.

emhendemhs 12. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [troll[x] hloupé[x] morbidní[x]] ↻ 199 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) rednex (f8aaeca0a914f849) 13. dubna 2011 ← komentářů 115 ← [77%] 79 [103x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [zajímavé[x] podivné[x]] ↻ 778 → 167
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14467]

@jogin: V Česku se v roce 2010 vyrobilo z uhelných elektrárnách 50TWh ( → [http://www.czso.cz/xe/redakce.nsf/i/vyroba_a_spotreba_elektriny_v_pardubickem_kraji_v_roce_2010] )
Při tebou uváděných 640 mrtvých na TWh nám letos v Česku mělo zemřít 32 000 lidí (640 x 50) následkem jejich provozu. Ročně tu zemře celkem 100 000 lidí. Jak jsi přišel na to, že jsou uhelky takový zabiják?

emhendemhs 13. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [nepřesné[x]] ↻ 212 → 9 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 13. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [trefné[x]] ↻ 524
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14472]

@rednex já mám takový pocit, že to je proto, že popílek z uhelných elektráren je také slabě radioaktivní - a že je ho v absolutních číslech hodně. tedy jaderná lobby to bere tak, že vezme dávku z veškerých úniků radioaktivity z jaderných elektráren, dále celkovou produkci popílku z uhlí - a rovnoměrně rozpočítá zaznamenaná případy rakoviny mezi tyto dva zdroje radiace.

je to samozřejmě stejná pitomost, jako cokoliv jiného: toto by byla přiměřená obrana, kdyby někdo chtěl všechny případy rakoviny svalit na jadernou energii, o což se myslím nikdo nesnaží.

:) xChaos 13. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [moudré[x] debilní[x]] ↻ 546
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14473]

@emhendemhs sorry, ale jakákoliv "death by energy source" je už z principu hausnumero... pokud se dnes jako palivo používá plutonium zrecyklované z jaderných zbraní, jsou zaevidované i smrtelné nehody při těžbě uranu vězni v 50. letech ? atd., atd... jadernou energii nelze prostě jen tak vyjmout z jejího celkového historického kontextu.

:) xChaos 13. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [trefné[x] debilní[x]] ↻ 553 → 143
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14474]

→ [http://praha.idnes.cz/na-prazskem-brevnove-vzplal-plyn-zachranari-evakuovali-28-lidi-pb4-/praha-zpravy.asp?c=A110413_093312_praha-zpravy_zep]
... tak jsem dneska měl možnost vidět požár plynu ve výkopu (shodou okolnosti před objektem, kde máme dílnu, sklad, a menší záložní serverovnu) - a musím teda říct, že ten plyn taky není velká výhra... dívat se, jak pět hasičských aut leje pěnu a vodu na oheň, který přitom hoří pořád dál...

Myslím, že se na to celé musíme podívat nějak z širšího úhlu pohledu. Akutní nebezpečí, pravděpodobnost evakuace, délka evakuace, apod. Samozřejmě nelze vytrhnout jadernou energii z kontextu průmyslových nehod (hliníkárna v Maďarsku například) - ale je potřeba spíše vnímat příliš levnou energii i s přihlédnutím k nehodám, které způsobí (bez levné elektřiny nebudete mít tolik hliníkáren, resp. budete je stavět spíše poblíž zdrojů levné energie...)

:) vlaďa 13. dubna 2011 ← komentářů 23 ← [60%] 30 [50x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 639 → 144
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14482]

@rednex: ... [celkem 1295 znaků] [zobrazit]

emhendemhs 13. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [troll[x]] ↻ 186 → 8 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 13. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [moudré[x] cool[x]] ↻ 598
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14486]

@emhendemhs nic jsem nevtrhl z kontextu ... u jaderné energie je problém v časovém a prostorovém rozsahu těch následků.

nemusíš být zrovna fanoušek pálení uhlí nebo limonád v hliníkových plechovkách, aby si byl skeptický ke spoléhání se na jadernou energii... a vzhledem k obchodování s energií na volném trhu se stejně vždycky jakákoliv přebytečná elektřina z ČR vyveze (za oproti Evropě) dumpingové ceny a stejně se spálí stejné množství uhlí.

proto mi pochopitelně zajímají úspory a hypotetická možnost "odpojit se od sítě", nebo aspoň snížit svojí závislost na centrální síti - protože pochopitelně pokud export ve vztahu k domácí spotřebě přeroste přes nějaké procento, tak se místní obyvatelstvo začne divit, co za těmi zisky ČEZu stojí... i když ono se asi divit nezačne, protože v ČR stejně žijí přizpůsobiví tupí vidláci, kteří svoje problémy radši svedou na Romy pobírající sociální dávky... místo aby se zamysleli nad "sociálními dávkami" za vývoj špinavé elektřiny do Západní Evropy...

ale můžeš být zcela klidný... v Pirátské straně je toto nepopulární téma, a Zelení radši tiše mlčí v koutku, aby nepřišli ještě o těch zbývajících 2.5% hlasů. A velké marketingové politické strany opravdu neuvažují tak jako já... takže fakticky KLID. nemusíš se bát, že by moje názory někoho zajímaly..

emhendemhs 13. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [troll[x] nudné[x]] ↻ 188 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 13. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [cool[x] výstižné[x]] ↻ 502
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14490]

(překlep: samozřejmě "za vývoz"... ne "za vývoj" ... kdyby aspoň to byl vývoj)

@emhendemhs svoje vlastní názory ještě poznám - a to co píšu opravdu nejsou propaganda ani konspirační teorie.

(jediná konspirační teorie, které jsem ochoten uvěřit je ta, že mocné síly tohoto světa si někde financují speciální oddělení, které ma za úkol vytvářet neškodné a bezzubé konspirační teorie, které odvedou pozornost od skutečné korupce a skutečného zneužívání moci :-)

:) Tomáš_Mráz 13. dubna 2011 ← komentářů 311 ← [25%] 66 [266x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [moudré[x] krásné[x]] ↻ 491
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14493]

"Beware of all experts. Experts are wrong as much as anybody else. Experts are just wrong with much greater authority." --Robert J. Hansen

:) emhendemhs 13. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 625
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14494]

Mozna jsem to napsal blbe, ale slo o to, ze prave to tu neni. I kdyz to tutlani tim dost smrdelo :)

:) xChaos 13. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [informativní[x] offtopic[x]] ↻ 516 → 158
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14495]

Myslím, že diskuze začíná být slušně offtopic. Asi by tu měla být možnost založit novou volnou diskuzi na jakékoliv téma (systém je od toho vzdálen už vysloveně jenom krůček) - a přísněji moderovat offtopic příspěvky pod články jako offtopic ...

Taky je samozřejmě problém, že všechny články na homepage jsou od jediného přispěvatele. Dokonce jsem už uvažoval, že bych ze svého honoroval kvalitní články třeba 200-300 Kč na dřevo (zatím jsem už skoro měl nasmlouvaný externí článek o jaderné fúzi, ale autor se odmlčel, když jsem požadoval, aby tam bylo něco o problémech týkajících se degradace stěny tokamaku proudem neutronů...)

navrhuji svolat nějaký TečkaCZ con (aspoň zjistím, kolik lidí je z Prahy), více zde → [http://teckacz.cz/wall.php]

:) Santiago (66f6a462d469c10c) 13. dubna 2011 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [výstižné[x] nepřesné[x]] ↻ 517
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14500]

> stejně vždycky jakákoliv přebytečná elektřina z ČR vyveze (za oproti Evropě) dumpingové ceny a stejně se spálí stejné množství uhlí.

No, to pouze z omezeneho ceskeho pohledu. V ramci cele 'evropske elektricke site' proste vic energie vyrobene z jadernych elektraren znamena mene z fosilnich elektraren. A je vcelku jedno, zda se energie vyvazi z Jizni moravy do Severnich cech, nebo z Ceska do Nemecka.

Jinak mluvit o dumpingovych cenach nedava smysl - elektrina je komodita a tak se na jednotnem trhu prodava za jednu cenu.

:) Santiago (66f6a462d469c10c) 13. dubna 2011 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
✔✔✔ [ + ] 3 [3x] [ - ] [vtipné[x] moudré[x] trefné[x]] ↻ 570
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14501]

> poslat miliony lidí na zimu "za teplem na jih"

No treba takovy trvaly presun nemeckych duchodcu do recka, spanelska a potrugalska by nejspis plne vyresil ekonomicke problemy eurozony.

:) rednex (f8aaeca0a914f849) 13. dubna 2011 ← komentářů 115 ← [77%] 79 [103x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 714
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14502]

@emh... "A kde ty si vzal, ze jogin mluvi o Cesku?" ... A jak tys přišel na to, že já jsem někde vzal, že jogin mluví o Česku :) ? Já se jen ptal a přepočet do českých měřítek dal pro lepší představu.

:) emhendemhs 14. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [nudné[x]] ↻ 601
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14503]

rednex: "Při tebou uváděných 640 mrtvých na TWh nám letos v Česku mělo zemřít 32 000 lidí (640 x 50) následkem jejich provozu". No ja nevim, hledat v tomhle nejakou skulinku, ktera by vysvetlila, ze si to myslel jinak... :)

:) xChaos 14. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [zajímavé[x]] ↻ 479
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14505]

@Santiago ale vždyť o tom to celé je !!! kdo je asi větším věřitelem Řecka, než německé důchodové fondy ? úroky z řeckých dluhů jdou přímo na výplaty německých megadůchodů a němečtí důchodci ty peníze pak utrácí v řeckých hotýlcích... jenže spousta z nich by si na stará kolena radši přímo koupilo chalupu někde na ostrově ve středomoří.

od začátku se spekuluje o možnosti umořování dluhu odprodejem části řeckého území... komu asi ? :-)

ano, je to offtopic, já vím.

:) xChaos 14. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [moudré[x] pravdivé[x]] ↻ 518
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14506]

@Santiago v ledasčems máš pravdu - třeba že když se uhlí nespálí u nás, spálí se jinde v Evropě - ale přesto tvrdím, že mluvit u elektřiny o dumpingových cenách má smysl...

:) xChaos 14. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 515 → 168
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14513]

Další nově uvolněné fotky:
→ [http://cryptome.org/eyeball/daiichi-npp7/daiichi-photos7.htm]

:) vlaďa 14. dubna 2011 ← komentářů 23 ← [60%] 30 [50x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 608 → 12
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14515]

Aby bylo jasno kdo a jak počítá oběti jaderných havárií: "Světová zdravotnická organizace je v publikování údajů o obětech radioaktivního záření podřízena Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE)".
→ [http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/fukusima-zari-jako-cernobyl]

To také stojí za přečtení:
→ [http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/879004]

emhendemhs 14. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x] ✘✘ [ + ] -3 [5x] [ - ] [trapné[x] výstižné[x]] ↻ 177 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 14. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [4x] [ - ] [trefné[x] hloupé[x] debilní[x]] ↻ 600
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14517]

@emhendemhs fakt TRAPNÉ. nikdo nezpochybňuje záchranné práce a jejich důležitost.

ty ale máš zřejmě pocit, že když se z okruhu 20 km a několika dalších měst za touto hranici budou muset lidi dost možná i natrvalo vystěhovat (a nechat mezitím své domovy pustnout, každopádně), tak že je to ok, a že ty bys do něčeho takového šel hned.

(ceny nemovitostí poblíž jaderných elektráren určitě po téhle katastrofě stoupnou, nepochybně. co jiného by přece mohly udělat, že... když všichni vlastně dělají všechno tak správňácky, včetně těch vlád, které vlastně mají v popisu práce konejšit a uklidňovat...)

emhendemhs 15. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [troll[x]] ↻ 218 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
emhendemhs 15. dubna 2011 ← komentářů 173 ← [-43%] -133 [305x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [troll[x] offtopic[x]] ↻ 191 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) rednex (771ec616d77b8b94) 15. dubna 2011 ← komentářů 115 ← [77%] 79 [103x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 795
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14524]

Debata nejen tady ale prakticky všude skutečně sklouzává mimo aktuální situaci ve Fukušimě. Čest vyjímkám.
Jenže my, ale ani naši projaderní technokrati (myslím, že to je spíš fiktivní skupina, vytvořená jaderným PR, čím dál od praxe, tím větší důvěra) už to tam teď asi moc neovlivníme. Zato vyhodnotit situaci a snažit se předejít opakování můžeme.
Takže si dovolím pár postřehů z elektrotechnické výstavy Elektron v Letňanech. Solární boom skončil, ČEPS už rok prakticky nikoho nepovoluje do sítě. Zůstalo hodně firem nebo fotovoltaických divizí firem, které vystavovaly, ale teď dělají jen ostrovní systémy. Jsem zvědav za rok, jestli jich ubyde.
Boom je v LED pro svícení (6,5W 420lm okolo 400Kč) a hlavně v elektromobilitě. Slibný vývoj a nástup Li.xx.. baterek tlačí masový nástup elektrokol a elektroskútrů. I když jsou ceny baterií do kol oproti samostatným kostkám podle mě ještě trochu natažené (8000Kč/5000Kč), nákladům do 0,30Kč/km (umoření baterie+nabíjení) nemůže benzínový moped konkurovat. Kromě řady prodejců elektrokol je elektromobilita hlavní tahákem expozic PRE a ČEZ (elektroauto Citroen Zero / Peugeot Ion) 49kW, kapacita nabití 16kWh, dojezd 100km. Jejich stánky byly mimoto hodně zaměřené na úspory, hosteskami a soutěžemi byly asi nejvíc sexy a cool proti ostatním odbornějším stánkům. Projaderné technokraty nevystavovali :)
Takže zatímco v Prométheovi v plamenech (1978) se smiřovali s odstavením jaderek za cenu bydlení ve stanu a topení dřívím, tak Němcům teď hrozí maximálně, že při zimní inverzi roku 2025 nebudou mít z fotovoltaiky na své střeše každý den nabité elektroauto a nebudou moct odvézt nějaké "hrozně důležité papíry" 500 km.

:) rednex (771ec616d77b8b94) 15. dubna 2011 ← komentářů 115 ← [77%] 79 [103x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 764 → 173
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14525]

→ [http://zroutienergie.cz/]
PRE má dobré PR :)

:) xChaos 15. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
✔✔✔ [ + ] 3 [3x] [ - ] [zajímavé[x] informativní[x]] ↻ 513 → 141
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14526]

Dobré video, co se stane se zirkonem při teplotách nad 1500 stupňů C:
Nuclear engineer Arnie Gundersen demonstrates how Fukushima's fuel rods melted and shattered
→ [http://vimeo.com/22209827?ab]

:) xChaos 15. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 583
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14527]

@rednex na LED žárovky jsem doma přešel už prakticky plošně, jsou daleko více eko-friendly, než zářivky.

v každé místnosti jsem ponechal max. jednu žárovku pro podbarvení odstínu světla, pokud potřebuju něco dlouhodobě dělat... jinak hlavní díl osvětlení nesou LEDky, které mají spotřebu prakticky 0 0 nic. ovšem hlavní díl spotřeby energie je stejně topení. chystám článek o svém rekuperačním větrání... ale to se stejně hodí spíš do kanceláře.

překvapivě neekonomické je, že kuřáci (u mě návštěvy) jsou si (i v zimě) zvyklí zapálit u otevřeného okna - protože zakouřený prostor mají stejně málo rádi, jako nekuřáci...

:) rednex (771ec616d77b8b94) 15. dubna 2011 ← komentářů 115 ← [77%] 79 [103x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [přesné[x]] ↻ 700
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14531]

@xchaos. Ano, i když elektřinou netopím ani neohřívám vodu a svítím hlavně zářivkama, ty větší jsou ještě s tlumivkovým předřadníkem, tak jejich podíl na spotřebě je pod 15%. Ale za LEDky jsem rád za různé jiné výhody (životnost, teplotní rozsah, časté vypínání, eko-friendly složení). I další energetická úspora se může ve vzdálenější budoucnosti hodit. Protože se svítí, když je tma a v OZE energetice noční proud asi levnější nebude.
Jinak přímý převod elektřiny na teplo je hrozný žrout. Velkou výhodou je sice akumulace levného proudu, ale stejně výhledově pochybuji, že obstojí ve srovnání s tepelným čerpadlem.

:) vlaďa 15. dubna 2011 ← komentářů 23 ← [60%] 30 [50x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 564 → 143
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14532]

@xChaos:
Zajímalo by mne, kolik ti asi vychází kWh na topení,máš-li to spočtené - topíš jistě sazbou N. Vytápěl jsem přímotopy po tři roky byt o obsahu cca 130 m3 v OV. Jo,ale tehdy jako zaměstnanec elektrárny jsem měl paušál 0,14 Kčs za kWh :) V nejhorší měsíc leden elměr natočil kolem 800kčs. Dnes bych na to jistě nevydělal. V sazbě D02d (trochu větší jednosazbový odběr) teď vychází kWh cca 4,8 kč.Těším se na slíbený článek o rekuperaci.

Ještě něco k JE. U sousedů to vypadá vážněji. "Německo skoncuje s jadernými elektrárnami do 11 let".
→ [http://www.ct24.cz/ekonomika/121266-nemecko-skoncuje-s-jadernymi-elektrarnami-do-11-let/]
To nejspíš není jen o volbách,jak vykřikovali posměváčci.

:) xChaos 15. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 566
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14533]

@vlaďa ... [celkem 1543 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 15. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 563 → 172
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14534]

→ [http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13090304]
The Japanese government has ordered the operator of the nuclear plant damaged by last month's quake and tsunami to pay compensation to affected families.

About 48,000 families who lived within 30km (18 miles) of the Fukushima Daiichi plant will be eligible.

The compensation is described as provisional, with payouts - expected to be 1 million yen ($12,000, £7,331) per family - beginning on 28 April.

:) vlaďa 15. dubna 2011 ← komentářů 23 ← [60%] 30 [50x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 556
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14535]

@xChaos:
Dík za info.O topení se zajímat musím,je to asi největší položka v rozpočtu.Topil jsem už vším možným a i když mám dost dobrý plyňák Junkers a chalupu obstojně zateplenou,musel jsem letos kvůli nákladům přejít na topení čornym polskym venglem (kusovym,t.j.od kousků velikosti ořechu,až po několikakilové kusy) ... a konečně je doma teplo.Nic moc teda,18-19°C,ale s plynem to už nešlo :-) Používám jej jen podzim-jaro,kdy kvůli nízké teplotě otopné vody ÚT uhlí víc kondenzuje než hoří.
Tak tu žijem.Lepší už bylo.
@zavináč...to mně nevadí vůbec :-)

:) xChaos 16. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 542 → 135
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14536]

→ [http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2011/04/110412-most-dangerous-nuclear-plant-armenia/?source=link_tw20110415news-armenia]

The Metsamor power station is one of a mere handful of remaining nuclear reactors of its kind that were built without primary containment structures. All five of these first-generation water-moderated Soviet units are past or near their original retirement ages, but one salient fact sets Armenia's reactor apart from the four in Russia.

Metsamor lies on some of Earth's most earthquake-prone terrain.

:) vlaďa 16. dubna 2011 ← komentářů 23 ← [60%] 30 [50x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 614 → 307
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14539]

V posledních dnech jsem už někde o JE Metsamor četl.
I tohle je neveselé,truchlivé...článek Jana Patočky:
→ [http://www.denikreferendum.cz/clanek/10118-z-fukusimy-nadale-prichazeji-prevazne-spatne-zpravy]

O potenciální příští jaderné havárii ... jaderný reaktor v Búšehru: → [http://www.rozhlas.cz/cro6/internet/_zprava/879899]

:) xChaos 18. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 491 → 138
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14547]

Exclusive: U.S. nuclear regulator a policeman or salesman?| Reuters
→ [http://www.reuters.com/article/2011/04/18/us-nuclear-industry-nrc-idUSTRE73H0PL20110418]
The cables, obtained by WikiLeaks and provided to Reuters by a third party, shed light on the way in which U.S. embassies have pulled in the NRC when lobbying for the purchase of equipment made by Westinghouse and other domestic manufacturers.

:) xChaos 18. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [moudré[x] výstižné[x]] ↻ 529 → 141
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14554]

→ [http://zahranicni.ihned.cz/c1-51329700-na-nic-necekejte-a-utecte-vzkazuje-japoncum-zena-jez-zazila-cernobyl]
Do bezpečnostního pásma u Černobylu byla tehdy pětatřicetiletá inženýrka z jaderné elektrárny v ruském Ozersku povolána v dubnu 1986 společně se třinácti dalšími vědci. Jejich úkol byl jasný: podat zprávu o zamořené a spálené krajině.

:) xChaos 18. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 514 → 143
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14558]

→ [http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2011/04/201141820146882320.html]
A pair of thin robots on treads sent to explore buildings inside Japan's crippled nuclear reactor have returned with disheartening news: radiation levels are far too high for repair crews to go inside.

njn...

:) vlaďa 20. dubna 2011 ← komentářů 23 ← [60%] 30 [50x]
✔✔✔ [ + ] 3 [3x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 569 → 200
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14566]

Něco z domova od Klose.
→ [http://www.ceskapozice.cz/byznys/energetika/jak-nebezpecne-jsou-dukovany-temelin]

:) xChaos 20. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [přesné[x]] ↻ 540
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14567]

@vlaďa já vím jen tolik, že ostatním přistupujícím zemím EU vesměs starší reaktory VVER 440 nařídila odstavit :-) z nějakého důvodu jsou Dukovany vyjímka, no... přitom min. od roku 1986 Černobylu se moc dobře ví o tom, že "dukovanské reaktory nemají klasický kontejnment v podobě nepropustné ocelovo-betonové obálky" - jenže se o tom prostě dostatečně dlouho mlčelo, takže to všichni pustili z hlavy.

to mj. znamená, že Dukovany by nehodu typu Three Mile Island samozřejmě neustály ...

:) xChaos 20. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [přesné[x]] ↻ 496
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14568]

Nicméně pravdivý je i ten komentář naznačující, že právě neperspektivní provozy ve fázi útlumu bývají provozované nejvíc lajdácky, a že každý se chce jen napakovat a zmizet... to je ale přesně to, o čem celou dobu mluvím: největším problémem jaderné energie je přesně to, že s tím právě nejde jednoduše den ze dne přestat jen proto, že nás to už přestalo bavit: nejde to vypnout a odejít od toho. Jenže nejde v tom ani s úsměvem na rtech pokračovat.

:) slemhomat 21. dubna 2011 ← komentářů 24 ← [-77%] -35 [45x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 535
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14572]

Rekni: s cim jde? Se kterou technologii muzeme jednoduse, ze dne na den prestat? Zavrit to a postavit jinou, lepsi... zrejme.

:) vlaďa 21. dubna 2011 ← komentářů 23 ← [60%] 30 [50x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [trefné[x]] ↻ 524
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14574]

@xChaos: Vím o čem píšeš.Podle toho,jak se budoucnost JE rýsuje v Německu,je osud Dukovan a pak i Temelína nejspíš zpečetěn.

@slemhomat: Nějak přehlížíš problém s dlouhodobým chlazením paliva JE po odstávce,nedejbože havárii...kolik lidských tragédií bude ještě třeba;Černobyl-Fukušima-???;kolik km2 jaderným spadem zamořené přírody?Také dlouhodobé skladování vyhořelého paliva je nákladné,nebezpečné a celkově nedořešené. Odstávka jakýchkoliv ostatních technologií je nesrovnatelně jednodušší,toho jsi si mohl všimnout ...

:) xChaos 21. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [moudré[x] výstižné[x]] ↻ 574
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14575]

@slemhomat ono jde třeba o to, že v prostředí skutečného volného trhy by se předpokládalo i to, že jakýkoliv provoz, firma, továrna může den ze dne zkrachovat bez větších následků - a ty budovu nebo pozemek může okamžitě koupit někdo jiný a začít ho... [celkem 2764 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 21. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 451
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14576]

chtěl jsem napsat "jaderná energie je šílenstvím v podmínkách byrokratického direktivního hospodaření"....

"sama o sobě" asi šílenství není - pokud si představíme hypotetickou technokratickou společnost, kde jsou děti od malička vychovávány směrem k fyzice, inženýrství, a vedeni k stejně intenzivnímu prožívání jaderných technologií a jejích rizik, jako dnes jsme od malička vedeni k tomu, že do zásuvky se nestrkají hřebíky, tak by to možná mohl fungovat.

a další zajímá věc samozřejmě je, že nevěřím na čistě byrokratický (byť demokratický) zákaz nějaké silové technologie - víceméně, struktury a mocenské prostředky skutečné svobodné společnosti jsou omezené - dá se říct, že v libovolný okamžik na světě vždy existuje několik "skanzenů svobody", obklopených světem používajícím o řád barbarštější mocenské prostředky. takže nevěřím v žádný jednoduchý zákaz "jaderné energie" - nejprve budeme nějaký čas "uralem Evropy" my - a poté se jaderná energie přesune skutečně "za Ural" - a Rusové k nám budou dovážet vlakem ingoty hliníku, nebo tak něco (tak jako dnes dováží zemní plyn). plošný, celoplanetární zákaz je iluze - lidé si pouze budou víc hlídat, jak daleko "od toho" vlastně žijí (teď už jich nejspíš hodně má pocit, že 20 km je málo...)

slemhomat 21. dubna 2011 ← komentářů 24 ← [-77%] -35 [45x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [troll[x] nekvalitní[x] nedomyšlené[x]] ↻ 168 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) Tomáš_Mráz 21. dubna 2011 ← komentářů 311 ← [25%] 66 [266x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [přesné[x] pravdivé[x]] ↻ 562
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14580]

Poruším pravidlo o krmení trollů. Slevomat zřejmě nepochopil, že tady se nejedná o vypnutí nějaké technologie/provozu, když ji chceme a potřebujeme, ale o vypnutí, když ji už nepotřebujeme a nechceme. Takových, které se nedají snadno a rychle "vypnout", když už je nepotřebujeme a nechceme zas tolik není - v podstatě jsou to jen všechny ty, které produkují vysoce a dlouhodobě toxický odpad. Ať už se jedná o radiotoxicitu, nebo toxicitu chemickou. Přičemž u chemicky toxických odpadů je jejich valná většina zase chemicky či biologicky likvidovatelná. Na rozdíl od toho radioaktivní odpad nelze zlikvidovat jinak, než že se prostě počká u některých izotopů dost dlouhou dobu (zatím tedy žádné reálně použitelné technologie pro transmutaci radioaktivních izotopů na stabilní nevidím).

slemhomat 21. dubna 2011 ← komentářů 24 ← [-77%] -35 [45x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [hloupé[x]] ↻ 132 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
Tomáš_Mráz 21. dubna 2011 ← komentářů 311 ← [25%] 66 [266x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [offtopic[x] hloupé[x]] ↻ 53 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 21. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [kvalitní[x]] ↻ 492
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14596]

@slemhomat sorry, ale některá základní čísla týkající se kosmických letů mám přeci jen docela nastudovaná - jsem (coby poskytovatel Internetu) sponzorem www.kosmo.cz mimochodem..

napadlo tě někdy, že Slunce je coby destinace ve sluneční soustavě jedna ze zcela energeticky nejnáročnějších destinací ? ono to vypadá dost divně - člověk by řekl, že prostě stačí zamířit směrem ke Slunci a dřív nebo později do něj "spadneš" - ale omyl - tahle to jde jen cca po dráhu Venuše, už dráha Merkuru je dost energeticky "nákladná" - a pak už máš dost velký problém - kolem slunce totiž letíš už hodně rychle po eliptické dráze - a než se ti podaří se k němu dost přiblížit tak hoplá ! a už se zase vzdaluješ, jako to mají komety. prostě setrvačná energie tělesa na dráze Země letícího kolem Slunce je obrovská - a dostatečně vyeliminovat tuhle setrvačnou energii během půlobletu Slunce je (zejména na nižších drahách) extrémně těžké.

Kromě toho - než by se ti podařilo přiblížit se k povrchu Slunce, tak se každý známý pevný materiál odpaří. což tedy pro práci s kosmickým odpadem není extra bezpečné - jeho rovnoměrné rozptýlení po Sluneční soustavě můžeš dosáhnout i podstatně levnějšími způsoby. Zkrátka - tvoje "střílení odpadu do Slunce" je ze hry. I když pomineme samotná rizika startu (pročpak se asi ten odpad dnes nepřepravuje letecky, co ? že by ho třeba bylo potřeba chladit ? že hrozí poškození kontejneru při havárii pádem z výšky, apod. ?), tak je to naprostý nesmysl i z hlediska kosmické mechaniky. (Relativně "levným" a "blízkým" uložištěm jaderného odpadu by pravda mohl být Měsíc... ale pořád znova: rizika při startu jsou neúnosná a celkový objem a množství toho materiálu jsou taky neúnosné)

pokud by se vůbec jaderný odpad měl někam "vyvážet" ze Země, tak jediná trochu energeticky únosná a současně bezpečná destinace je zcela ven ze Sluneční soustavy.

:) slemhomat 21. dubna 2011 ← komentářů 24 ← [-77%] -35 [45x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [troll[x]] ↻ 568
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14597]

Ale toho smajlika vidis, ne? Ja sice nemam tak odbornou kvalifikaci jako ty, ale zase jsem stravil par let s Orbiterem a nejakou stopu to snad zanechalo. Pokud je to jediny, co se na mem prispevku dalo rozporovat a nemas nic proti pozdejsimu vyuziti atd.,... [celkem 1352 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 21. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 501
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14601]

@slemhomat bylo tu jasně řečeno, jak to s tím "opuštěním" je myšleno: jde o konkrétní zařízení, které co já vím - už není potřeba, zkrachuje, koupí ho konkurence a chce ho zavřít, skončí mu životnost, atd.

tak třeba uhelná elektrárna ti vyhasne co já vím, za den, za dva, za týden ? pak je to jenom hnusnej očouzenej barák a spousta železnýho šrotu kolem. a když si ten šrot někdo odveze a to okolí trochu oprší - tak pak máš pozemek, na kterým můžeš klidně postavit mateřskou školku (s trochu nadsázky, samozřejmě...). jde o to, že lidi ten bordel mohli vnímat jako cosi dočasného (více či méně oprávněně...)

můžeš vzít jed na to, že na pozemcích, na kterých stály jaderné elektrárny, nikdo nebude chtít ani po skončení zdlouhavého procesu dekontaminace stavět mateřské školky ani za sto let. a tom to celé je... víceméně jediné, čím jsou pozemky kolem jaderných elektráren ve světě zajímavé je to, že tam máš velkou šanci ke konci životnosti starého reaktoru získat nejsnáze povolení ... ke stavbě nové modernější elektrárny.

:) xChaos 21. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
✔✔✔✔ [ + ] 4 [4x] [ - ] [informativní[x] pravdivé[x]] ↻ 548 → 118
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14602]

→ [http://www.financninoviny.cz/zpravy/mpo-podil-energie-z-jadra-by-se-mel-v-cr-zvysit-nad-50-/627022]
Podíl jaderné energetiky na výrobě energie v Česku by se měl v budoucnu zvýšit na 50 až 60 procent. Nyní tvoří jednu třetinu. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) proto počítá s dostavbou dalších bloků Jaderné elektrárny Temelín. Spotřebě elektřiny roste. Na konferenci Strojírenství 2011 s podtitulkem ČR země špičkových jaderných technologií v Ostravě to dnes řekl ředitel odboru elektroenergetiky MPO Roman Portužák.

Bohužel... jak je vidět, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu vidí budoucnost trochu jinak, než většina nás debatérů tady na TečceCZ.

:) xChaos 21. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [trefné[x]] ↻ 466
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14603]

Hmm.... cituji:

O stavbě další jaderné elektrárny v Blahutovicích na Novojičínsku je podle něj zatím předčasné mluvit. "Toto území je blokováno pro stavbu velkého energetického zdroje, který však může být, ale nemusí být jaderný," uvedl Portužák. Do dostavby Temelína lze jen těžko uvažovat s výstavbou další elektrárny, například v Blahutovicíh. "Určitě by neměla být zprovozněna před rokem 2040," podotkl Portužák.

No... jak se zdá, tak to vypadá, že staré reaktory dříve či později zátěžovými testy EU neprojdou. Takže se spíš zaměří na rozšířování starých elektráren, u kterých je jasné, že v budoucnu jich bude nutné část vyřadit.

Jinak je vtipné, že si někdo troufá odhadovat, co bude potřeba v roce 2040 - vzhledem k exponenciálnímu zrychlování technologického vývoje může být v tomhle roce možné prakticky cokoliv... 29 let je šíleně dlouhá doba, v tomhle století.

:) rednex (f8aaeca0a914f849) 21. dubna 2011 ← komentářů 115 ← [77%] 79 [103x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 784 → 139
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14608]

Ta předpověď se jistě strefí v tvrzení "Určitě by neměla být zprovozněna před rokem 2040" :) Na to bych dal krk, já dost pochybuji i o tom, že budou kdy zprovozněny další bloky Temelína. Budou rádi, když posílí rozvodnou síť
→ [http://oizp.cz/?p=791〈=cz]
Ten techologický vývoj bych nepřeceňoval, já slyšel v 80.letech tolik sci-fi pohádek o budoucnosti, no a před týdnem jsem míchal maltu lopatou v kolečku :) Sice jsem taky spoustu času proseděl u PC, ale nic srovnatelného s nahozenou stěnou nevytvořil.
Při svém malém plánování vycházím z varianty - na nic zásadního se nepřijde, akorát se díky masové výrobě zlevní některé již dostupné úsporné a alternativní technologie - fotovoltaické panely, solární kolektory, baterie, elektroauta, tepelná čerpadla, vakuová izolace, domácí kogenerace... S energií zvenku do patnácti let pro sebe nepočítám. Temelín pojede, Jiřetím se zbourá, ale zisk půjde do kapsy pár oligarchům, ostatní budou buď platit jak mourovatí, nebo přejdou na ostrovní režim a zdravější životní styl. Semtam někdo to provozuje už teď, je to docela pěkné hobby.
Takže když novou podlahu, tak s podlahovým vytápěním, když novou fasádu, tak s 20cm polystyrenu, jako novou lednici koupit radši mrazák, atd.
Rád se ale nechám překvapit nějakou nečekanou ekologickou technologií. Naopak trochu strach mám ze společenských otřesů.

slemhomat 21. dubna 2011 ← komentářů 24 ← [-77%] -35 [45x] ✘✘✘✘ [ + ] -4 [4x] [ - ] [hloupé[x] nedomyšlené[x] debilní[x]] ↻ 156 [#Fukushima - komu začíná téci do bot] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) jk 25. dubna 2011 ← komentářů 4 ← [78%] 7 [9x]
✔✔✔ [ + ] 3 [3x] [ - ] [informativní[x] trefné[x]] ↻ 629 → 155
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14632]

No kdyz uz jsme u te ekonomiky, radne vypacena je take uprava jaderneho odpadu. U nas (a ve vetsine statu je to podobne) to funguje tak, ze jaderny odpad (a odpovednost s nim spojenou) prebira plne stat. Dostava za to poplatek, ktery se vypocitava z MWh vyrobene elektricke energie v jaderne elektrarne. Ten poplatek (odvod) byl stanoven v roce 1997 a od te doby se nezmenil (realne tedy vzhledem k inflaci zlevnil o nejakych 45 %), akorat byl zaveden uplatecek, ktery jde obcim, kde jsou docasna uloziste (a plati z toho odvodu).
Dalsi veci jsou naklady na vyrazovani z provozu. Jelikoz tady mivaji firmy tendenci zkrachovat, kdyz dojde na nakladnou likvidaci neceho, co dlouho neslo zisk (viz krome jadernych elektraren treba doly na uhli); je tam stanovena nutnost vytvaret rezervu (podobne jako u dolu). Tam doslo opek k zajimavym premetum, kdyz vyse rezervy treba u Dukovan klesla z 650 000 tis. Kc/rok na 165 420 Kc/rok (viz zprava NKU → [http://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=09/15).]
Nu proste typicke trzni prostredi bez zasahu statu jako vysite...

:) xChaos 28. dubna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 464 → 238
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14731]

→ [http://www.kickstarter.com/projects/1038658656/rdtnorg-radiation-detection-hardware-network-in-ja]
RDTN.org: Radiation Detection Hardware Network in Japan

→ [http://rdtn.org/]

vypadá to pěkně... ale naměřená data se nějak v té jejich mapě nezobrazují.. vypadá to, že se soustřeďují na sběr dat a ne jejich zveřejňování

:) xChaos 9. května 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 432 → 126
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14860]

→ [http://www.wikileaks.ch/reldate/2011-05-07_0.html]
Tentokrát na téma "Japonsko a jaderná bezpečnost". Hmm. pokud tam někdo narazíte na něco zajímavého, dejte vědět.

:) xChaos 9. května 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [zajímavé[x]] ↻ 457 → 117
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14884]

→ [http://hardware.slashdot.org/story/11/05/09/131239/Chain-Reactions-Reignited-At-Fukushima]
Podle měření koncentrací různých radioaktivních izotopů to vypadá, že k štěpným reakcím muselo ve Fukušimě docházet ještě minimálně 12 dnů po katastrofě.

:) xChaos 9. května 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [zajímavé[x]] ↻ 437 → 141
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14886]

As well as that there has been some speculation that the explosion in unit 3 was more than just a hydrogen explosion. If you compare the unit 1 and unit 3 explosions, you see the unit 3 was far larger in magintude, plus there is a flash right where the spent fuel pool is located. Also pieces of nuclear fuel rods were found 2 km from the site. Arnie Gundersen speculates that this was caused by a "prompt criticality" in the fuel pool, triggered by the hydrogen explosion. → [http://fairewinds.com/updates] [fairewinds.com]

:) vlaďa 12. května 2011 ← komentářů 23 ← [60%] 30 [50x]
[ + ] 2 [4x] [ - ] [informativní[x] provokativní[x] hloupé[x]] ↻ 543 → 11
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14914]

Zdá se, že po Fukušimě existuje určitá naděje na řízený ústup od budování nových jaderných zdrojů.
→ [http://www.denikreferendum.cz/clanek/10490-japonsky-premier-ohlasil-odklon-zeme-od-jadra]
→ [http://www.ceskapozice.cz/zahranici/evropa/nemecko-spustilo-protijaderne-tsunami]
Naše malá česká radioaktivita je však zdraví prospěšná...prozatím. Jáchymovští muklové o tom určitě ví své. Je rafinované a nechutné, jak domácí atomová lobby sbírá body...že, paní Drábová (ta baba si nedá pokoj). Zase jsme v něčem první.
→ [http://vary.idnes.cz/v-jachymove-otevreli-prvni-radonovou-stezku-na-svete-pfk-/vary-zpravy.aspx?c=A110510_141057_vary-zpravy_sou]
Radonová naučná stezka vznikla v roce 2010 jako první svého druhu na světě v rámci Radonového programu ČR za finanční podpory Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a s přispěním Města Jáchymov. Chce se mně smát, ale nemohu :-(

:) xChaos 13. května 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [informativní[x] fejsbukistické[x]] ↻ 458 → 111
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/14924]

→ [http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8509502/Nuclear-meltdown-at-Fukushima-plant.html]
12. května 2011 - One of the reactors at the crippled Fukushima Daiichi power plant did suffer a nuclear meltdown, Japanese officials admitted for the first time today, describing a pool of molten fuel at the bottom of the reactor's containment vessel.

Připomínám v téhle souvislosti, že britský Telegraph je spíše pravičácký a konzervativní - na rozdíl od Guardianu, který je spíše levičácky-liberální a Independentu, který je intelektuálsky-liberální.

:) xChaos 23. května 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 526 → 125
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15003]

Vlastník Fukušimy je v rekordní ztrátě, zveřejnil záběry úderu tsunami na elektrárnu – Novinky.cz
→ [http://www.novinky.cz/ekonomika/233985-vlastnik-fukusimy-je-v-rekordni-ztrate-zverejnil-zabery-uderu-tsunami-na-elektrarnu.html?ref=ostatni-clanky]

Japonská společnost Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) se v loňském fiskálním roce, který končí letošním 31. březnem, propadla do rekordní ztráty 1,25 biliónu jenů (asi 261,1 miliardy Kč) po předchozím zisku téměř 134 miliard jenů.

njn... úspory z rozsahu, no.

:) Tomáš_Mráz 24. května 2011 ← komentářů 311 ← [25%] 66 [266x]
✔✔✔ [ + ] 3 [3x] [ - ] [trefné[x] informativní[x]] ↻ 418 → 128
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15028]

→ [http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2011/05/201152482039111801.html]

Tak ne jen v jednom, ale ve všech třech, ve kterých palivo bylo. A bůh ví, co je s těmi nádržemi s vyhořelým palivem na těch blocích.

:) xChaos 27. května 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [pravdivé[x]] ↻ 441 → 82
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15078]

→ [http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Fukushima_I_nuclear_accidents#Tuesday.2C_24_May]

Like the fuel rods of Reactor 1, the nuclear fuel of Reactor 2 and Reactor 3 have "mostly melted and fallen into a lump at the bottom of the pressure vessel — a state that TEPCO officials have described as a 'meltdown'"

:) vlaďa 30. května 2011 ← komentářů 23 ← [60%] 30 [50x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [informativní[x] agresivní[x]] ↻ 571 → 10
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15108]

Němci to s odstávkou jádra myslí vážně.Švýcaři vydali před pár dny podobný výhled.

→ [http://www.ct24.cz/ekonomika/125575-do-roku-2022-zavre-nemecko-vsechny-jaderne-elektrarny/]

Hold,nám chybí nejspíš ta vládní etická komise,kterou má k dispozici p.Merkelová ;-) ...kde by také Nečas sehnal nějakého etika ...a na komisi by jich mělo být víc.

Že se jedná ve Fukušimé o havárii obrovitých rozměrů spojených s tavením palivových tyčí,muselo být odborníkům na jádro jasné po prvních výbuších.Chytřejší mlčeli a mlčí dodnes,a ti hloupější melou o neškodných výbuších vodíku.
Lháři jsou obojí.Co si myslet o vědcích a politicích hazardujících s osudy statisíců lidí? ...nic dobrého mne nenapadá.
...mlaďoši,přečtěte si něco od Voskovce + Wericha.Ti pánové věděli už v r.1935,před A-bombou a A-elektrárnami,že atomoví profesoři jsou zvrhlíci :-) Ta písnička v závěru mne dojímá dodnes :-) ...moc chytlavé blues.
V+W: Balada z hadrů.
→ [http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jan-werich/balada-z-hadru.html]

:) xChaos 30. května 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [nepřesné[x]] ↻ 483
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15110]

@vlaďa hele, já to švýcarské a německé zavírání jaderných elektráren sleduji - a věřím, že Švýcaři to prostě vyřeší kombinací úspor, nákupu od sousedů a hlavně vodní energie - zatímco Němci zapojí vítr v Severním moři a smart grid (na který technologicky... [celkem 1766 znaků] [zobrazit]

:) vlaďa 30. května 2011 ← komentářů 23 ← [60%] 30 [50x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 532
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15112]

@xChaos:
Souhlas s tím co píšeš...ale mně přece vůbec nejde o okamžité odstavení jádra a chybí mi jen reflexe právě těch "našich" zodpovědných za současný stav energetiky.Tvůj odhad ústupu od jádra u nás na 2030 je víc než optimistický (pokud se vehikl Dukovany,Temelín neodstaví sám...nejhrůznéjší,ale možný scénář).
Do důchodců se moc nenavážej,taky jím brzo budeš(ó,hrůzo),jako já :-) (chalupu jsem zateploval dávno před plynofikací)

:) nejhodnejsiemhovoink (4a438079d6fcb612) 30. května 2011 ← komentářů 168 ← [-14%] -37 [255x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 443 → 264
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15118]

Nemecko a jaderna energetika:

7. zari 2010

→ [http://byznys.lidovky.cz/nemecko-se-jadra-nevzda-jine-technologie-ho-stale-nedokazi-nahradit-1fo-/firmy-trhy.asp?c=A100907_181850_firmy-trhy_rce]

"Po téměř 12hodinovém jednání dospěla včera ráno německá vláda k dohodě: životnost 17 atomových elektráren bude prodloužena v průměru o 12 let" (tj. do roku 2022).

a 30.5.2011

→ [http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/nemci-opusti-jadernou-energii-nejpozdeji-do-roku-2022--899739]

"Němci opustí jadernou energii nejpozději do roku 2022"

U nas se to porad prezentuje jako vliv Fukusimy :)

:) xChaos 30. května 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 498
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15120]

@vlaďa nemyslel jsem to jako navážení do důchodců - mě to jejich rozhodnutí s tím výtahem totiž přijde nanejvýš logické ... bohužel. ale o tom to prostě s těmi úsporami je vždycky: neslibují rychlou návratnost

@nejhodnejsiemhovoink pokud "v průměru o 12 let", tak by to ovšem znamenalo, že některé odstaví dřív (ty nejstarší) a některé později.

hmm. mě na tom zajímá smart grid ... ne návrat k uhlí

:) nejhodnejsiemhovoink (829c19f198f1e229) 31. května 2011 ← komentářů 168 ← [-14%] -37 [255x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 411
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15134]

Puvodne jsem tam napsal komentar, ze jiste vsichni chapeme rozdil mezi maximalni a prumernou dobou, ale ze jde kazdopadne o rozdily radove v letech. Krome toho si nechaji bezet zalohu.

:) xChaos 31. května 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [kvalitní[x] nepřesné[x]] ↻ 415
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15136]

Ve skutečnosti, původní zeleně/soc-dem plán volal po odstávce do roku 2022, což bylo do 12 let, Angela Merkelová to změnila na "v průměru 12 let", což by znamenalo, že některé modernější reaktory by zůstaly v provozu i po roce 2030.

současné oznámení je fakticky jen návrat k původnímu plánu předchozí vlády - nic víc. (pravděpodobně i pod dojmem toho, že Zelení už začínají v zemských volbách v Německu pomalu vítězit - a velké strany si uvědomují, že jim musí znemožnit, aby se tímto vůči ním vymezovali ... je to tam trochu politická otázka, ale rozhodně ně hloupá)

abych nebyl tak snadno kritizovatelný, tak tedy dodávám, že u nás by ten odstup od jádra nebyl tak snadný jako v Německu - a to i z klimatických důvodů, prostě čím blíž k celoročně nezamrzajícímu moři, tím reálnější je mluvit o "pasivních domech", apod. - a každopádně řešením pro využití OZE je smart-grid: jít na to pomocí státních dotací je skutečně asi slepá ulička (ne že bych byl proti dotacím, ale jsem vůči nim neutrální)

:) nejhodnejsiemhovoink (829c19f198f1e229) 1. června 2011 ← komentářů 168 ← [-14%] -37 [255x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [podivné[x]] ↻ 436 → 119
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15168]

→ [http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13598607]

"I am 72 and on average I probably have 13 to 15 years left to live," he says.
"Even if I were exposed to radiation, cancer could take 20 or 30 years or longer to develop. Therefore us older ones have less chance of getting cancer."

:) xChaos 1. června 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [pravdivé[x]] ↻ 409
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15170]

jinak v Německu evidentně Fukušima měla vliv na výsledky voleb, to je jasné. řekl bych, že lidi fakt asi nechtějí, aby se ta rizika brala na lehkou váhu - bez ohledu na to, jak moc reálně a v jakém časovém horizontu ten ústup od jádra vidí.

v Německu by to, co je v ČR nestydatě radikální (tedy nevidět v jaderné energii dlouhodobou perspektivu), bylo pokládané spíš za "umírněný" přístup (radikálové by to chtěli vypnout hned)

:) jk 1. června 2011 ← komentářů 4 ← [78%] 7 [9x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [trefné[x] výstižné[x]] ↻ 667 → 156
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15173]

K ustupu od JE podle mne u nas muze dojit jen ze dvou duvodu: 1. CEZ prestane kontrolovat stat 2. neco typu Fukusima se stane u nas ci v okolnich statech. To prvni v dohledne dobe realne nevidim, to druhe si zase nepreju. Situace s Nemeckem a Svycarskem CEZu moc vyhovuje, exporty do Nemecka porostou a jeste bude moct zvysovat ceny u nas. Do dvou bloku v Temeline vybere asi 1700 MW reaktory a paty blok Dukovan taky bude.

Prihazuju pekny link na pokus o vypocet pojisteni pro JE, kdyby tam nebyla ta statni garance: → [http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=699979]

:) rednex (771ec616d77b8b94) 2. června 2011 ← komentářů 115 ← [77%] 79 [103x]
[ + ] 2 [4x] [ - ] [zajímavé[x] moudré[x] výstižné[x]] ↻ 755 → 210
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15177]

To pojištění je argument proti JE, na který mě nenapadá protiargument. Být politik nebo podobně společensky aktivní, tak bych se o tohle opřel. Pokud jaderná lobby věří svým elektrárnam, tak ať svou důvěru podloží řádnou pojistkou.
Jinak já osobně doufám, že v roce 2022 už nebudu potřebovat vůbec žádnou elektřinu od ČEZ. Pěkné stránky → [http://mypower.cz/]
Být v nějakém smart-gridu by bylo fajn pro dokrytí největší nouze, ale v Česku roku 2022 jí v nejoptimističtější představě vidím jako malou regionální síť opírající se o nějakou kogeneraci nebo MVE.

:) xChaos 22. června 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [zajímavé[x]] ↻ 351 → 118
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15329]

Fukushima: It's much worse than you think - Features - Al Jazeera English
→ [http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/06/201161664828302638.html]

"Fukushima is the biggest industrial catastrophe in the history of mankind," Arnold Gundersen, a former nuclear industry senior vice president, told Al Jazeera.

:) jk 23. června 2011 ← komentářů 4 ← [78%] 7 [9x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 763
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15330]

Zajimave, ale zase prece jenom, Bhopalska katastrofa s 20 tis mrtvych mi stale prijde jako nejvetsi.

Jinak krom velmi sledovanehe novely zakona o loteriich (s cenzurni soucasti) nebo treba soudnich poplatcich take predevcirem snemovnou prosla novela atomoveho zakona. Ta krome jineho nove zavadi uplatek obcim az 4 mil Kc rocne za to, ze ve svem obvodu povoli pruzkum k vystavbe trvaleho uloziste. Vse pujde samozrejme z jaderneho uctu, prispevek na nej samozrejme zustava nezmenen.

:) xChaos 23. června 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [nedomyšlené[x]] ↻ 372
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15332]

@jk je pravda, že jako "největší katastrofa" se určitě nemůže měřit počtem obětí: celková materiální škoda, nebo rozsah toho, co bude třeba odstranit a co se nevyřeší samo, ale asi rekordní budou. Např. kolem Černobylu se rozkládal v podstatě jen "pustý ukrajinský venkov": Fukušima podle všeho stála uprostřed velice lukrativní zemědělské oblasti, navíc to, že se nachází na břehu moře, postihne rybáře, apod.

:) xChaos 17. července 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 403 → 111
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15588]

→ [http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14060913]
Fukushima: Nuclear power's VHS relic?

Would a newer reactor have fared better? Was the relationship between industry and regulators too close? Perhaps.

:) xChaos 18. července 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 420 → 171
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15610]

→ [http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/239297-na-fukusimu-se-riti-tajfun-velky-jako-cele-japonsko.html?ref=zpravy-dne]
Na Fukušimu se řítí tajfun velký jako celé Japonsko

Velmi silný tajfun Ma-on se blíží k ostrovům Japonska a panují vážné obavy, že udeří také na jadernou elektrárnu Fukušima 1 ... Doprovázejí jej větry o rychlosti až 160 kilometrů za hodinu. Meteorologové předpovídají, že větry vzedmou vlny Pacifiku do výše až 12 metrů.

:) xChaos 2. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 423 → 113
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15750]

→ [http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2011/08/20118255436253789.html]
TEPCO said that radiation exceeding 10 sieverts (10,000 millisieverts) per hour was found at the bottom of a ventilation stack standing between two reactors.

"It is now looking more likely that this area has been this radioactive since the earthquake and tsunami but no one realised until now."

:) xChaos 3. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 357 → 153
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15758]

→ [http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2011/08/lethal-radiation-levels-linger.html]
This photo from a gamma ray camera at the plant shows radiation levels exceeding 10 sieverts per hour (in red) - the maximum level the camera can detect - at the base of a ventilation stack between reactors 1 and 2. Exposure to radiation at this level can lead to serious illness or death within seconds.

:) xChaos 6. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 342 → 8
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15788]

→ [http://planetsave.com/2011/08/06/fukushima-radiation-so-high-geiger-counter-cant-register-it-video/]
Fukushima Radiation So High, Geiger Counter Can’t Register It!

Možná radikální pohled na věc - ale co když všechny ty minulosti tak rychle dementované poplašné zprávy byly tak trochu dementovány proto, aby v Tokiu nevypukla panika ? (Ono je to celé ještě trochu složitější - Sv není jednotka typu stupně celsia, je to jednotka s různými přepočetními koeficienty pro různé orgány, apod. - víceméně jsem o tomto už jednou absolvoval spoustu "veřejných přednášek" už kdysi v 80. letech po Černobylských událostech, a teď nás nevyhnutelně čeká to samé - infotainment, neinfotainment, kdo bude chtít referovat - bude muset přidat odkazy na vysvětlující definice)

:) xChaos 6. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 323 → 140
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15791]

→ [http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903366504576491514104905454.html]
Japanese Prime Minister Naoto Kan used the solemn anniversary of the dropping of the atomic bomb to ramp up his campaign to reduce Japan's reliance on atomic energy.

In his speech marking the 66th anniversary of the U.S. attack on the city of Hiroshima, Mr. Kan invoked the Fukushima Daiichi nuclear reactor accident and repeated a pledge he has been making for the past month, saying that "Japan will reduce its level of reliance on nuclear power generation with the aim of becoming a society that is not dependent on nuclear power."

:) captainemherica (4a438079d6fcb612) 6. srpna 2011 ← komentářů 94 ← [-40%] -52 [130x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [troll[x]] ↻ 307
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15793]

xChaos dnes 10:20: ... [celkem 862 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 9. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 365 → 151
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15810]

→ [http://www.desdemonadespair.net/2011/08/fukushima-city-secretly-dumping-tons-of.htmlThe] Fukushima city government has not made this place known to the public, even to residents living near the area. That's because it is the dumping site for huge amounts of radioactive sludge and dirt collected by city residents cleaning up and decontaminating their neighborhoods.

"(If we did make the site public), garbage from other residents might come flooding in," a Fukushima city official said, emphasizing that the disposal site is only "temporary."

:) xChaos 11. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 401 → 112
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15846]

→ [http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/08/11/MNFE1KLMRT.DTL]
Japan to release data on plant's radiation leaks

:) xChaos 11. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 328 → 113
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15856]

→ [http://my.firedoglake.com/lobster/2011/08/09/fourth-meltdown-at-fukushima/]

:) xChaos 14. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 343 → 120
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15886]

ha, radioaktivní biomasa (stálo by za to srovnat to se severočeským hnědým uhlím, které tady pro-jaderní aktivisté často vytahují - resp. popílek z něj..)
Fire festival bans radioactive wood : National : DAILY YOMIURI ONLINE (The Daily Yomiuri)
→ [http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110813002954.htm]

:) xChaos 14. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 398 → 16
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15887]

→ [http://nuclearstreet.com/pro_nuclear_power_blogs/b/nuclear_energy_institute/archive/2011/08/12/are-emergency-diesel-generators-typically-housed-in-either-the-turbine-building-or-reactor-building-at-u-s-nuclear-energy-facilities.aspx]

:) xChaos 14. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 318 → 131
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15888]

→ [http://www.techdirt.com/articles/20110811/10245715476/what-if-tim-berners-lee-had-patented-web.shtml]

:) xChaos 14. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 319
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15889]

(pardon.... to poslední patřilo na Zeď odkazů, ne sem)

:) xChaos 22. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 344 → 114
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/15996]

→ [http://thetruthiswhere.wordpress.com/2011/08/21/the-explosive-truth-behind-fukushimas-meltdown/]
On 2 March, nine days before the meltdown, government watchdog the Nuclear Industrial Safety Agency (NISA) warned Tepco on its failure to inspect critical pieces of equipment at the plant, including recirculation pumps. Tepco was ordered to make the inspections, perform repairs if needed and report to NISA on 2 June. It does not appear, as of now, that the report has been filed.

:) xChaos 22. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 400 → 191
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/16003]

→ [http://www.stripes.com/news/pacific/earthquake-disaster-in-japan/towns-near-fukushima-power-plant-could-be-off-limits-for-decades-1.152855]
Towns near Fukushima power plant could be off limits for decades

:) xChaos 24. srpna 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 335 → 11
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/16040]

→ [http://hardware.slashdot.org/story/11/08/24/0228241/Fukushima-Robot-Operator-Tells-His-Story]
→ [http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/fukushima-robot-operator-diaries]
Fukushima Robot Operator Writes Tell-All Blog

The blog posts, which have recently been deleted, depict the operators’ extensive robot training exercises, as well actual missions, including surveying damage and contamination in and around the reactors and improvising a robotic vacuum to suck up radioactive dust. The author, who goes by the initials S.H., also used the blog to vent his frustrations with inept supervisors and unreasonable schedules, though he maintains a sense of humor, describing in one post how he punched a hole on a wall while driving a robot and, in another entry, how a drunken worker slept in his room by mistake.

:) xChaos 28. září 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 381 → 129
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/16430]

Fukushima to decont. all houses | Local | House of Japan - Japan News Technology Autos Culture Life Style
→ [http://www.houseofjapan.com/local/fukushima-to-decont-all-houses]

:) xChaos 10. října 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 315 → 112
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/16497]

→ [http://ex-skf.blogspot.com/2011/10/strontium-90-discovered-in-yokohama.html]
(UPDATED) Strontium-90 Discovered in Yokohama City, 245 km from Fukushima I Nuke Plant

:) xChaos 17. října 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [debilní[x] podivné[x]] ↻ 340 → 124
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/16547]

→ [http://zpravy.ihned.cz/svet-asie-a-pacifik/c1-53210180-radiaci-v-tokiu-nema-na-svedomi-fukusima-zareni-unikalo-ze-zahadnych-sklenic]
Radiaci v Tokiu nemá na svědomí Fukušima. Záření unikalo ze záhadných sklenic

:) xChaos 25. října 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 334 → 129
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/16579]

Why Tokai No. 2 Nuclear Power Plant Survived March - Slashdot
→ [http://slashdot.org/story/11/10/25/0113249/why-tokai-no-2-nuclear-power-plant-survived-march]

:) xChaos 5. prosince 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 330 → 153
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/16808]

Roztavené palivové tyče ve Fukušimě 'propálily' beton - www.lidovky.cz

→ [http://www.lidovky.cz/roztavene-palivove-tyce-ve-fukusime-propalily-beton-p0j-/ln_zahranici.asp?c=A111201_100115_ln_zahranici_mtr]
TOKIO/PRAHA - Japonská firma TEPCO, která provozuje jadernou elektrárnu Fukušima, až teď přiznala, že mohlo dojít k ještě větší katastrofě, než se dosud uvádělo.

Zatím totiž není známa přesná poloha paliva, které se provrtalo do betonu, ani to, nakolik se palivo uvnitř betonu daří ochlazovat a jestli toto palivo nepropaluje beton dál. "Celou dobu jsem prohlašoval, že byl beton narušen a že existuje nebezpečí dalšího úniku radiace," komentoval výsledky simulace fyzik Hiroaki Koide z ústavu výzkumných reaktorů při kjótské univerzitě. "Ve skutečnosti není možné nahlédnout dovnitř reaktoru a většina měřicích zařízení byla vyřazena z provozu. Takže nikdo vlastně neví, jak zlá situace je," dodal.

:) xChaos 5. prosince 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 312 → 143
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/16817]

Radioaktivní césium z Fukušimy už bylo nalezeno ve všech japonských prefekturách - včetně Okinawy, vzdálené 1700 km

→ [http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201111260001]
Radioactive substances from the crippled Fukushima No. 1 nuclear power plant have now been confirmed in all prefectures, including Uruma, Okinawa Prefecture, about 1,700 kilometers from the plant, according to the science ministry.

:) xChaos 12. prosince 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [zábavné[x]] ↻ 529 → 186
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/16884]

Vzduchové filtry z japonských automobilů splňují v USA kritéria pro radioaktivní odpad

→ [http://enenews.com/my-university-is-annoyed-with-me-air-filter-from-japan-so-radioactive-it-must-be-buried-at-radioactive-waste-disposal-site-in-us-video]
Marco Kaltofen states that auto air filters from Fukushima, that he tested in his Massachusetts laboratory, are so radioactive that they have to be disposed of in a buried radioactive waste disposal site in the US. Additionally, he expresses concerns for the mechanics who work on cars in Fukushima Prefecture.

:) -=RYS=- (0b0e3cfe91a140a0) 13. prosince 2011 ← komentářů 2 ← [-33%] -1 [3x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [informativní[x] hloupé[x]] ↻ 350
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/16906]

O jadru si myslim sve. Osobne pro jadro jsem a vim, ze je to jedinej typ energie co nas zachrani az dojdou ty ostatni druhy zdroju energie.
Konec koncu v SOU v Plzni (jaderce/ Skoda Praha Energo, pak Skoda Westinghouse, pak Skoda Siemens a nakonec Skoda StrojAtomExport s Ruskem) jsem se 4 roky ucil vyrabet reaktory, turbiny a jaderne elektrarny. Projel jsem pracovne Temelin, Graiswald, Pocerady, Prunerov, Tusimice, Dukovany.
Pamatuju se na cipernou mladou damu co nas ucila s dozimetry atd.. nejaka Drabova :)).
Tenkrat to byla pekna kocka.

:) -=RYS=- (0b0e3cfe91a140a0) 13. prosince 2011 ← komentářů 2 ← [-33%] -1 [3x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [nepřesné[x]] ↻ 362
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/16907]

Jeste takova drobnost ohledne nalezu radioaktivnich prvku jako cesium atd..
Tady v Prunerove (jsem ze Zatce) je kanadska firma co doluje radioaktivni popilek z uhelek Prunerov 1/2 a Tusimice. Z tohoto popilku (kdyz zafouka vitr, tak se radioaktivni popilek dostava i do mest Kadan, Klasterec, Chomutov, Zatec..) tezi uran a dalsi prvky. Z 10t vytezi tusim 4kg Uranu 235, 500g zlata atd..

:) xChaos 13. prosince 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 397
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/16917]

@-=RYS=- (uff, povedlo se ti zvolit formát přezdívky, kvůli kterému budu muset změnit regexp na autodetekci odkazů na jiné přezdívky :-) ale moje chyba, nemám tyhle znaky akceptovat už ve formuláři :-)

Podívej, radioaktivitu uhelné popílku nikdo nepopírá. Pokud Německo nahradí jádro uhlím, nebude to velká výhra. Zatím to vypadá, že sázka na to, že to nahradí OZE, je spíš zbožné přání - reálně to nahradí plynovými turbínami (paroplynový cyklus s účinností prý až 60%) a podmořskou trubkou vedoucí od Gazputina.

Snažit se získat objektivní informace o Fukušimě je podle mě věc naprosto nezávislá na debatách o ekonomické únosnosti odstoupení od jáderné energetiky v oblasti Evropy. Máme jinou tradici, než Japonsko, naše kultura není tolik "kulturou ovládání" ale i v Japonsku existuje rozmanitost kulturních tradic. Geograficky zde nehrozí zemětřesení a tsunami. Na druhou stranu: pokud to, co se stalo ve Fukušimě je průšvih, tak podle mě nemá cenu to jakkoliv spojovat s debatami, o jaderné energetice u nás. Zajímají mi přesné a pravdivé informace o té havárii a o jejích důsledcích i o tom, jak jí bylo možné zamezit.

Nový obecně pojatý článek o jaderné energetice sice chystám také - a rád bych, aby byl kvalitnější, než kdy předtím - ale tohle je článek o Fukušimě, kde se snažím shromažďovat objektivní a aktuální informace i poté, co téma zmizelo z večerních zpráv a prvních stránek novin a časopisů. To je všechno.

:) xChaos 16. prosince 2011 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 345 → 139
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/17002]

Who Should Be TIME's Person of the Year 2011? The Candidates 13 of 34: Fukushima 50
→ [http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2098471_2098472_2098510,00.html]

The name derives from the original 50 Tokyo Electric Power Co. workers who stayed behind in the Fukushima nuclear plant after it was crippled by an earthquake and tsunami.
...
Sice nic moc nevyřešili, ale je třeba přiznat, že... "the Fukushima 50 represented Japanese society at its best: stoic heroism, self-sacrifice and a communal spirit. "

:) vlaďa 20. prosince 2011 ← komentářů 23 ← [60%] 30 [50x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [informativní[x] kvalitní[x]] ↻ 490 → 140
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/17109]

Ponuré...
→ [http://www.denikreferendum.cz/clanek/12139-fukusima-a-prodana-temelinska-nevesta]

:) xChaos 3. ledna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [informativní[x] nepřesné[x]] ↻ 593 → 172
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/17304]

Japonsko bude usilovat o snížení své závislosti na jaderné energii

#Fukushima meltdowns set #nuclear #energy debate on its ear | The #Japan Times Online
→ [http://www.japantimes.co.jp/rss/nn20120103f1.html]
"The current Cabinet is bent on reducing dependence on nuclear energy as much as possible. Whether it will be zero is going to be a big point of debate," METI Minister Yukio Edano told members of the panel Dec. 12.

Možná se zvýší sofistikovanost japonských vývozů a sníží jejich energetická náročnost. Velmi podobně jako v případě Německa a jeho snahy zvýšit podíl OZE - i v případě Japonska platí, že jestli je toho nějaká východoasijská země schopná, tak právě oni.

Moje předpověď je, že jaderná energie se na téhle planetě bude nepochybně využívat ještě dlouho - ale nebude vnímána jako hi-tech, a země, které na ní budou závislé, budou vnímány spíše jako "industriální kolonie" skutečně vyspělých a bohatých postindustriálních zemí (Německo, Japonsko).

:) xChaos 20. ledna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 592 → 186
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/17569]

Camera peeks inside #Fukushima reactor | The #Japan Times Online

→ [http://www.japantimes.co.jp/text/nn20120120a1.html]

Obtaining a clearer picture inside the containment vessels of the three crippled reactors is critically important, as the vessels are the last line of defense containing their melted #nuclear fuel.

:) xChaos 26. února 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 600 → 184
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/18198]

#Japan to replace all 17 TEPCO boardmembers in exchange for $12 billion bailout – 9 thermometers reported failed at #Fukushima Reactor 2

→ [http://enformable.com/2012/02/japan-to-replace-all-17-tepco-boardmembers-in-exchange-for-12-billion-bailout-9-thermometers-reported-failed-at-fukushima-reactor-2/]

tagy #nuclear #energy

:) facemhbook (e2eed70f7a640a77) 23. března 2012 ← komentářů 93 ← [-17%] -26 [146x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [nedomyšlené[x]] ↻ 486 → 149
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/18550]

→ [http://jaroslavpetr.bigbloger.lidovky.cz/c/251991/Je-Fukusima-srovnatelna-s-Cernobylem.html]

Na rakovinu běžně umírá každý čtvrtý člověk. U stovky zasažených dělníků může tato pravděpodobnost stoupnout asi o 2 %.

(a desne se tesim, jak profesorovi das 'hloupe' nebo tak neco 'trefneho' ;)

:) xChaos 25. března 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [zajímavé[x] hloupé[x]] ↻ 490
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/18579]

@facemhbook:18550 Je to trochu jinak. Nejde tu o to, že člověk je tak jako tak smrtelný - a o debaty o tom, jaké je zlepšení nebo zhoršení kvality života může ospravedlnit prodloužení nebo zkrácení života o pár dnů či týdnů. Takto je zbytečné to stavět -... [celkem 1689 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 5. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 654 → 200
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/19596]

#Japan shuts down last #nuclear reactor. #energy
→ [http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/05/20125563044129587.html]
Last of country's 54 nuclear reactors goes offline for maintenance, prompting celebrations from anti-nuclear protesters.

:) xChaos 5. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 608
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/19597]

@xChaos #Japan #nuclear #energy
"One of the results of this is that greenhouse gas emissions will rise by about 16 per cent."
... tedy "pokud popíráte, není co řešit" :-)

:) xChaos 4. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 589 → 146
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/19901]

K roztavení reaktoru může dojít co deset až dvacet let, tvrdí němečtí vědci
→ [http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/k-roztaveni-reaktoru-muze-dojit-co-deset-az-dvacet-let-tvrdi-nemecti-vedci]
tagy #nuclear #energy

Můj komentář: zvolená statistická metoda je možná konzervativní a neodlišuje lidské selhání (které diskutabilně lze minimalizovat) od "zásahu vyšší moci" - ale přesto článek stojí za přečtení.

:) jkjk 31. července 2012 ← komentářů 15 ← [65%] 25 [39x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [aktuální[x]] ↻ 689
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/21064]

vyslo ve Financial Times:
Nuclear power is so expensive compared with other forms of energy that it has become “really hard” to justify, according to the chief executive of General Electric, one of the world’s largest suppliers of atomic equipment.

“It’s really a gas and wind world today,” said Jeff Immelt, referring to two sources of electricity he said most countries are shifting towards as natural gas becomes “permanently cheap”.

“When I talk to the guys who run the oil companies they say look, they’re finding more gas all the time. It’s just hard to justify nuclear, really hard. Gas is so cheap and at some point, really, economics rule,” Mr Immelt told the Financial Times in an interview in London at the weekend. “So I think some combination of gas, and either wind or solar … that’s where we see most countries around the world going.”

:) xChaos 1. srpna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 517
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/21069]

@jkjk ono to celé je složitější... získávání břidličného plynu frakováním zřejmě taky není žádná velká výhra... ale další expanze jaderných zdrojů není už dávno o protestech ze strany enviromentalistů (ti jsou v menšině a většinovou společností jsou spíše nenáviděni), ale o tom, že potřebné úvěry jsou natolik obří, že by se za ně musel zaručit stát.

:) xChaos 6. srpna 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 771 → 160
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/21183]

Pracovníci nasazení ve Fukušimě čelí stigmatizaci ze strany japonské společnosti
→ [http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20120805/as-japan-nuclear-stigma/]
Doctors: Japan nuclear plant workers face stigma
#japan #nuclear #energy #fukushima #health #stigma #psychology

Shigemura likens the workers' experience to that of U.S. Vietnam veterans returning home to hostility in the 1960s and early `70s.
...
"They have become targets of people's anger," Shigemura told The Associated Press.

:) nasty (368607cffd39d24b) 7. srpna 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 742 → 15
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/21221]

Wikimedia Deutschland udelila Zedlerovu cenu za svobodne vedeni clanku o katastrofe ve Fukushime
→ [http://www.news4teachers.de/2012/07/wikipediapreise-fur-fukushima-und-vroniplag/]
→ [http://politik-digital.de/zedler-preis-2012-die-oscars-fuer-freies-wissen/]
→ [http://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Fukushima]

pozn.: Nemecka wiki ma 1,4 milionu clanku... Kdyz v Japonsku naboura nekolik drahych aut, dozvite se to na Nove i v rozhlasu.
#wikipedia #deutschland #fukushima #nuclear #disaster #tabu

:) nasty (368607cffd39d24b) 7. srpna 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [znepokojivé[x]] ↻ 337 → 144
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/21222]

Frankfurter Allgemeine: Po vybusich ve Fukushime zmanipulovali pracovnici namerene hodnoty, aby mohli dele pracovat
→ [http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/atomunfall-fukushima-arbeiter-manipulierten-strahlenmessgeraete-11827499.html]

:) xChaos 17. února 2013 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 821 → 269
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/23018]

Do Fukušimy putuje robotický prací vysavač na bázi suchého ledu
→ [http://phys.org/news/2013-02-ice-vacuum-cleaner-robot-bound.html]
#physics #robot #cleanup #fukushima #nuclear #disaster #japan via #physorg

Všechen suchý led, kterým jsou čištěné povrchy "opískovány", vzápětí sublimuje, a proto sám nevytváří žádný kontaminovaný odpad. Technologie byla původně vyvinuta k odstraňování nátěrů z letadel.

Dříve nasazení roboti ovšem měli v prostorách zničené elektrárny ve Fukušimě notorické problémy se spolehlivostí - včetně pádů ze schodů, apod.

:) xChaos 21. listopadu 2013 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [znepokojivé[x]] ↻ 587 → 15
[#Fukushima - komu začíná téci do bot] → [/-/24632]

Operator at Japan's Fukushima starts hazardous year-long fuel removal
→ [http://www.reuters.com/article/2013/11/18/us-bc-japan-nuclear-removal-idUSBRE9AH0DC20131118]
#fukushima #cleanup #nuclear via #reuters

Rozebírání nestabilního reaktoru č. 4 potrvá minimálně rok: The company must carefully pluck more than 1,500 brittle and potentially damaged assemblies from the unstable reactor No. 4. Tepco estimates that removing all the rods from the reactor will take a year, although some experts say that is an ambitious target.

V Černobylu se do rozebírání hodlají pustit teprve až dokončí druhý sarkofág. Což mi vedlo k tomu podívat se, jak jsou s ním daleko.
→ [http://rt.com/in-motion/chernobyl-new-shell-structure-512/]
→ [http://www.dw.de/chernobyls-new-protective-shell-taking-shape/a-16908789]
#chernobyl #aftermath
 

Zobrazeno 179 komentářů z 179 nalezených (zpracování trvalo 1.16 sekund).

Pozor, vložením komentáře souhlasíte s pravidly hry TečkyCZ! [zobrazit pravidla] →
Ochrana proti spambotům - tři-krát-tři je ... ? (napište číslicí - nemělo by byt potřeba při zapnutém JavaScriptu)
Sociální síť (přihlaste se předem, 1. řádek<=105 znaků=status, zbytek=odkaz)
Offtopic resolver (týká se odpověď původního tématu, nebo patří jinam?)
Přezdívka (povinně) - nepoužívejte speciální znaky, mezery=podtržítka
E-mail (volitelně) - zobrazí se ikonka → [Gravatar] nebo → [Libravatar]

 Nelze použít HTML [zobrazit mikrosyntax] →

Nápověda: ve vlastním zájmu uvádějte u komentářů pouze funkční a dostupnou e-mailovou adresu. Přezdívku, která je jednou spojená s konkrétní e-mailovou adresou, už nyní nelze bez zásahu administrátora serveru spojit s jinou adresou. Uvedením neplatné e-mailové adresy si v budoucnu znemožníte upload ikonky i možnost použít některé další chystané neanonymní funkce vázané na uvedení platné e-mailové adresy.


#Fukushima - komu začíná téci do bot [Začátek článku] [Začátek komentářů]
TečkaCZ [Nejnovější články] [Nejnovější komentáře] [Aktuální debaty] [Zeď vzkazů] [Zeď odkazů]
Tiskové zprávy a otevřené dopisy přebíráme z nejrůznějších informačních kanálů (bez výslovného souhlasu autorů)
Licenční práva k použitým obrázkům a grafickým motivům nejsou definována (přebírejte pouze texty bez obrázků)
Texty článků i komentáře bez uvedení copyrightu jsou chráněny GNU Free Documentation License
Publikační systém TečkyCZ vyvíjejí Arachne Aerospace, webhosting sponzorují SPOJE.NET
Založeno na Quzo engine, (G)1999-2002 David Čermák, (G)2002-2013 Michael Polák
Seznam aktuálních článků na TečceCZ je dostupný také ve formátu RSS (XML)
Můžete také sledovat TečkuCZ na Google+ nebo Twitter feed TečkyCZ
Články přebírá i rubrika Věda a výzkum na serveru Právě dnes
TečkaCZ občas prochází testy XHTML a CSS2 validity
SPOJE.NET Arachne Labs
       TečkaCZ
 •  
 • Čtení komentářů →
 • Psaní komentářů →
 • Debaty →
 • Články →
 • Tagy →
 • Ročníky →
 • Rubriky →
 • RSS kanály →
 • Vzhled →
 • Ostatní →
 •  
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 •