.       
[dnes je 23. října 2016]

Piráti a Postindustriální společnost

xChaos 17. května 2012 [34154 znaků] [editováno 28. února 2015] [Zátoka Pirátů]
[ + ] -4 [18x] [ - ] [nedomyšlené[x] aktuální[x] chytré[x] zajímavé[x] cool[x] důležité[x] blábol[x]]
22661 ← RSS 2198 fb 12 twitter 750 google 126 seznam 3 nyx 43 bot 7184
[Komentářů 286]

K napsání této úvahy mě vyprovokovala série ideologicky-profilujících článků v Pirátských novinách i množící se polemiky na různých diskuzních serverech. Jsou Piráti pro volný trh, nebo proti němu? Jsou Piráti levicovým protikladem pravicových libertariánů? Proti komu by se Piráti měli vymezovat? [Tags: #pirateparty #ideology #politics #democracy]

Poznáka autora: Tento článek píši z vlastní iniciativy a nabízím ho veřejně k převzetí Pirátským Novinám. Je mým vlastním pokusem přispět do "pirátského argumetnačního portfolia" zase z trochu jiného úhlu pohledu.

Zakládajícím členem (české) Pirátské strany jsem se stal z jediného prostého důvodu: Internet je mojí hlavní celoživotní specializací, je mojí profesí i mým koníčkem, je předmětem mého podnikání a jsou jím podmíněny i moje další projekty a vize, kterými se chci zabývat v budoucnu. Svoboda Internetu se pro mě zcela logicky stala klíčovým tématem. Sledoval jsem vznik a vývoj Pirátské strany ve Švédsku - a chtěl jsem mít vliv na to, jakým způsobem bude toto téma dále rozvíjeno v naší zemi.

Nedokážu si představit svůj život bez svobodného Internetu. Znamená to snad, že Internet je návykovou "informační drogou"? Možná - v Číně se nějaký čas snažili "závislost na Internetu" regulérně léčit v odvykacích zařízení [www.wired.com] (mj. i pomocí tělesných trestů!).

Ve vzdálenější minulosti (ještě v 90. letech minulého století) jsem několikrát (např. v souvislosti s ukončením studia na vysoké škole nebo se změnou zaměstnání) dočasně ztratil přístup na Internet nebo možnost publikovat na něm. Lidé, kterým je dnes dvacet a méně, si to asi dokáží jen stěží představit... dnes existuje spousta podniků s free wifi a přístup na Internet je k dispozici v každé domácnosti. Moje situace mě postupně dovedla k tomu, že jsem se stal internetovým poskytovatelem - v naději, že se tak lépe ubráním jakékoliv autoritě, která by se mohla postavit mezi mě a ostatní uživatele Internetu. Toto ovšem není vůbec snadno dosažitelné: drobní poskytovatelé připojení k Internetu (takovýchto firem jsou v ČR minimálně stovky, možná i tisíce) jsou různými způsoby vystaveny tlaku nadnárodních telekomunikačních korporací - ty jsou buď jejich přímou konkurencí (hlavně ve velkých městech) a nebo monopolními dodavateli (častý stav na venkově). Představu, že si udržím na Internetu zcela nezávislé postavení čistě jen díky své ekonomické aktivitě v oboru jsem tedy byl nucen postupně opustit. Zůstávám ale stále podnikatelem v daném oboru, nesu určitou odpovědnost vůči klientům i spolupracovníkům - a na ekonomiku tedy budu už navždy nahlížet jako podnikatel a nikoliv z úhlu pohledu řadového zaměstnance.

Bylo by naivní se domnívat, že ty korporace, jejichž obchodní model je postaven na instituci kopírovacího monopolu (známém též jako copyright) usilují o regulaci Internetu čistě jen politickými a trestněprávními prostředky: tyto korporace pochopitelně už dnes zahlcují poskytovatele a zprostředkovatele internetu obrovským množstvím informací o tom, co jejich klienti na Internetu provádí nekalého (v podstatě spamují). Někdy je rozumné tyto informace klientům předávat (např. v případě, že má klient zavirovaný či vyhackovaný počítač - to totiž ohrožuje zejména bezpečí a soukromí klienta a jeho dat) - jindy ale jde o zjevnou snahu obejít online anonymitu uživatelů Internetu a donutit poskytovatele fungovat jako "vychovatelé", kteří budou svým (platícím !) klientům říkat, co smějí dělat a co ne (a nebo je dokonce od Internetu odpojovat). Jako pro podnikatele v oboru telekomunikací je pro mě tedy zcela klíčovou otázkou, kdo všechno má (a hlavně v budoucnu bude mít) právo vynucovat si nějakou komunikaci poskytovatele uživatele s jeho klienty (ve smyslu výchovném) - nebo dokonce kdo bude mít právo sestavovat jakýsi blacklist klientů, kteří k Internetu nesmí být připojení. Zní to asi staromódně - ale toto pro mě představuje nepřijatelný zásah do volného trhu (této v době ekonomické krize tak nepopulární instituce). Pokládám Piráty za jedinou stranu, která je schopná vůbec toto rozpoznat, pojmenovat a udělat z toho svůj politický program. Samozřejmě to asi nemůže být téma jediné a výhradní - je pochopitelně vhodné hledat příbuzná politická témata, je třeba se zamyslet nad tím, které základní lidské právo je rozvíjeno, pokud se bavíme o "právu připojit kohokoliv na Internet a právu soukromě s kýmkoliv komunikovat přes Internet". Setkal jsem se s frází právo na informační sebeurčení a nebráním se mu - je to rozhodně přímý protiklad cenzury, na kterou vždy spoléhaly konzervativní a totalitní režimy v průběhu historie a všude ve světě. Internet je možná natolik novým a odlišným typem veřejného prostoru, že možná bude nutné doplnit obecné formulace zakazující diskriminaci občanů podle různých klíčů i o formulace, které by zakázaly tvorbu zákonů, na základě nichž by občané nesměli používat Internet. Na druhou stranu - moc dobře si uvědomuji, že bez zpětné vazby v reálném světě zůstává Internet do jisté míry v podstatě jen formou zábavou, obrovskou globální prokrastinací. Právo, které požaduji, je tedy v podstatě právem na odpoutání pozornosti, právem na prokrastinaci, právem vyhnout se mediální manipulaci a propagandě.

Většina politického marketingu dneška ale nestojí na sdílení pozitivních hodnot, jako je toto "právo na zábavu" - ale spíše na negativním vymezování se vůči společnému nepříteli. To je prostě fakt - a tak i stoupenci a členové Pirátské strany často hledají pojmy či skupiny, proti kterým by se mohli vymezit.

Má se Pirátská strana výrazněji vymezovat proti volnému či svobodnému trhu? Já se domnívám, že nikoliv - a že krátkodobý příliv příznivců, ovlivněných tradičními levicovými ideologiemi, by nemohl vyvážit zásadní problém, který z tohoto odmítnutí vyplývá. Vymezovat se musíme, ano - ale ne vůči trhu.

Trh je překvapivě institucí, která nestojí jen na myšlence konkurence - ale především institucí, která organizuje lidskou práci, produkci a směnu a která je tedy platformou pro spolupráci, nebo přímo dokonce přímo formou spolupráce. Stanovení správné směnné hodnoty nějakého zboží či služby může být (u čehokoliv kromě základních životních potřeb) důležitější (a zábavnější!), než vyrobit tohoto zboží desetkrát a stokrát tolik. Samotná konkurence pak nemusí být chápána jako souboj na život a na smrt - ale pouze jako evoluční, iterativní hledání optimálních řešení, ze kterých po správné aplikaci úspor z rozsahu nakonec mají prospěch všichni, kdo o to projeví zájem. Uspokojení individuálního zájmu často vůbec nemusí být vůbec v rozporu se zájmem naprosté většiny ostatních hráčů na trhu. Existuje rozsáhlá teorie, analyzující komparativní výhody různých subjektů účastnících se směny - a pokud by tyto teorie dostaly šanci rozvinout se v praxi bez umělých regulací typu patenty či kopírovací monopol, dočkali bychom se jistě řady překvapení. Kooperace je předpokladem využití úspor z rozsahu - těmto často pouze krátkodobým úsporám ale současně nemá smysl podřizovat životní styl a "vláda odborníků" je na toto stejně nedostatečná, jako nahodilé finanční spekulace. Vymezovat se ostře vůči trhu a konkurenci v podstatě automaticky znamená, že známe lepší řešení: ale v podstatě jedinou alternativou trhu je centrální byrokratické plánování, v krajní podobě přecházející v přídělový systém, typický pro válečný stav. Ve skutečnosti spousta ekonomických aktivit, ve kterých někdo spatřuje protiklad trhu - různá spotřební družstva či nezisková sdružení, apod. - mohou v konkrétních situacích představovat optimální tržní řešení - a tyto kolektivní instituce nakonec stejně vytváří svého druhu nabídku a poptávku, a "chovají se tržně" jako celek. Na druhou stranu - ne každé myslitelné chování na trhu je žádoucí a ostatními účastníky směny vítané. Toto bych přirovnal k otázce spamu u internetového e-mailu: každý, kdo někdy cestoval po některé asijské zemi, určitě ví, jak dokáže být nepříjemné "zaspamování" trhu různými příliš horlivými zprostředkovateli. Ale jen kvůli existenci spamu se většina uživatelů e-mailu nezačne vymezovat vůči e-mailu jako takovému...

Pojem trhu předpokládá pojem vlastnictví, a tady je třeba rozlišit dvě základní formy vlastnictví: vlastnictví vycházející ze společenské smlouvy (příklad: samozřejmě katastr pozemků a nemovitostí - ale také např. veškeré vlastnictví automobilů, které jsou centrálně registrované na konkrétního majitele) a vlastnictví vycházející buď ze schopnosti majetek ukrýt, či ze schopnosti ubránit ho silou (příklad: většina movitého vlastnictví, počínaje peněženkou s hotovostí ve vaší kapse a konče vším, co máte doma ve svém zamčeném v bytě). Rozdíly mezi těmito typu vlastnění by měly nás Piráty rozhodně zajímat, protože se pochopitelně dotýkají našich otázek transparence veřejného, společného, sdíleného - a naopak uchování soukromí všeho soukromého a nesdíleného. Uznat pojem vlastnictví, pokud současně nějak zásadně zpochybníme možnost jeho směny na volném trhu, je ovšem naprosto zbytečná či dokonce kontraproduktivní. Pokud někdo ve vlastnictví jiných lidí nevidí něco, co může být v budoucnu směněno, zapůjčeno, pronajato, postoupeno, darováno či sdíleno - ale něco, co bude vždy přinášet prospěch pouze někomu jinému - tak potom je pochopitelné, že se vůči celému systému i společnosti vymezí velmi kriticky a v trhu bude spatřovat "nástroj někoho jiného" a ne svůj. Trh je každopádně instituce v podstatě kolektivní - individuální majitel nekomunikující s nikým jiným se nachází zcela mimo trh. Nepochopení role trhu jako jedné z forem kolektivní spolupráce je obrovský omyl. Tržní mechanismy jsou samozřejmě zneužitelné - ale stejně tak jsou zneužitelné i mechanismy centrálního řízení a zmanipulovatelné je nakonec i demokratické rozhodování: prakticky každý člověkem vytvořený nástroj či instituce už historicky dokázal někdo zneužít.

Pokud např. požadujeme transparenci při zadávání veřejných zakázek a vadí nám korupce - tak v podstatě požadujeme pořád jenom to, aby se stát choval jako racionální zákazník na volném trhu. Bez pojmu trh ztrácí smysl i pojem ceny či nákladu: komu by stát realizaci požadavků občanů jinému zadával - nesvéprávným otrokům, vykonávajícím nucené práce? Samotná korupce je mimochodem zcela mimotržní mechanismus, vzdáleně příbuzný reklamě: podstatou obojího je nějaká forma ovlivňování rozhodovacích mechanismů strany poptávky stranou nabídky.

Občané by samozřejmě měli daleko více participovat na rozhodování o tom, jakou poptávku stát vytváří. Kupodivu - v takovém případě není až tak zcela podstatné, jestli přes stát proteče např. 25% nebo 40% hrubého domácího produktu. Jeden způsob dělení stran na levicové a pravicové se týká toho, zda toto procento by se mělo snižovat nebo zvyšovat - ale já se opravdu domnívám, že Piráti by k otázce objemu přerozdělování neměli zaujímat striktně vyhraněné stanovisko. I když já sám patřím spíše mezi fanoušky štíhlejšího státu, tak se mi rozhodně nelíbí představa, že by některé dnešní role státu převzaly nadnárodní korporace formou placené služby. Po čase by z takového systému vymizela jedna důležitá zpětná vazba - a dané služby by se staly dostupné jen nejbohatším a nejmocnějším elitám (jako už tolikrát v historii).

Piráti (nejen) podle mě musí striktně trvat na tom, že pokud nějaké prostředky přes stát protékají, tak bez ohledu na to jestli jsou tyto prostředky zrovna větší nebo menší by monopol na rozhodování o těchto prostředcích neměli mít jen "odborníci" a neměli by ho mít ani zkorumpovaní a v podstatě demokratickými procesy dnes těžko odstranitelní politici. Je třeba dotáhnout myšlenku demokracie do konce a nechat občany, aby sami formulovali "veřejný zájem". I když se navrhovaná řešení mohou zprvu někomu jevit jako naivní, nesmyslná či populistická, tak v naprosté většině případů takové řešení nakonec dávají lepší smysl, než předražené a někdy zcela zbytečné veřejné zakázky, účelové zadané spřáteleným firmám - která jsou ovšem prezentována jako "objektivně nejoptimálnější".

Nemyslím si, že participace občanů jde jakkoliv "proti trhu": stát samozřejmě poptává služby na volném trhu a konkurence mezi různými nabídkami by (teoreticky) měla zapracovat nakonec ve prospěch strany poptávky - tedy státu a jeho občanů. Klíčem k tomuto je samozřejmě zveřejňování všech smluv státu s dodavateli a rozhodování ve volbách na základě volebního programu - ne na základě usměvavé tváře a prázdného sloganu na billboardu.

Otázka výše daní je tedy druhotná. Je odvozená pouze od toho, jestli se podaří služby společně poptávané občany nakoupit tak levně, aby ve veřejné kase nějaké prostředky zbyly (a daně bylo možné snížit) a nebo zda se prostředků nedostává (a daně bylo možné zvýšit). Je zjevné, že dlouhodobé zadlužování státu by vedlo pouze ke kolapsu finančního systému a možná i ekonomiky jako takové. Je docela dobře možné, že v určitý moment bych se s programem Pirátů rozešel, kdyby ztratili v otázkách výdajů státu základní soudnost: například kdyby požadavek bezplatné MHD byl rozšířen na požadavek bezplatných letenek, nebo kdyby se požadavek nepodmíněného základního příjmu rozrostl na požadavek odchodu do plnohodnotného důchodu ve třiceti. Je zjevné, že ekonomika se pohybuje uvnitř nějakých reálně existujících mantinelů, a že rostoucí automatizace pořád neeliminuje poptávku po pracovních silách, apod. - přesto smyslem ekonomiky musí být uspokojování reálných potřeb občanů (v mezích možností) a ne jenom "vytváření pracovních míst" nebo "jenom vytváření zisku": tento problém kupodivu nemá ani čistě politické (práci je třeba udělat - nelze si odhlasovat, že se udělá sama), ani čistě ekonomické řešení (optimální fungování trhu je zjevně takové, kdy konkurence stlačuje zisky k nule - zatímco např. finanční sektor naopak se naopak zisk snaží maximalizovat i za cenu likvidace reálné ekonomiky).

Pokud by Piráti přijali navrhované "úderné" heslo "nejdřív občan, potom trh" - bylo by to skutečně pochopeno tak, jak jsem to popsal? To heslo je sice logické a neobsahuje v sobě požadavek regulace trhu - ale současně může být víceznačně pochopeno způsobem, který může odradit spoustu voličů, kteří zatím nechápou, že Pirátská strana je tady právě pro ně - ale udělají si o ní obrázek právě na základě podobných zjednodušujících sloganů.

Měly bychom se jako Piráti vymezovat nejhlasitěji proti SSO (Svobodní) jako našemu hlavnímu politickému oponentovi? Toto není vůbec jednoduchá otázka. Musí se politická strana vůbec vymezovat proti "hlavnímu soupeři"? V podstatě jsou dvě možnosti: buď se vymezuje proto, že průnik potenciálních voličů je značný, racionální rozhodování je složité a do hry o voliče je tedy nutné zatáhnout emoce - a nebo může jít opravdu o snahu definovat zcela protichůdný program a voliče jakoby odhánět od svého "největšího protikladu" ke komukoliv jinému. Oba případy vymezování jsou zřejmě nezbytným politickým folklórem - a v obou případech je vymezování se proti SSO v podstatě zbytečné.

Pokud bych např. já měl vysvětlit, proč nejsem volič (nebo dokonce člen) SSO, tak rozhodně nezačnu u ekonomického programu. Ten je pro mě jako pro podnikatele srozumitelný a věřím, že by mohl být i krátkodobě úspěšný. Problémy s důsledky opravdu zásadního snížení daní a zásadními změnami ve struktuře financování např. vzdělání by se mohly projevit až po delší době - dokonce možná i delší době než jedno volební období - ale od toho ostatně máme demokracii, aby se zkoušela různá řešení a aby vždy další vláda korigovala kroky té předchozí. Zcela radikálně čistá implementace myšlenek SSO ale u takto marginální strany rozhodně nehrozí - SSO mají velice daleko být něčím jako třeba německá FDP a jejich úloha v případné koaliční (zřejmě "pravicové") vládě by byla marginální a byla by "korigována" různými národoveckými, religiozními, autoritářskými a sociálně-konzervativními pravicovými proudy. A tím se dostáváme k jádru toho, proč je pro mě SSO nezajímavá: libertariánství ekonomické na sebe i v této své nejčistší podobě nabaluje balast v podobě individuálního ozbrojování, preference silových řešení - a vysloveně samoúčelného, iracionálního anti-enviromentalismu - jehož jediným důvodem je právě nejspíš jen snaha "vymezit se vůči někomu", která je zbytečná v případě, že máte vlastní myšlenky.

Pokud by se Piráti měli hlasitě vymezovat - tak hlavně proti stranám extrémně autoritářským, hlásajících potřebu nahradit demokratické a ústavní zřízení něčím "lepším", proti stranám hlásajícím v nějaké extrémní formě tradicionalismus, nacionalismus, xenofobii, rasismus a nenávist ... případně dokonce paranoiu. Piráti jsou naproti tomu strana změny, evoluce, nových nápadů a dosud nevyzkoušeného. Nebál bych se přiznat, že jsme stranou levicovou - ale současně, SSO mi mezi pravicovými strany přijde jako strana relativně demokratická a autentická, která se na rozdíl od "stran marketingového typu" neuzavírá náboru nových členů. "Míru demokratičnosti" strany lze měřit např. poměrem mezi náklady na volební kampaň a počet získaných hlasů: podle tohoto kritéria Piráti samozřejmě na české politické scéně jednoznačně vedou, ale současně i výsledky SSO jsou lepší, než např. u Strany Zelených.

Důvodů, proč nevolit SSO, sice vidím docela dost: přijde mi ale nesmyslné předpokládat, že naši voliči jsou tak hloupí, že jim to musíme naservírovat ve formě zjednodušeného hesla "SSO je pro trh, zatímco my ne". Demonstroval bych to právě třeba na "berlínském" požadavku bezplatné MHD - což je prostě požadavek na určitou veřejnou zakázku - a tento požadavek bude implementován tržní cestou, a vůbec není důvod, proč by městem plně financované linky nemohli z části provozovat kromě městem vlastněného Dopravního podniku i soukromí dopravci. Např. supermarkety dnes často provozují bezplatnou kyvadlovou dopravu, placenou logicky z peněz i těch zákazníků, kteří jedou nakupovat autem: proč by to samé právo nemělo mít např. město, pokud to bude vůle jeho občanů? Ale u tohoto argumentu rozhodně nehodlám skončit. Především, MHD ani dnes není služba, na které by bylo cokoliv tržního: je z větší části financována z veřejného rozpočtu - tudíž jízdné předem vylučuje z přepravy i řadu těch, kteří na do těchto rozpočtů přispívají. A kromě toho z praktických důvodů není možné u MHD zavést konkurenci více dopravců mezi sebou - nebo ne tak, aby o volbě dopravce rozhodoval přímo cestující. Kapacita komunikací ve městě je omezená a cestující z principu využijí první dostupný spoj - a nevybírají si např. podle kvality či jakýchkoliv svých preferencí, či podle toho kterého dopravce mají předplaceného, apod. Představit si konkurenci v městské dopravě je sice možné - bylo by to ale nesmírně nepraktické a krkolomné a městem organizovaná hromadná doprava v tomto případě vznikla proto, protože jde o jeden z mála "přirozených monopolů". Vybírání jízdného u městem monopolně provozované veřejné služby ovšem tento monopol žádný zázrakem neodstraní a nenahradí ho trhem! Trh není, když za něco platíte: např. to, že stát vybírá daně a má na to monopol, také není nic tržního. Poplatky mají (diskutabilně, vzhledem k existenci předplatného) spíše regulační funkci - ale veškerá rozhodnutí, týkající se nakládání s vybranými penězi (nákup nových vozů, stavba nových tras, volba dodavatelů, apod.) rozhodně neprobíhají v rámci volné soutěže - ale jsou prováděny vedením, které je dosazené politickou cestou. To, že něco vypadá jako volný trh, ještě vůbec není zárukou toho, že to trh opravdu je - a tyto anomálie je možné řešit jen dvěma způsoby: buď privatizací (která by ale vedla v tomto případě k drastickému zdražení a následnému postupnému útlumu služby a kolapsu dopravy v centru, potřebě zavedení mýtného za vjezd do centra, apod.) a nebo přiznáním potřeby provozu konkrétní veřejné služby pro občany. Městem monopolně provozovaná, ale přitom placená MHD nemá sama o moc větší logiku, než by mělo placené pouliční osvětlení nebo výběr mýtného za vstup na chodník. A pozor - toto říkám jako někdo, kdo si uvědomuje např. absurditu nadměrného očního osvětlování všech veřejných prostranství - je to nejen neekologické a neekonomické, ale světelný smog často zhoršuje kvalitu života, podílí se na nespavosti coby civilizační chorobě, apod. - je zvláštní pokládat za zcela samozřejmé "nepodmíněné všeobecné noční osvětlení" na náklady všech a rozdávání nově vytištěných peněz soukromým bankám - ale nikoliv už třeba nepodmíněný základní příjem a bezplatnou MHD. Konzervativismus v lidském myšlení nabývá s vývojem civilizace stále nových a nových podob - ale v zásadě vždy vede k tomu, že lidé se stále znovu učí zcela umělé a nepřirozené civilizační a kulturní konstrukty přijímat jako samozřejmé a nezbytné.

Zmínil jsem myšlenku všeobecného nepodmíněného základního příjmu (v rétorice éry francouzské revoluce též "občanské mzdy"). Leckoho asi překvapí, že s touto myšlenkou souhlasil např. i zakladetel moderního liberalismu Friedrich A. von Hayek [www.christnet.cz] (pozor - nezaměňovat s hradním kancléřem Hájkem!) - kterého opravdu nelze podezírat z propagace "levicového rovnostářství" a který např. odmítá koncept "sociální spravedlnosti" coby projev "primitivních emocí kmenové společnosti". V zásadě nemám problém s tím jeho myšlenky převzít - s tou výhradou, že trh je jenom jedním z mnoha sociálních konstruktů, jejichž společným rysem je decentralizované rozprostření informací mimo možnost vědomé kontroly a poznání jediného subjektu. Dalšími takovými konstrukty jsou například demokratická společnost nebo Internet - trh je jenom jedním z nástrojů, které společnost vytváří a může být efektivní zejména pro alokaci spotřeby vzácných zdrojů. Méně efektivní může být např. při alokaci informací, které je možné s vynaložením minimálních prostředků neomezeně kopírovat. A projevem "primitivních emocí kmenové společnosti" je kromě sociální spravedlnosti samozřejmě i nacionalismus nebo náboženství - v postmoderní době lidé dospěli k pochopení toho, že je marné svoje emoce zarytě potlačovat a snažit se je nahradit racionalitou, ale naopak vnímají racionalitu a z ní vycházející nástroje (trh, politika, Internet) pouze jako nástroje vedoucí v podstatě ke zlepšení kvality života (včetně emocí) svých a svých bližních.

Existuje milion důvodů, proč myšlenka základního nepodmíněného příjmu nemusí zafungovat tak dobře, jak si to představují její přesvědčení stoupenci. Může dojít pouze k růstu cenové hladiny nejzákladnějších životních potřeb, může dojít k tomu, že podřadné, nepříjemné práce nepřinášející žádnou společenskou prestiž či status budou ochotni vykonávat pouze přistěhovalci bez plných občanských práv... může nastat spousta komplikací. Nepodmíněný příjem v podstatě není vůbec kompatibilní s principiálně deflační měnou, jako je třeba Bitcoin - vychází spíše z myšlenky, že když už reálné ekonomiky nejlépe fungují v kombinaci s mírným znehodnocováním měny, tak by z tohoto znehodnocování měli mít prospěch všichni a ne jen ti, kdo v minulosti získali privilegium nejvíce se zadlužit. Ale nepodmíněný základní příjem není myšlenkou rovnostářskou: fungoval by pouze v případě, kdy by jakákoliv potřebná práce byla odměňována lépe, než dnes a vedl by v podstatě nepřímo k prohloubení nerovností (a tím bohužel možná i nepochopení) ve společnosti. Přesto je to experiment, který by stálo za to provést - a nemá cenu ho odsoudit, jako "příliš levicový". Bude ale zajímavé sledovat, jak se vyhraněně "levicoví" myslitelé budou tvářit, pokud jim jako podnikatel sdělím, že nepodmíněný příjem bude fungovat pouze v případě, že se jeho výše bude měsíc od měsíce měnit (oběma směry), a nebude možné předem říct, kolik prostředků bude možné ten který měsíc občanům dát k dispozici (protože přesně takto funguje např. kolísání reálné rychlosti připojení k Internetu v případě paušálního zpoplatnění). Alternativou k nepředvídatelným výkyvům ve výši základního příjmu by byly mnohem nákladnější a složitější nepředvídatelné výkyvy ve vývoji cen na volném trhu - a navíc to, že by byla výše základního přijmu známá předem, by obrovsky usnadňovalo situaci spekulantům všeho druhu.

Pokud bychom jako "levicové" - ve smyslu "socialistické" či "komunistické" chápali naprosté podřízení zájmů jedince zájmům kolektivu, celku, "společnosti" - tak protipólem tohoto nemůže být podřízení zájmů jednoho jedince jinému jedinci. Důležitým rysem neanonymního, individuálního vlastnictví je "omezený vysílací výkon" (abych si vypůjčil pojem ze svého vlastního oboru) při propagování vlastních vlastnických privilegií: nikdo nezpochybňuje konzervativní heslo "můj dům, můj hrad" -pouze je třeba připustit konečnou velikost daného "hradu" a zdůraznit, že na této planetě koexistuje už 7 miliard různých hradů. Anonymní vlastnictví (např. vlastnictví akcií korporací) ze své podstaty není vlastnictvím s plnou odpovědností: akcionář riskuje daleko méně, než třeba jen obyčejný majitel osobního automobilu: riskuje pouze pokles hodnoty svých akcií na nulu - ale je chráněn před rizikem poklesu hodnoty těchto akcí na zápornou úroveň - jinými slovy, je odfiltrován od případné škody, kterou podnikání jím vlastněné korporace způsobí. Tedy zuřivé slovní přestřelky týkající se daňové progrese jsou v podstatě politickým folklórem, často provozovaným těmi, kdo často sami ani nikdy nepodnikali: je jasné, že výše daní by se měla odvíjet od toho, jaké míry ochrany ze strany státu se danému subjektu dostává.

A právě zde bych viděl politické "pole neorané", dosud probádané spíše jen teoretiky anarchismu, skeptickými k myšlenkám jako zastupitelská demokracie nebo vlastnictví obecně: je třeba se zamýšlet, kdo nese celkové náklady těch nejextrémnějších, nejspekulativnějších forem vlastnictví - v první náklady na vlastnictví duševní. Pokud někdo chce vlastnit všechny kopie nějakého díla - tak samozřejmě ukládá společnosti (a navíc i soukromým subjektům, jako jsou soukromé firmy poskytující připojení k Internetu či jiné služby na bázi Internetu) povinnost kontrolovat soukromých majetek jiných subjektů a provádět ničím neomezené vlastnictví domovních a celních prohlídek, případně neomezené množství narušení listovního tajemství - a neustále kontrolovat, zda nejsou v oběhu nepovolené kopie dané informace. Takovéto uspořádání je ovšem naprostou antitezí svobodné společnosti a soukromého vlastnictví: ve jménu jedné konkrétní, vysoce abstraktní formy vlastnictví - navíc dnes stále častěji korporátního a tedy kolektivního, než skutečně soukromého a individuálního - je likvidován soukromý prostor a pojem vlastnictví se stává prázdným sloganem (logicky z něj vyplývá, že cizí vlastnictví má vždy přednost před tím vaším, a že někdo jiný vždy musí kontinuálně kontrolovat, zda jsou vaše vlastnická práva - myšleno např. práva k vašemu osobnímu počítači a souborům k něm oprávněná). Myšlenka vlastnictví vycházejícího ze společenské smlouvy je zde dovedena ad absurdum: společnost se nabízí, že bude provádět neustálou kontinuální kontrolu vlastnických práv - a to navíc ve prospěch zcela anonymních vlastníků, kteří se prezentují v lepším případě pouze mediálně, v horším případě vůbec.

Pirátská strana by se tedy místo proti-tržní rétoriky měla zaměřit na dvě vzájemně související oblasti: jednak vlastnictví bez odpovědnosti za způsobené škody, či s neúměrně vysokými náklady, přenášenými na stát/společnost/ostatní občany a jednak nepřiměřené formy výkonu vlastnických práv (např. silový průnik do soukromí - lidem s technickým rozhledem dodnes vstávají vlasy hrůzou na hlavě, pokud jde o v daném měřítku bezprecedentní a dnes již klasickou kauzu "Sony rootkit" [en.wikipedia.org], která v jistém smyslu předznamenala politicko-technologický diskurz pro celý zbytek 21.století).

Ne náhodou se hlavním tématem Pirátů stává v první řadě průnik ne-zcela-samozřejmé formy ne-tak-docela-soukromého vlastnictví (korporace, jejichž akcionáři jsou chráněni před případnou čistou ztrátou) s ne-zcela-samozřejmou podobou vlastněného objektu (různé podoby duševního vlastnictví a vytvořených kopií různého charakteru) a ne-zcela standardními způsoby vlastnění. Piráti by se neměli bát zdůrazňovat, že jejich programem není zestátňování, znárodňování či kolektivizace - ale že výkon vlastnických práv různých "kolektivních vlastníků" všeho druhu (od korporací přes autorská sdružení po stát) bude pod stejně přísným - ne-li přísnějším - drobnohledem Pirátů, jako výkon vlastnických práv individuálních a soukromých. V druhé řadě pak může samozřejmě následovat analýza postavení korporací v dnešní společnosti a tázání se, zda jsme náhodou korporacím (nevědomky a mimochodem) neposkytli určitá zvláštní privilegia nebo určité významné kompetence, kterých jsme se sami jako občané dobrovolně zřekli - ve prospěch státu, Ústavy nebo dokonce Listiny práv a svobod.

Abych se vrátil k nadpisu článku a tedy k myšlence postindustriální společnosti: v současnosti není možné jednoznačně říct, které lidské potřeby postindustriální společnost zautomatizuje (např. i skrze rozšíření 3D tiskáren, robotizace, apod.), kde bude dosaženo výrazných úspor a snížení čerpání vzácných zdrojů (např. skrze sezónní letní provoz 3D tiskáren pomocí solární energie) a u kterých potřeb lidé zjistí, že byly pouze indukovány reklamou - a byly pouze zbytečnou součástí životního stylu a formou sociální hry. Jisté je snad jen to, že nekvalifikované průmyslové a dělnické profese ustoupí do pozadí podobně, jako se ve 20. století snížil počet lidí pracujících v zemědělství. Piráti do debaty "kudy dál" mohou vstoupit s obecným požadavkem participace občanů, otevřenosti společnosti myšlenkám na změnu, nedeterminovanosti a nelinearity dalšího vývoje - a samozřejmě s myšlenkou, že kopírování a napodobování je jako součást těchto změn žádoucí a může snížit celkové náklady na provoz civilizace.

Piráti by se měli na poli ideologie rozhlížet i po jiných myšlenkových tradicích, než je jen post-marxismus a neo-marxismus. Ačkoliv Marxova kritika liberalismu vycházela z reálné situace v 19. století, kdy se ty vrstvy obyvatelstva, které jen několik desetiletí předtím svrhly neomezenou dědičnou moc aristokracie, náhle samy snažily stát novou aristokracií, tak liberalismus od té doby ušel (mj. i v mnoha střetech s militantními, fašistickými a nacistickými diktaturami) velký kus cesty a teprve v minulém století formuloval myšlenky otevřené společnosti a nově definoval spoustu pojmů, které jsou pro nás dnes zcela samozřejmé.

Rick Falkvinge, jeden z ideologických guru evropského Pirátství, nevstoupil do politiky nutně s požadavkem nepodmíněného základního příjmu nebo bezplatné MHD, jako později němečtí Piráti (v těchto dnech velice úspěšní - viz dále). Jeho tématem se kromě práva provádět veřejné prohledávání obsahu decentralizované služby sdílení souborů Bittorrent v poslední době stává i projekt decentralizované virtuální měny Bitcoin: oba projekty mají společné to, že jsou navýsost technologicky liberální a přinášejí zásadní inovaci oproti rigidním a konzervativním způsobům politického, ekonomického a technologického myšlení. Nerad bych byl obviněn z technokratických tendencí a rozhodně se nedomnívám, že by Pirátská strana měla být stranou "bílých mužů, kteří rozumí počítačům" a že by se měla zaměřovat jen na toto téma - ale Pirátství podle mě zahrnuje inovativní využití technologií způsobem, který přináší dobrovolné obnovení společenské smlouvy a nové formy směny (včetně sdílení informací a nepeněžní směny) tam, kde všechny ostatní alternativy zahrnují silová a represivní řešení nebo alespoň posouvání hranic soukromí občana. Hudebníci sami tvrdí, že služby jako BitTorrent ruku v ruce s technologickým pokrokem demokratizovaly hudbu a udělaly ji přístupnější, než kdy jindy [www.ceskapozice.cz]. Co se stane, až např. čeští důchodci (kteří mají spoustu volného času na učení se nových věcí) zjistí, že úspory uložené v Bitcoinech kupodivu neztrácí na hodnotě inflací, ani jim je nedokáže ukrást nekvalifikovaný, pologramotný zlodějíček nebo je vylákat podvodník, předstírající nějakou formu podomního agenta s teplou vodou? Jaké budou skutečné důsledky masové penetrace obousměrného digitálního komunikačního média si zatím můžeme jenom domýšlet... podstatné na tom je, že to lidem nechceme zakázat.

"Švédské" pirátství dokázalo zabodovat v souvislosti s jednou konkrétní soudní kauzou, v rámci které došlo k interpretaci švédských zákonů jednoznačně ve prospěch obchodního zájmu zahraničních korporací. Takováto kauza ale nedokáže udržet pozornost voličů věčně. "Německé" pirátství je veřejnosti srozumitelnější a slaví v poslední době v zemských volbách značné úspěchy: otázkou zůstává, jestli je nejlepší strategií prezentovat své požadavky jako "protitržní". Přijetí pirátských myšlenek je podle mě naopak pro všechny subjekty působící na trhu (dodavatele i zákazníky) tou nejlepší cestou, jak se vyhnout přeměně volného trhu ve zmonopolizovanou strukturu, tvořenou nekontrolovatelnými korporacemi, ze které jakákoliv svoboda volby dávno vymizela (mimo svobody vybrat si mezi dvěma obchodními značkami stejné limonády v jediné síti supermarketů). V širším smyslu je pak Pirátství jedním z předpokladů udržení svobodné a demokratické civilizace a její kultury a technologie.

Nedávné zemské volby v Německu přehledně [en.wikipedia.org]:

[Vypnout sloupcovou sazbu článku] pro browsery Firefox, Opera a Chrome [zpět na začátek sloupcové sazby]
CZK 2900242944/2010 (VS 1202) BTC 19rriLx8vR19wGefPaMhakqnCYNYwjLvxq
Podpořte autora článku nebo celou TečkuCZ [zobrazit možnosti]

Sdílet v síti [Twitter] [Google+] [Facebook] [Jagg.cz]
Formátovat pro tisk [bez komentářů] [s komentáři]
Krátká forma URL (adresy) [http://teckacz.cz/1202]
Všechny články [od autora xChaos] [v rubrice Zátoka Pirátů] [nejnovější]

Hodnocení článku čtenáři [ + ] -4 [18x] [ - ]
Tip: Pro moderaci článků (kladné nebo záporné hodnocení) je nutné použít browser, který podporuje javascript a cookies.
Komentáře čtenářů [napsat vlastní]
Skrýt hodnocené nebo méně.


:) fikus (d4f53caa12e1641e) 17. května 2012 ← komentářů 586 ← [47%] 82 [178x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [nedomyšlené[x] trefné[x] výstižné[x]] ↻ 776
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19701]

dobry clanek.
trh priblisne stejne silnych/mocnych hracu umoznuje konkurenci, svobodne podnikani i spolupraci podnikajicich.

dneska ovsem je rovnovaha velmi vychylena k mocnym nadnarodnim spolecnostem, bankam, ktere maji moc
dostat i narodni staty do uzkych a neni nad nimi zadny zakon a trh je timto uplne zdeformovan.
bez pravidel slusnosti se kapitalismus opravdu dostane tam jak to rikal Marx.

:) volani.webnode.cz 17. května 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [zajímavé[x]] ↻ 827
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19702]

Ve stanu na occupy klárov mi spala důchodkyně, která se bála jít spát na ubytovnu protože tam měla konflikt s další důchodkyní. ... [celkem 2782 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 17. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [zajímavé[x]] ↻ 840
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19703]

@volani.webnode.cz:19702 tak popořadě. ... [celkem 2693 znaků] [zobrazit]

:) santiago (0ba3918e93ad944c) 17. května 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [informativní[x] důležité[x] nedomyšlené[x]] ↻ 740
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19704]

K zakladnimu prijmu uz jsem postoval neco na abclinuxu.cz, tak to repostnu jeste sem:

Navrh, jak by to mohlo fungovat - 3 kKc mesicne na dospeleho obcana (tedy cca soucasne zivotni minimum), financovano z velke casti zrusenim ruznych stavajicich ulev a davek - zejm. zakladni slevy na dani a slevy na dani za dospele nezaopatrene dite, u duchodcu prislusna cast duchodu (tedy ciste ucetni prevedeni), u socialnich davek by to nahradilo stavajici prispevek na zivobyti (zakladni soc. davka v hmotne nouzi).

Naklady od oka cca 50-100 GKc rocne, u prevazne vetsiny lidi jde v podstate o snizeni dani o 10 kKc za rok.

Proti soucasnemu systemu soc. davek je rozdilu je hned nekolik:

1) Soucasny system AFAIK neprizna davku v hmotne nouzi, pokud zadatel ma napr. vlastni bydleni, tedy nejdriv je zadatel nucen prodat bydleni a dostat se tak do jeste vetsi nouze a nakonec se stat bezdomovcem.

2) Soucasny system davky krati kdyz ma prijemce nejake drobne vydelky, takze ty jsou efektivne zdanene 70% marginalni danovou sazbou. To dost antimotivuje k tomu hledat si nejake vydelky.

3) Odpadne prakticky veskera agenda s posuzuvovanim, zda ma zadatel narok na ty davky.

:) volani.webnode.cz 20. května 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [aktuální[x] předvídatelné[x]] ↻ 646 → 152
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19705]

@xChaos
K bodu 3:
Poprvé jsem otevřel webové stránky nové "paroubkovi" strany a praštil mě hned do očí tento člínek/blog
→ [http://www.nslev21.cz/aktuality/nemeli-si-na-sebe-vezni-ve-vukonu-trestu-odneti-svobody-vydelat-vlastni-praci]

Jako by nestačili protiústavní nucené práce pro nezaměstnané..

Nevíte jak začínali gulagy?

volani.webnode.cz 20. května 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [hloupé[x] znepokojivé[x]] ↻ 125 → 8 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) marek (960105feaa0b38a8) 20. května 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
✔✔✔ [ + ] 3 [3x] [ - ] [nekompromisní[x] logické[x] trefné[x]] ↻ 735
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19708]

Není základní chyba už v nadpisu článku? Teď nemyslím Piráty, ale tu Postindustriální společnost.

Spotřeba a poptávka po industriálních produktech neklesá, ale roste, stejně tak jako neklesá ale roste spotřeba energií. I kolo je produkt industriální společnosti, na stromě nevyrostlo. Namlouvat si, že již nejsme industriální společnost pouze na základě faktu, že se nám podařilo přesunout většinu industriální produkce na periferie (ony nenáviděné obří nadnárodní společnosti jsou pouze důsledkem tohoto transferu) je krátkozraké a cesta do pekel. Společnost není schopna dlouhodobě fungovat na principu, že se budeme navzájem česat, drbat na zádech, půjčovat si peníze a koukat se na stažené filmy. My už totiž velice brzy nebudeme mít těm „periferiím“ čím platit a pak nastane zásadní otázka, co dál:

1. Donutit periferie nadále produkovat a dodávat za bezcenné papírky násilím. To znamená válku.
2. Vzdát se produktů industriální společnosti. Možná větší katastrofa, než válka.
3. Vrátit se k tomu, že si budeme potřebné produkty vyrábět sami. To povede ke zhoršení dostupnosti a výraznému zdražení těchto produktů a zhoršení životního prostředí. Vyřeší se tím ale zásadní problém, co s mraky v současnosti nepotřebných lidí.

Pokud přijmeš tuhle argumentaci, tak debata o svobodě na internetu, bezplatném MHD či nepodmíněných příjmech mě připadá bezpředmětná.

:) volani.webnode.cz 20. května 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [nedomyšlené[x] kvalitní[x]] ↻ 655
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19709]

@marek
S bodem tři nesouhlasím.

Vrátit se k tomu, že si budeme potřebné produkty vyrábět sami.
Proč ne?

To povede ke zhoršení dostupnosti
Proč jako?

A výraznému zdražení těchto produktů a zhoršení životního prostředí.
Tak zas budou mít někteří lidé platy, kteří teď nemají vůbec žádnou práci a nebo dělají práci zbytečnou.

Vyřeší se tím ale zásadní problém, co s mraky v současnosti nepotřebných lidí.
K čemu a pro koho by měli být lidé potřební?

:) xChaos 21. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 699
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19711]

@volani.webnode.cz je to naprosté nepochopení. nemyslím, že dnes ti něco zásadně brání si něco vyrábět... ale neděláš to, protože je ve většině případů zoufale neefektivní.

úspory z rozsahu a dělba práce jsou nezpochybnitelné principy - jde ale o to, aby to nebyly jediné organizační principy ve společnosti vůbec a aby se lidi nebyli nuceni tomu bezvýhradně podřizovat a otročit tomu.

:) volani.webnode.cz 21. května 2012 ← komentářů 1511 ← [26%] 332 [1314x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [nekompromisní[x] logické[x]] ↻ 711
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19714]

@xChaos
A kde je to nepochopení?
Já rozhodně nechci bojovat proti efektivitě.
Ale chci bojovat proti efektivitě za cenu porušování lidských práv.
K čemu má vlastně vést efektivita? A efektivita čeho?
Efektivita prodeje zmetků? Efektivita v zotročení?
Efektivita ve smyslu vytváření nových potřeb a jejich následném uspokojování i za cenu ničení všeho co stojí v cestě?

Diktatura (centralizace) je efektivnější než demokracie (decentralizace), ale postrádá zpětnou vazbu.
Ta decentralizace stojí více vazeb a spojů, ale je také odolnější proti chybám.

:) xChaos 21. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [ošklivé[x]] ↻ 604
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19718]

@volani.webnode.cz:19714 myslím, že mícháš dohromady problémy společnosti se svými problémy osobními. ... [celkem 1315 znaků] [zobrazit]

:) marek (960105feaa0b38a8) 21. května 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [trefné[x] nepřesné[x]] ↻ 713
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19723]

@volani.webnode.cz

"K čemu a pro koho by měli být lidé potřební?"

Pro sebe, pro ostatní a k tomu, aby nechcípli hlady. Není žádný přirozený nárok, že by někdo musel někoho živit. Pokud se tak děje, je to solidarita - dobrovolná nebo vynucená. Pokud jsou nepotřebných řádově procenta, není s tím žádný problém. Pokud jsou jich desítky procent a navíc mají nehorázné a neodůvodněné požadavky, je to velký problém. Zbytek osvětlil xChaos.

:) xChaos 21. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 769
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19725]

@marek:19723 já jsem toho názoru, že domluvit se na určité míře solidarity je rozumné a náklady na toto jsou v podstatě nižší, než např. na represi. ... [celkem 1013 znaků] [zobrazit]

:) guemhrilla 21. května 2012 ← komentářů 775 ← [-30%] -202 [662x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [vtipné[x] hloupé[x]] ↻ 651
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19726]

@xChaos Tak to je logicke: na takovem rovnostarsky prerozdelovanem trhu si lide rozeberou jen to, co potrebuji a na kazdeho zbyde. Liberalni trik na tom je nerikat rovnostarsky prerozdelovane dani komunismus. Klika, ze to pises az desaty a nemuze to ohrozit neci mravni vychovu...

:) xChaos 22. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [troll[x] informativní[x]] ↻ 650
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19727]

@guemhrilla:19726 to je ale absolutní nepochopení. nepodmíněný základní příjem by mohl fungovat třeba i při snížení celkové míry zdanění na 20% - zatímco dnes se po započítání různých faktorů jako DPH a odvody z mezd pohybuje hodně nad 40% a může se u... [celkem 2282 znaků] [zobrazit]

:) marek (960105feaa0b38a8) 22. května 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 676
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19728]

@xChaos, @quemhrilla

Nepodmíněný příjem není nová myšlenka. Uvažovali o tom ve Francii, u nás to chtěl zavést pan Tlustý z ODS v rámci rovné daně a ODS to měla jako hlavní volební trhák. Kupodivu největším problém tohoto řešení není, že „by prochlastali“ nebo že by se sem natáhly davy z okolních zemí, kde by nic takového nebylo. Problém je, že by to nakonec skončilo v rukou podnikatelů a zaměstnavatelů, protože o tuto částku by snížili mzdy.

Co se týká onoho přerozdělování, tak je snad trh něco jiného, než přerozdělování?

:) marek (960105feaa0b38a8) 22. května 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [výstižné[x]] ↻ 851
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19729]

@xChaos #social #economy #money #solidarity

Domluvit se na jakékoliv míře solidarity je těžké, skoro až nemožné. Vyžadovat jistou míru solidarity je nejenom rozumné, ale i výhodné. Kardinální otázka je, co je míněno tou jistou mírou.

:) xChaos 22. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 790
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19730]

@marek:19729 #social #economy #money #solidarity ... [celkem 1630 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 22. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [nedomyšlené[x] logické[x]] ↻ 640
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19731]

@marek já si spíš myslím, že by to mohlo vést k růstu cenové hladiny u základních potřeb, a dokonce i k reálnému propadu životní úrovně těch, kdo jsou na dávkách fakt závislí a z nějakého důvodu jinou možnost nemají. sice to pokládám za elegantní a spravedlivé řešení - ale obávám se nějaké neočekávané reakce ekonomiky.

navrhoval jsem v této souvislosti aby výše tohoto příjmu byla každý měsíc jiná - podle reálných možností ekonomiky a podle toho, co se fakt reálně vybralo - což by komplikovalo určité druhy spekulací.

:) marek (960105feaa0b38a8) 22. května 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [podivné[x] trefné[x]] ↻ 754
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19734]

@xChaos:19730 #social #economy #money #solidarity ... [celkem 1128 znaků] [zobrazit]

:) marek (960105feaa0b38a8) 22. května 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [trefné[x] logické[x]] ↻ 721
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19735]

@xChaos

Takže jakýsi bodový systém s plovoucím ohodnocením bodu, kde se u toho plovoucího ohodnocení očekávají jisté samoregulační schopnosti. Za podobným účelem vznikla plovoucí měna, podobný systém by se dal zavést ve zdrovotním pojištění, v důchodech a v sociálních dávkách. Asi by to bylo lepší, protože "Váš důchod se nebude odvíjet ani z průměrného platu, ani z vašich předchozích příjmů, ale z toho, kolik vydělají a zaplatí na daních vaše děti a vnuci" mi připadá jako spravedlivější a funkčnější systém než to, co je nyní.

:) marek (960105feaa0b38a8) 22. května 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 729
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19736]

@xChaos

Reakce ekonomiky na jakékoliv sociální inženýrství je nepředvídatelná. Nicméně dá se předpokládat, že podpora skončí v jiných kapsách, než kam byla nasměrována. Děje se tak proto, že ty plnější kapsy budou vždy chytřejší (mohou si najmout a zaplatit odborníky), než ty prázdné. Na Schwarz systému nevydělávají OSVČ, ale firmy. Nevymyslela ho ani servírka, ani pokojská, aple podnikatel hoteliér pan Schwarz.

:) marek (960105feaa0b38a8) 22. května 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 766 → 287
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19737]

@xChaos

Dotaz. Proč → [http://www.pirati.cz/] vypadá úplně stejně jako → [http://www.seznam.cz/] ? Je to náhoda nebo mazaný jinotaj, že u Pirátů najdu to, co hledám?

:) xChaos 22. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [logické[x]] ↻ 771
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19738]

@marek:19734 #social #economy #money #solidarity ... [celkem 1000 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 22. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 637
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19739]

@marek je to cílená provokace :-)

:) marek (960105feaa0b38a8) 22. května 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [hloupé[x]] ↻ 767
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19740]

@xChaos:19738 #social #economy #money #solidarity ... [celkem 636 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 22. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 666
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19742]

@marek trefné. prostě pointa je, že stát nemůže ochránit své občany před jakýmikoliv riziky - a čím víc se o to snaží, tím víc je sám pod tlakem různých spekulantů.

pokládám za podstatné, že výše nepodmíněného příjmu nebude fixní, ale bude se odvíjet od reálných výsledků.

a pozor - nepodmíněný příjem je naprostá nouzovka pro holé přežití. není to alternativa ke koncepci důchodu, kde je to celé složitější! nikdo nebude chtít žít jen ze samotného nepodmíněného příjmu - je to spíš taková poslední ochrana občana před lichváři, exekutory, apod.

xChaos 23. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [blábol[x]] ↻ 757 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 23. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 748 → 182
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19747]

V Severním Porýní školy 3 dny před volbami cenzurovaly přístup na stránky Pirátské strany
→ [http://www.piratskenoviny.cz/?c_id=697007]
→ [http://falkvinge.net/2012/05/10/three-days-before-elections-largest-german-state-censors-pirate-party-from-the-net/]
... aneb zpět od filosofování o nepodmíněném příjmu k běžné každodenní politice a obhajobě ústavy.
tagy #pirateparty #germany

:) marek (960105feaa0b38a8) 23. května 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [nedomyšlené[x]] ↻ 854 → 176
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19751]

@xChaos #social #economy #money #solidarity

"A sorry - komunisty volit nebudu, protože jejich odvěkým snem je zrušení demokracie a její nahrazení 'diktaturou proletariátu'"

Naprostý omyl v obou tezích - → [http://cs.wikipedia.org/wiki/Diktatura_proletari%C3%A1tu.]

Z teze "majetek státu je majetkem občanů a příjmy státu jsou příjmy občanů" (netuším na základě čeho) vyplývá, že privatizace je okradení občanů.

:) xChaos 23. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 869 → 219
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19752]

#Bittorrent news site TorrentFreak censored by Orange’s "Child Protection Filter"
→ [http://torrentfreak.com/torrentfreak-censored-by-oranges-child-protection-filter-120523/]
... nejtěžší bude vůbec příští generaci nějak vysvětit, že cosi jako #bittorrent existuje...
tagy #peer2peer #freespeech #media #politics

:) xChaos 23. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [výstižné[x] hloupé[x]] ↻ 738
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19753]

@marek #social #economy #money #solidarity

tvůj pojem "okradení" je nesmyslný - pokud by privatizace byla nepodmíněným rozdáváním majetku (což kuponová trochu byla), tak možná, ale jinak je privatizace jen obchod jako každý jiný (může být pro stát výhodný i nevýhodný - záleží na řadě faktorů).

osobně si nemyslím, že by stát měl podnikat - na druhou stranu, pokud jeho místo zaujímají nadnárodní korporace, tak je to z bláta do louže.

xChaos 23. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [neaktuální[x]] ↻ 689 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 23. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [neaktuální[x]] ↻ 828 → 181
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19755]

@marek:19751 v angličtině to heslo na wiki existuje - to sis naběhl :-) ... [celkem 806 znaků] [zobrazit]

xChaos 23. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [blábol[x]] ↻ 22 → 8 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) marek (960105feaa0b38a8) 24. května 2012 ← komentářů 143 ← [20%] 61 [315x]
[ + ] 1 [5x] [ - ] [zajímavé[x] trefné[x] výstižné[x] nepřesné[x] FUD[x]] ↻ 785
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19762]

@xChaos

Tak to tě jistě učili, že diktatura proletariátu je pouze na přechodné období mezi kapitalismem a komunismem, nikoliv cíl.

Nikdo tě samozřejmě nenutí se k něčemu hlásit. Problém je v tom, že ty hlásáš z 90% komunistické idee zahalené do postmodernistického hávu doplněné o nové termíny pro staré věci a zároveň se zapřísaháš, jak s tímhle svinstvem nehodláš mít nic společného, jak uznáváš svobodný trh (ale nějak zregulovaný, aby...) a soukromé vlastnictví (ale jenom odsaď až pocaď). Filosof Slavoj Žižek je alespoň takovej frajer, že to řekne narovinu: Sejdeme se v komunismu nebo v pekle.

:) xChaos 24. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [FUD[x]] ↻ 625
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19763]

@marek:19762 jo, jenže když se "jednotkou dočasnosti" stal "jeden furt", tak to lidi prostě přestalo bavit. ... [celkem 663 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 24. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [5x] [ - ] [troll[x] lživé[x]] ↻ 782
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19764]

@marek ... a nehlásám "komunistické ideje zahalené do nového hávu"!

jsem si vědom nemožnosti absolutní rovnosti ve společnosti, nehodlám rozdávat majetek, který už mám, chci soutěžit s jinými subjekty ve společnosti i na trhu.... nemůžeš mě podsouvat "komunistické ideje".... a samozřejmě na rozdíl od komunistů neodvíjím vše od nějaké "spravedlivé hodnoty lidské práce" (v podstatě středověká koncepce...)

tagy #philosophy #social #postmodern #economy #politics #freemarket #liberal

xChaos 24. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] ↻ 661 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 25. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
✔✔✔ [ + ] 3 [3x] [ - ] [zajímavé[x] trefné[x] FAQ[x]] ↻ 554
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19768]

@marek

rict o Chaosovi, ze je z 90% kryptokomunista je fakt slapnuti vedle :D

'zahaleny do matematickeho havu' je obrat Belohradskeho o ekonomech.
napsal jeste eseje o ceskem moralnim a politickem kyci, doporucuju. p.s. komunisti vymreli na popravistich pred sedesati lety, ti co je popravili a vladli nevim jak trefne nazvat. jestlize cesi zridili koncentrak pro cikany jeste driv nez nacisti, jestlize 'zasanovali' zidovsky ghetto (samozrejme kvuli kanalizaci...) driv nez nacisti, tak myslim ze je uplne jedno ktera ideologie po valce zdomacnela, zasadni je ta 'zdomacnelost'.
nejaka chytra hlava nechala udelat vyzkum ohledne prejimani zvyku a symbolu z cizich spolecnosti, vysledek pro toho kdo ma oci a usi neni prekvapivy, a ten je, ze zdomacnuji vylucne ty 'novinky' ktere jsou doma pritomne, nebo maji obdobu. To napr. vysvetluje v cechach mnozstvi jizanskych vlajek, ktere jsou znackou rasistu, militaristu a machistu. Tim chci rict, ze to co tu vladlo nebyl komunismus, o to min muzes Chaose ze sympatizace s tim narknout, ja si to sedivy ticho taky pamatuju.

:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 25. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 2 [4x] [ - ] [FAQ[x]] ↻ 548
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19769]

@marek
Neregulovany trh znamena akademicke tituly z Plzne, lobbovani v parlamentu, znamena 1.misto mladych alkoholiku ze zemi OECD per capita, 2.misto kuraku, znamena 100 mld Kc rocne za lecbu kuraku pro pojistovny a farma korporace, znamena pojisteni na smrt ciziho cloveka nebo cizi skodu jako v britanii pred 200 lety, znamena vivisekci, znamena trh s detskymi prostituty, znamena cast Najemni vrazi v ANNONCI. Neco z toho jeste neni legalni. Ale vsechno je na trhu.

:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 25. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [trefné[x] troll[x]] ↻ 547
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19770]

@xChaos

Chaosi nebud zarlivej na Slacalka, on stejne taky ripuje ostatni intose.
Ale mam v tom zmatek, ja myslel ze ses kelt a ted zas anglosas. kazdopadne bryjitro :)

@marek
Jo a do trhu jsem zapomnel zahrnout 'bezpecnostni systemy', neeufemisticky receno spolecnost velkeho bratra, multimiliardovy obchod i v CR, a samozrejme zbrane. CR, partner vsech co potrebujou vest mensi ci vetsi valku, do roku 89 6. nejvetsi vyrobce zbrani na svete (pred Cinou), po sametu prisla zla zla zla regulace, a tak uz treba nevyvazime plastikove naslapne miny ktere vetsinou mrzaci deti v angole a mozambiku, nebo uranovou munici. Cesti pracujici mohli vytvorit na trhu vetsi poptavku za mzdu ze zbrojovky, kdyby jim nesebrali ze zlatych rucicek praci.

:) xChaos 25. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [5x] [ - ] [strawman[x] zajímavé[x] nekvalitní[x]] ↻ 564
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19771]

@nasty:19769 ... je to vyčerpávající odpověď... ale stěží mě můžeš obvinit z toho, že pokud odmítám být "protitržní", tak to neznamená, že jsem nutně pro nájemné vraždy, dětskou prostituci a vivisekci. ... [celkem 1781 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 25. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [nekvalitní[x]] ↻ 552
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19772]

@nasty:19770 jen bych podotkl, že já jsem "liberální pacifista"... jenže od toho se odvíjí např. pochyby o tom, zda se chci účastnit stejného sociálního pojištění, jako těžce a poctivě pracující dělníci, co celý život tvrdě pracovali v továrně na zbraně 8... [celkem 1390 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 25. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [zajímavé[x] hloupé[x]] ↻ 508
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19773]

@marek:19708 jen bych podotkl, že "postindustriální společnost" neznamená automaticky ústup od všech technologických a průmyslových postupů. ... [celkem 1712 znaků] [zobrazit]

:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 25. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [zajímavé[x] trefné[x]] ↻ 599
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19774]

@xChaos
@xChaos

dyt jsem te ani naznakem z niceho neobvinil, natoz z protitrznosti nebo hajeni vivisekce.

ja doufal ze se v cr jeste nevrazdi pro spolecensky status jako jinde... ovsem pokud nemyslis motiv transcendujiciho nekrofila (vsichni ti zabij nebo bud zabit, a kdyz tak rukou valecnika je to v poradku), ktery je asi vecny.

motiv moci prostrednictvim dominance trhu ktery je pojat jen jako zdroj k vydrancovani, a ne jako prilezitost pro vsem prospesnou spolupraci, je taky bohuzel silny a platny popis. problem spolecnosti. v ceske tradici je stale pritomne zakladani skladek v zeleni, rozkradani verejne prospesnych zarizeni, hovna na chodnicich. Jako co pak cekat za komunikaci a 'svobodny' trh kdyz lidi devastujou verejny majetky jakmile je prilezitost a pak ruiny zakryjou bilbordama. Za privatizaci v rezimu rozpustene financni kriminalky taky nemuze nikdo cizi.

hanebnost klausismu uz je rozepsana na tisicich strankach a neni treba mu delat dalsi reklamu.

myslim ze obohacovani trhu s identitama je filosoficky vtip. si rikam ze pri tve grafomanii budes mit u nasich malych ceskych bratru 'monitorujicich extremismus' asi cestne vyhrazeny harddisk :))
p.s. velka legrace, v jedne z poslednichj vyrocnich zprav je na prvnim miste nebezpeci soudruzsky uveden islamsky terorismus, pak marxisti a anarchisti a na poslednim miste nackove. Jeden by hadal ze nekolik ryze ceskych, novodobych pokusu o cikansky pogrom to poradi promicha, ale ne, monitorujici soudruzi jsou verni ideologicke linii vlady. Za par let se mozna nauci i rozeznat modlitbu od landovo koncertu a konzumnich revolucionaru s rudym supermanem na tricku

:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 25. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 513
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19775]

@xChaos

presne! davno jsem si rikal proc se v cechach ujal ten osklivy pojem externalia a nepouzil krasny adamsovsky PNJ, no a pak mi to doslo, ze s jinymi nez eufemistickymi pojmy soucasna spolecnost nevladne.
PNJ prilis vysihuje podstatu problemu. Externalita, odkopnuti problemu na vnejsi obeznou drahu ktera se nas netyka, je mnohem bliz soucasnemu individualisticko- lobotomickemu newspeaku

:) xChaos 26. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [kvalitní[x] dlouhé[x] lživé[x]] ↻ 595
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19780]

poněkud delší odpověď pro @nasty:19775 ... dobře: chápu tvoje pocity... ale ten pojem "negativní externalita" není eufemický vůbec! ... [celkem 2909 znaků] [zobrazit]

xChaos 26. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘ [ + ] -4 [6x] [ - ] [blábol[x] vtipné[x] hloupé[x] debilní[x] flamewar[x]] ↻ 572 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (a740317a8cf23583) 30. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [vtipné[x]] ↻ 563
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19809]

@xChaos

odepsal jsem vypointovanou odpoved jenze neco blbe zmackl a bylo to fuc, tak jen kratce.
Jeste k externalitam: Oportunista H. Chavez navrhoval "Soud Matky Zeme", takovy Haag na zlociny proti Zemi, ktera je prokazatelne zivy organismus. Kazdy by mohl zalovat skupinu ci stat. Vyhlazovani druhu, otrava vodstev, vzduchu, odlesnovani, atd. Na dodrzovani rozsudku a exportaci stihanych by dohlizela v pripade potreby i vojska, podobne jako modre prilby, by vznikly treba zelene prilby. Jeden by se skoro dojal nad "vudcem co to mysli dobre" i s prirodou. Pripomnel mi seznameni s jednim mladym marxistou ktery byl i ve skolnich odborech, a byl chytry a presvedcivy jak to mysli se spolecnosti, atp, nacez priznal ze pracuje jako dalkovy odhadce stavu ropnych zasob pro jeden cizi stat (ani rusko ani jizni amerika). Skutecnost jak se nechaji mladi presvedceni marxiste outsourcovat pro tezebni potreby hyperoligarchie je povedeny vtip, a zaroven jeden opravdovy pribeh z doby kdy zadne presvedceni nechrani pred globalnim kapitalismem.

Ten soud je tema spis pro scifi novelu, bohuzel.

:) nasty (a740317a8cf23583) 30. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [zábavné[x] provokativní[x]] ↻ 680
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19810]

@xChaos

ja znal jen jednoho zapalenyho anarchistu a z toho je tusim ucitel matematiky :)

jinak si myslim ze i ty pacifisticky rovnostari by byli schopny zvednout spravedlivou flintu proti tomu kdo by jim sebral benzinku BP u parku, kam si chodej pro pivo v plechovce a balici tabak, pze bliz zadnej kram neni. A to nekecam, potkal jsem u vchodu s dvema igelitkama piv jednu holcinu z skolnich odboru ktera v nich byla aktivni za tednevim jestli marxisty nebo trockisty. Cerny hadry, sama cervena placka a hvezda, cerna military capka, piercing nevimted ceho v obliceji.
Ja se jich dycky ptam jestli si neprijdou mirne pozadu s timhle aparatem popisovat spolecnost 21. stoleti a oni se vice ci mene vymlouvaj ze nic lepsiho nikde neni sepsany a vyzkouseny. Kdyz podotknu ze o gulazich taky nikdo nepsal a jestli si je zkusili, a coze oni chystaj pro svobodne tvurce a kriticke intelektualy az zvitezi ta "jejich revoluce", tak odvraci pohledy a rec vazne. Treba ti pak v porevolucnim zmatku dovoli nahlednout do archivu a uvidis, zes svymi traktaty zajistil pracovni misto nekolika vdecnym urednicim a urednikum pro boj s extremismem, kteri je peclive analyzovali a debatovali nad nimi a psali posudky. Urcite by ti posilali dekovne emaily, kdyby smeli :)
Lidi proste potrebujou knihu. Dejte nam pribeh a my se nadchnem.


by mne zajimalo kdo ti za strucny popis levicovosti v cechach nalepil "hloupe" a "flamewar" ))

:) xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [offtopic[x] předvídatelné[x] nečekané[x]] ↻ 552
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19812]

@nasty tak já si taky vážím vegatariánů - a hlavně veganů - a přitom sám jsem masoužrout :-)

:) xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [lživé[x] zábavné[x]] ↻ 639
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19813]

@nasty:19810 to je naprostý nesmysl. jediný skutečný bojovník s extrémismem jsem tady já :-) vždyť já propaguju harm-reduction skoro ve všech oblastech lidské činnosti, vlevo, vpravo, nahoře, dole... nejsem ani protitržní antikapitalista, a jsem spořádaně... [celkem 625 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [zábavné[x] troll[x]] ↻ 692
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19814]

@nasty:19810 ... tak to "hloupé" a "flamewar" mi asi dal nějaký bolševik :-) ... [celkem 697 znaků] [zobrazit]

:) mina (dbf3d12e2c5902e0) 30. května 2012 ← komentářů 8 ← [-11%] -4 [36x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [výstižné[x] lživé[x] nepřesné[x]] ↻ 652
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19815]

akoze hlupe ja som ti dala za tie slunickove pacifistya to ja som taka a nie ci bolsevik a ty si skor taky ako revolucionar a vodca alebo chcel bys asi aj byt

:) nasty (a740317a8cf23583) 30. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [pravdivé[x]] ↻ 522
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19816]

@xChaos
to je ale trochu neco jinyho :) je to spis jako kdyby vegetarian byl zamestnan v "zivocisne vyrobe" a k tomu agitoval za prava zvirat

:) nasty (a740317a8cf23583) 30. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [offtopic[x] troll[x] nekompromisní[x]] ↻ 539
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19817]

@xChaos
a je to tady, dokazals vyprovokovat navstevnici tecky k reakci!

@mina
spravny postreh, Chaos nezapre diktatorske tendence v ramci tecky, takze to vypada ze po jeho revoluci budem muset poslusne nakupovat nemachisticka solarni vozitka a pipy a vubec se verejne radovat z obnovitelnosti :)))

:) mina (4643903cd7cbae9a) 30. května 2012 ← komentářů 8 ← [-11%] -4 [36x]
[ + ] 1 [5x] [ - ] [trefné[x] nepřesné[x]] ↻ 662
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19818]

ma tu akoze uraza tak to sa mi vela nepaci ale to nie je nic nove ved on tu mal kedysi takych ludi a stale takto fokoval

xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [lživé[x]] ↻ 730 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [lživé[x]] ↻ 444
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19821]

@nasty ano, je základním problém liberálů, že za sebe "špinavou práci" nechají obvykle udělat někoho jiného (tak např. ve 20.století vedly více zahraničních válek USA spíše liberální, než konzervativní administrativy.... stává se to z toho prázdná nálepka, asi tak jako u v Evropě ze střídání "soc-dem" a "pravicových" vlád...)

:) xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 470
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19822]

@nasty tak ve chvíli, kdy by to byl takový mainstream jako v Západní Evropě, tak mi to buď nebude bavit, nebno se zaměstnám u firmy, která se tím prostě zabývá a je to vyřešené...

xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 58 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (a740317a8cf23583) 30. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] ↻ 728
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19826]

@xChaos:19813 #autorska_prava #pirati #pozitkove_rovnostarstvi ... [celkem 2409 znaků] [zobrazit]

xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [lživé[x] strawman[x]] ↻ 720 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) guemhrilla 30. května 2012 ← komentářů 775 ← [-30%] -202 [662x]
✔✔ [ + ] 2 [6x] [ - ] [trefné[x] troll[x]] ↻ 772
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19828]

@xChaos 'Lzive' byl uklik, ale popravde ani nevim, co bych tomu dal z danych moznosti. Pominu fakt, ze to deleni levicaku je naprosto vycucany z prstu a spis bych se za slunickovyho pacifistu oznacil sam, nez by me to kdy napadlo u tebe. Ale pro tu predstavu jsem si te zasadil mezi ne: Jednou solarka, vetrne turbiny, #web2, memoryleaks, postindustrial, ekranoplany kazdou chvili v necem hledas revoluci nebo par pokojne blabolicich flakacu vydavas za revolucni zivly, ktere udajne pritahujes. Cili ne ze ji obcas zvazujes jako nejzassi prostredek, ale furt nejakou prorokujes a nadsene se hlasis, kdyz nekdo nejakou objevi az po tobe :)

:) nasty (78b54be1fe627d59) 30. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [nepřesné[x]] ↻ 690
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19830]

@xChaos:19827 #autorska_prava #pirati #pozitkove_rovnostarstvi ... [celkem 934 znaků] [zobrazit]

:) nasty (78b54be1fe627d59) 30. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [bezvýznamné[x]] ↻ 673
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19831]

@mina

kdyz on tvrdi ze v rovnostarstvi za levicakama na 90% zaostava (coz ale otazkou autorskych prav dohani), tak kdyz na ne prijde rec, tak je akuje. Ja teda delam neco horsiho, a to je ze na osobnich prikladech popisuju jak ty ideje praktikujou ve skutecnem svete. Casto proste zbyva jen image, no a je potom tezky se horce nezasmat. Viz marxista na v ropnym koncernu.

:) xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 707
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19832]

@nasty:19831 ano. já nezpochybňuju soukromé vlastnictví a základní nerovnost, která z něj vyplývá. ("abych si já mohl večer lehnout do své soukromé postele, nemůže v ní ležet někdo, koho tam nechci") ... [celkem 1265 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [lživé[x]] ↻ 467
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19833]

@nasty:19831 popravdě... jako Pirátovi mi "vnitrostranická linie" nařizuje "hledat co nás spojuje - ne co nás rozděluje". což je pro mě jako rozeného negativistu a polemicky zaměřeného diskutéra hrozně těžké :-) ... [celkem 1315 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 723
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19835]

@guemhrilla pokud "pokojně blábolící flákač" začne blábolit něco o diktatuře proletariátu, tak to nese všechny prvky folklóru (jak jsem už jednou řekl). V tomto podání je revoluce něco jako pašijové drama na Filipínách - na pódium přijde proletář a symbolicky rozšlápne kapitalistovi z Wall street jeho velký cylindr a típne mu doutník, scénář existuje v několika obměnách, ale v podstatě je kanonický
tagy #revolution #postmodern

:) xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 685 → 293
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19836]

@nasty:19830 #autorska_prava #pirati #pozitkove_rovnostarstvi ... [celkem 683 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [offtopic[x] inspirativní[x] kompromisní[x]] ↻ 500
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19837]

Je ale fakt, že bych se měl zamyslet, zda jsem vůbec schopen s někým komunikovat tak, abych ho neurazil :-)

:) xChaos 30. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] ↻ 807 → 175
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19839]

Severní Korea: stále více lidí získává přístup k pirátskému obsahu vzniklému mimo poustevnický stát
→ [http://www.piratskenoviny.cz/?c_id=697019]
Tagy #korea #freespeech #freedom

:) santiago (0ba3918e93ad944c) 30. května 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [FAQ[x]] ↻ 744
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19841]

@nasty:19826 #autorska_prava #pirati #pozitkove_rovnostarstvi ... [celkem 2210 znaků] [zobrazit]

:) nasty (ac627c48d6dcd6e7) 30. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [4x] [ - ] [výstižné[x] provokativní[x]] ↻ 532
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19842]

@xChaos:19832 ... [celkem 2340 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 31. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [hloupé[x] kompromisní[x]] ↻ 477
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19843]

@nasty:19842 Tak za prvé... piráti nechtějí _rušit_ copyright - chtějí ho spíše "změkčit" tam, kde oficiální politika je "přitvrzování". např. dnešní model je "nejdřív plať a potom se dívej" - peníze zpět nedostaneš. My razíme spíš "nejdříve se podíváme,... [celkem 926 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 31. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [kompromisní[x]] ↻ 526
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19844]

@nasty:19842 ... a ještě jedna věc: já osobně (nevím jak ostatní Piráty) jsem nikdy nezpochybňoval právo autora na ochranu své identity - a tedy na ochranu svého vztahu k dílu, které vytvořil. Pouze autor má práv mluvit... ehm, jménem autora daného díla.... [celkem 1968 znaků] [zobrazit]

xChaos 31. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [hloupé[x]] ↻ 726 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (ac627c48d6dcd6e7) 31. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 540
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19846]

@xChaos:19843 ... [celkem 1808 znaků] [zobrazit]

xChaos 31. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [nedomyšlené[x]] ↻ 438 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 31. května 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [trapné[x]] ↻ 507
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19848]

@nasty ... jinak zrovna ta "větší podpora kultury ze strany státu" ale současně znamená větší zdanění pro mě, jako pro podnikatele. přitom já zrovna nikdy nepřistoupím na to, že bych to co dělám, dělal za státní peníze - ve smyslu, že bych dosta "grant na publikování na TečceCZ"... takže v tomto se právě blíží skoro až těm Svobodným (mám pocit, že současná míra zdanění je příliš velká)

:) santiago (0ba3918e93ad944c) 31. května 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 854
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19851]

@xChaos #autorska_prava #pirati #pozitkove_rovnostarstvi
#copyright #copyleft #stallman

Nejsem si jist, zda byla jasna moje pointa. Stallmana jsem citoval proto, ze IMHO jeho motivace ke vzniku free software je obdobna s ideovymi vychodisky soucasnych piratskych stran, akorat jeho zaver a metoda je odlisna - on zacal tvorit 'virove-licencni' free software, aby omezil dopad nesvobody z proprietarniho software, zatimco piratske strany jdou k jadru problemu a chteji omezit legalni mechanismy zpusobujici tu nesvobodu.

Ta Stallmanova formulace tvrdi, ze spolecnost si (svymi zakony) voli urcity kompromis mezi svobodami a efektivitou. Pred digitalni revoluci byl ten kompromis spolecensky vyhodny - zavedeni autorskych prav mel dopad na svobody jen minimalni (protoze postihoval jen komercni aktivity podniku) zatimco prinos pro efektivitu byl vyznamny (protoze umoznil trzni mechanismy pro podporu intelektualni tvorby). V dusledku digitalni revoluce ale prudce narostly 'negativni externality' toho kompromisu - autorske zakony zacly masivne zasahovat do svobod obcanu, a tedy onen kompromis zacal byt pro spolecnost vyrazne mene vyhodny a realne vynutitelny jen pomoci policejniho statu.

:) nasty (67043a4d97b1a686) 31. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 485
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19852]

@xChaos

Jen jsem nacrtl konkretni situace, ktere vase nove spotrebitelske privilegium "nejdrive se podivame jestli za tohle chceme platit" zpusobi. Tuhle spotrebitelskou vysadu jsi neomezoval, tak jsem s ni sel do divadla a na koncert. Potom jsem ti dokazal, ze informaci o audiovizualnich dilech je pro rozhodnuti pred koupi dostatek.
Mas pravdu v tom ze zive predstaveni je v porovnani s natacenim filmu jine, nataceni je v 99% totiz mnohem delsi.

:) nasty (67043a4d97b1a686) 31. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 478
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19853]

@xChaos

ty srovnavas publikaci clanku na tecce s filmovou tvorbou? :) a grant? :))

p.s. zase jsi trochu zkratil a prekroutil co jsem napsal. Ja chci podporu zive kultury klidne i v neprospech hradu a zricenin. To znamena ze bych prostredky na opravu zricenin radsi videl napr. v divadle komedie, ktery musi skoncit!

:) santiago (0ba3918e93ad944c) 31. května 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
✔✔ [ + ] 3 [5x] [ - ] [informativní[x] moudré[x] FAQ[x] provokativní[x] lživé[x]] ↻ 641
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19854]

@nasty: Proc bych nemohl delegovat jedno me pravo (autorske) stejne jako se deleguji jina prava? Chcete taky zrusit plnou moc ve veci XY?

Rozdil je v tom, ze zatimco ve 'hmotnem svete' se plne moci deleguji v podstate jen na specialni pripady a mnohem casteji se predavaji plna prava, takze svobodni lide mohou plne nakladat se svym majetkem, ve svete 'intelektualniho vlastnictvi' je tomu naopak - tam je obvykle poskytovat jen omezena prava. Obe situace asi nejsou dane, spis jsou dusledkem urcite hystereze historickeho vyvoje.

Pokud je clovek zavisly na vecech, nad kterymi ma jen omezenou kontrolu, tak je v podstate nesvobodny. Predavani veci jen s omezenymi pravy tedy takovou nesvobodu podporuje. Zde bych videl analogii s vyvojem feudalismu a poddanstvi - nejdriv vsechnu pudu vlastnil panovnik, ten preda omezena prava k pude svym vazalum a ti pak jeste omezenejsi prava svym poddanym. Protoze takto omezena prava omezovala svobodu vazalu, ale ti stale meli dostatek realne moci, tak si po nejake dobe vymohli skrz vetsi ci mensi miru natlaku dalsi a dalsi prava, takze nakonec vicemene meli plna prava k dane pude, takze ta puda byla nasledne povazovana za jejich vlastnictvi. Oproti tomu poddani bez realne moci si plna prava vymohli az pri nasilnych revolucich 18./19. stoleti kdy stavajici vlastnici pudy o ni casto prisli pri pozemkovych reformach.

S postupujici digitalizaci vseho nam hrozi, ze prijdeme o kontrolu i nad predmety vsedniho zivota, ktere do ted byly v nasem plnem vlastnictvi. Dnes je software skoro ve vsem. Zatim je sice drzen na uzde ruznymi omezenimi autorskych prav (napr. first sale doctrine), nicmene pri kompletnim akceptovani autorskych prav a ruseni jejich stavajicich omezeni (na coz tlaci stavajici drzitele) nam hrozi, ze napr. nebudeme smet prodat svou mikrovlnku, protoze to neumozni licence k firmware, ten take bude licencovan jen pro domaci pouziti v ramci rodiny, pro komercni pouziti bude treba specialni licence a pro uvareni pro navstevu jednorazova licence, jejiz cena se automaticky odecte pri takovem pouziti.

:) nasty (67043a4d97b1a686) 31. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
✔✔✔ [ + ] 3 [3x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 642
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19856]

Ja bych to cele shrnul takhle:
V cesku trpi media a vsichmi kdo si na ne hrajou esencialni poruchou, a to je to ze nereferuju o cele kauze, ale pouze o tom co se jim hodi.

napr. CEZka media pod kontrolou projadernych optimistu jeste ani nezminila jaderny megaskandal jmenem Asse II, a cesti jaderni specialiste v cele s Drabovou rikaji ze Nemecko se "unahluje" a "nevi co dela".

Ceska piratska strana referujue o uspesich svych sesterskych stran v Nemecku, ale fakt, ze se proti jeji neorovnostarske tvurci politice postavilo uz nejmene 5000 nejen nemeckych tvurcu verejnym manifestem "Wir sind die Urheber!", a debata ted probiha jinak, zustava zcela nezmineno. Navic je videt ze o oblasti kterou chteji tak zmenit, moc nevi.

V Cesku proste v debatach obvykle vitezi ten kdo vic zamlcuje, nebo komu se dostane omezenejsiho protejsku. V pripade zasveceneho protejsku dojde na obvykle dovolavani historickych autorit a ideologicka klise nemajici nic spolecneho s realnymi situacemi.

:) nasty (67043a4d97b1a686) 31. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [důležité[x]] ↻ 419
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19857]

@santiago to je dobre ze pises o tom feudalismu, je taky zminen hned v druhe vete v manifestu:
"Das Urheberrecht ist eine historische Errungenschaft bürgerlicher Freiheit gegen feudale Abhängigkeit, und es garantiert die materielle Basis für individuelles geistiges Schaffen."

Autorske pravo je historicky vydobytek obcanske svobody proti feudalni zavislosti, a zarucuje materialni zaklad pro individualni dusevni tvorbu.

:) nasty (67043a4d97b1a686) 31. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 644
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19858]

cely manifest proti politice piratske strany zde:
www.wir-sind-die-urheber.de

jeste jsem zapomnel dodat, ze v reakci na manifest honicska skupina Anonymous zverejnila seznam s adresami a jmeny nekterych umelcu, ve snaze se jim pomstit. Takovy ulepeny pokus o kybersikanu. Zverejnime vase udaje a on uz si vas nekdo kdo ma podminku za paleni cedecek najde

:) nasty (67043a4d97b1a686) 31. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 470
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19859]

@nasty

oprava: v seznamu zverejnenem Anonymous jsou i telefonni cisla

nasty (a1b5fdc3ae844533) 31. května 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [troll[x]] ↻ 526 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 1. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [trapné[x]] ↻ 514 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
nasty (a1b5fdc3ae844533) 1. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [kvalitní[x] nepřesné[x] strawman[x] nelogické[x]] ↻ 648 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) santiago (0ba3918e93ad944c) 2. června 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [stručné[x] logické[x]] ↻ 524
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19875]

@nasty

> santiago co ma znamenat 'urcita hystereze historickeho vyvoje'?

V tomto kontextu to, ze ta situace zavisi nikoliv jen na aktualnich moznostech, ale i na stavajicim historickem vyvoji.

> ty jsi technik, vid

Ne, programator. 'hystereze' je snad standardni soucasti slovniku (alespon) stredoskolsky vzdelanych lidi ;-) .

:) santiago (0ba3918e93ad944c) 2. června 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
[ + ] 0 [4x] [ - ] [trefné[x] strawman[x]] ↻ 598
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19876]

@nasty

> Je zarážející jak snadno piráti pomocí éterizace díla v myšlenku dosáhli toho samého co tvrdě materialističtí bolševici s flintou v ruce, vyvlastnění. A zvládnou přitom vypadat cool. To je příznak post-moderní ideologie, či téměř nového náboženství

No, bojovnici proti otroctvi take v podstate dosahli 'vyvlastneni majetku' otrokaru tim, ze zrusili moznost vlastnit cloveka jako majetek.

nasty (e35527f1e5996e9e) 2. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -3 [5x] [ - ] [strawman[x] nepřesné[x]] ↻ 620 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) santiago (0ba3918e93ad944c) 2. června 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 713
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19878]

@nasty:19877 ... [celkem 2316 znaků] [zobrazit]

nasty (0fa16f2efe4c9d8c) 3. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [hloupé[x]] ↻ 778 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) santiago (0ba3918e93ad944c) 3. června 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [kvalitní[x]] ↻ 664
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19880]

@nasty

> "Autorska dila nejsou vzacny statek" E. Munch: Křik 120 000 000 $
Jdi k art dealerovi, a řekni ať ti sežene třeba Kupku, a až naznačí exponent ceny, smlouvej tím, že dílo neni vzácný statek

OK, spatne jsem se vyjadril - dematerializovana autorska dila nejsou vzacny statek. Hmotna dila jako jakekoliv jine hmotne veci samozrejme vzacny statek jsou.

> Informace existuje posledních ca 200 let, a tedy myšlenka nemůže být 'vicemene jiny vyraz pro informace'

Informace jako abstraktni koncept existuji odjakziva, akorat tomu lide driv tak nerikali.

:) nasty (d8b30d29fb62aac7) 3. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 541
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19881]

@santiago Jak jsem napsal,"dematerializace (éterizace) provedeného díla v myšlenku" je zdánlivá, pořád je to konkrétní záznam, provedení díla, co konzumenty zajímá osvobozovat. Uvědom si rozdíl mezi partiturou a nahrávkou interpretace, scénářem a filmem. A ktomu otázka kterou jsi ignoroval. Jsou samozřejmě díla daleko volněji interpretovatelná než Bach, jejich možných provedení je -nekonečno-. Budeš do nekonečna tvrdit že na jejich poslech máš informační nárok?

Diderot, kterého citují čeští patolízalové v angličtině, napsal skandální román La Religieuse. Podle něj bylo natočeno několik filmů, od duchovních po otevřeně pornografický. Považuješ ty různé interpretace příběhu, a zároveň díla sama o sobě, za informace podléhající svobodě digitálního kopírování a přenosu?

:) santiago (0ba3918e93ad944c) 3. června 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [lživé[x] moudré[x]] ↻ 568
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19882]

Rozdil mezi partiturou a nahravkou ci scenarem a filmem nebo zminovanym
Diderotovym romanem a jeho filmovyma interpretacema neni pro mou
argumentaci relevantni, vsechno to jsou (napr. z hlediska aut. zakona)
autorska dila.

Ta dematerializace spociva v tom, ze diky technologickemu pokroku je
mozne oddelit autorske dilo jako informaci (tedy posloupnost bitu) od
jejiho hmotneho nosice (napr. papirova kniha nebo magneticka paska) a
existovat zcela nezavisle na nem. Tim prestava byt vzacnym statkem.

> mozných provedení je -nekonecno-. Budes do nekonecna tvrdit ze na jejich poslech más informacní nárok?

Pokud vim, tak jsem nikde netvrdil, ze na jejich poslech mam narok,
pouze ze na ne jako na informace nelz primocare aplikovat vlastnicka
prava.

:) nasty (e9b6ce3d957b2736) 3. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [informativní[x] nepřesné[x]] ↻ 426
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19884]

@santiago argumentem technického pokroku dostáváš diskusi na začátek, viz @nasty
V éře audiokazet bys hájil kopírování takto: Je možné oddělit autorské dílo jako informaci (jako vlnovou funkci/diskrétní posloupnost magnetizovaných zrn) od jejího hmotného nosiče (magnetická páska).
Pamatuješ počítače ATARI? Používaly audiokazetu jako záznamové médium:
"There is a horrendous software piracy problem in this country. Consider the effect on the record industry if every time a person bought a cassette tape, he made ten cassette copies of it and gave them to his friends. This is exactly what is happening in the computer industry.(...) And the writer of the software receives no royalties from the copies of his program."z atariarchives.org

:) nasty (e9b6ce3d957b2736) 3. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 536
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19885]

Nepodstatný detail je kdy a kde dojde k převodu na "informaci" nebo "digitální informaci". Každý záznam je analogový, je pouze digitálně interpretován. Ať je médium hdd nebo papír s notovou osnovou, je jedno jakým inkoustem jsou noty, pokud je znáš, tak je pro tebe C C ať je načmáraný nebo natištěný, stejně tak pro kvalitní skener s OCR na noty. Vzpomeň děrné štítky, používané jak analogovými tak digitálními počítači. V nich je informace sledem děr.
Pamatuješ protest proti uvěznění toho 14 letýho kluka za decss algoritmus? Sympatizující geekové si nažehlovali na trička steganografický obrázek, který po naskenování a dešifrování obsahoval zdroják decss. Taky jsem četl o případu kdy radioamatéři kopírovali nějaký 8bit software pomocí analog. radiomodemů na obrovskou vzdálenost, před dobou internetovou.
Nebo ten IEEE protokol pro poštovní holuby, chaos o něm určitě psal.
Informace má mnoho podob a možností přenosu!

:) nasty (e9b6ce3d957b2736) 3. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [nepřesné[x]] ↻ 556
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19886]

Někteří stále mají pocit že digitální záznam je něco nového. Kopírování software a hudby tpomocí elektroniky taky není nic nového. Dřív se to dělalo tak, v současnosti onak, a jde to mnohem rychleji. Dnes nás před krádeží díla technické komplikace nezastaví, jen vlastní svědomí.

nasty (e9b6ce3d957b2736) 3. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [debilní[x] nelogické[x]] ↻ 662 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) santiago (0ba3918e93ad944c) 4. června 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
[ + ] 2 [4x] [ - ] [trefné[x] FAQ[x] debilní[x] logické[x]] ↻ 588 → 111
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19888]

> argumentem technického pokroku dostáváš diskusi na začátek, viz ... [celkem 2262 znaků] [zobrazit]

nasty (37b1150826068624) 4. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [strawman[x]] ↻ 445 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) santiago (0ba3918e93ad944c) 4. června 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
[ + ] 2 [4x] [ - ] [moudré[x] FAQ[x] hloupé[x]] ↻ 548
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19890]

No, jeden takovy spolecensky mechanismus tu mame - autorske zakony emulujici 'vzacnostatkovost' pro autorska dila a tim umoznujici funkcnost trznim mechanismum. Ten mechanismus spolecnost zavedla pred nekolika stoletimi. Neni moc duvodu myslet, proc by ho spolecnost nemohla zmenit za jiny.

BTW, 'spolecensky mechanismus' neni technicky pojem, ale pojem z ekonomie a sociologie.

> Argumenty typu "omezeni dana autorskymi pravy zasahuji do svobod obcanu" jsou tak podprůměrně tupý,

A to je opravdu kvalitni argument. :-)

BTW, nebyl jsi to nahodou ty, kdo otagoval muj predchozi prispevek? Me osobne tedy prijde tagovani ci hodnoceni prispevku oponenta v diskusi jako silne faux pas (a to je asi duvod, proc je vhodnejsi slashdot-style system se samplovanim hodnotitelu nez pristup kazdy hodnoti cokoliv).

:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 4. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [4x] [ - ] [radikální[x] výstižné[x] FAQ[x]] ↻ 421
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19893]

@santiago veřejnou prezentací tvých názorů (víc to není) se vystavuješ nebezpečí kritiky. Když tvrdíš že autorské právo zasahuje do občanských svobod, tedy civil liberties (tady je angličtina na místě), nediv se tvrdé odezvě :)

:) xChaos 4. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [předvídatelné[x]] ↻ 442
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19894]

@nasty Nesouhlasím s tím, aby kopírování software mělo být trestné.

Nějakým způsobem kontrolované (trestné, penalizované...) by mělo být to, že někdo vezme cizí dílo (obraz, hudbu, filmu, text, zdrojový kod programu) - a zfalšuje identitu autora a udává toto dílo úplně za vlastní (bez úprav, nebo s minimálními úpravam). Tomuto říkám "ochrana identity autora" - a existují k ní dobré důvody - at už jde o ekonomické zájmy autora nebo o "celospolečenský zájem". Jsem proti falsifikaci autorství, plagiátům, apod.

Současně ale není celospolečenským zájmem pokračování kopírovacího monopolu. Tečka. A argumentace "rozbíjejte stroje, berou nám práci" není ani dnes (stejně jako nikdy před tím v historii) platná - je třeba si najít jinou práci, to je celé.

:) xChaos 4. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [bezvýznamné[x] logické[x]] ↻ 390
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19895]

@nasty ta digitalizace je podstatná v tom, že poprvé umožnila kopírování s prakticky nulovými náklady a zcela beze ztráty kvality.

je to stejně převratný zlom, jako před tím vynález ohně, kola, parního stroje, atd. - je to něco nového.

:) xChaos 4. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [FAQ[x]] ↻ 707
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19900]

@nasty #pirateparty #copyright #ideology #politics #democracy #arts #music #film
mluvíš o (přirozené, faktické) vzácnosti originálu, zatímco my o tom, že jakýkoliv vzácnost kopie je pouze uměle vynucená represí (a to zvláště v dnešní době, kdy dostupnost prostředků kopírování digitální informace je naprosto všeobecná a náklady na pořizování kopií se limitně blíží nule)

xChaos 4. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘✘ [ + ] -4 [4x] [ - ] [nepřesné[x]] ↻ 18 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 4. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [offtopic[x] inspirativní[x]] ↻ 512
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19907]

...k @xChaos bych dodal to, že jsem zjistil, že jsem neměl správný datový tarif, a T-mobile mi za ten jeden večer online ve stanu naúčtoval pěknou pálku :-) #fail

:) nasty (19c01f7c78b18465) 5. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [radikální[x]] ↻ 485
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19915]

@xChaos:19894 ... [celkem 1513 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 5. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 365
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19919]

@nasty:19915 "hodnota" není něco, co si lze vynutit zákonem: státní regulací dosáhneš jen toho, že definuješ kastu "konzumentů", která musí otročit na ty, kdo dokáží tvojí tvorbu prezentovat jako něco, co má "hodnotu". Neexistuje nic jako "spravedlivá... [celkem 1254 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 5. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 395
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19920]

ještě k @nasty:19915 .. ano, povede se "politický spor" ... ale ne "nekonečný", dospěje s k něm ke stavu, který bude nadále považován za přirozený - tak jako je dnes považované za přirozené např. právo na svobodu projevu a spousta dalších práv, zaručených... [celkem 2470 znaků] [zobrazit]

xChaos 5. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 10 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 5. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [logické[x]] ↻ 334
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19922]

... a ještě poslední odpověď na @nasty:19915 - samozřejmě, pokud autor vytvoří jedinou digitální kopii díla, a tu si nechá na svém osobním médiu (notebooku, smartphonu, digitální kameře/fotoaparátu), tak je v tomto případě kopírování díla možné pouze skrze... [celkem 665 znaků] [zobrazit]

nasty (ff7460427be27a53) 5. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [nelogické[x] radikální[x]] ↻ 346 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 5. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 280
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19925]

@nasty fakt už se to točí v kruhu: nechci přece cizí díla ani myšlenky (jakkoliv mezi tím může být rozdíl) vydávat za vlastní. chci ale mít právo vytvářet kopie a užívat již vytvořené kopie a nikomu se z toho nezodpovídat.

:) xChaos 6. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [předvídatelné[x]] ↻ 579 → 123
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19933]

Amanda Palmer dává alba ke stažení za "zaplať, kolik chceš" - 24883 lidí poslalo 1 192 793 dolarů
→ [http://piratskenoviny.cz/?c_id=697023]
tagy #music #money #economy #freedom #copyright

:) nasty (ff7460427be27a53) 6. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [blábol[x]] ↻ 303
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19934]

@xChaos >věci, které píšu já, podle tebe nejsou "pravda"?<
Dílo (film, píseň, ...) je myšlenka. Tvoje politická strana to má v oficiálním programu a ty to prosazuješ. Myšlenka je potom cokoliv! Chybí vám v programu citace z Svět jako vědomí a nic od L. Klímy. Měli byste si stranu pojmenovat podle něj.

Takys napsal že hodnotu není možné si vymoci zákonem. Z toho je jasné že ani pro tebe placení daní v Česku není občanskou ctností(jako jinde), ok, ale co přirážka za čistý vzduch... Hádáš se na horách s hoteliéry?
A vrcholem je Santiago, který zase tvrdí že autorská práva ho připravují o občanské svobody! :D

To jsme se mohli bavit o tvarech obláčků na nebi, jenže na to jeden přijde až když to zkusí...

nasty (c27e9ff80ffa83a9) 6. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [agresivní[x] výstižné[x] hoax[x]] ↻ 311 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 6. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [nedomyšlené[x] logické[x]] ↻ 312
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19936]

@nasty:19934 U myšlenky / autorského díla se obecně dají řešit dvě věci: 1) utajení (autor si přeje zachovat soukromí a vůbec jí nezveřejnit) 2) respekt k identitě autora (nevezmu cizí dílo a nezačnu ho prohlašovat za svoje - to by byl plagiát). V... [celkem 716 znaků] [zobrazit]

:) nasty (c27e9ff80ffa83a9) 6. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] ↻ 301
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19937]

xChaos:19933 © 2012 Amanda Palmer All Rights reserved © 2011 8ft. music All Rights reserved
její kapely uspěly a proto na rozdíl od tebe a tvé kapely má copyright, ví že její tvorba má finanční hodnotu. fanoušci platí, nekopírují (ani nesmějí). Chtěls její zmínkou podpořit některé ze tvých stanovisek?

:) xChaos 6. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [moudré[x]] ↻ 305
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19938]

@nasty:19935 My se ale mainsteamu odchylujeme přesně na druhou stranu od Khmerů a ajatoláhů! Nemyslím si, že bychom se snažili nějaké filmové profese zničit - rozhodně jsme proti zákazům, cenzuře, apod. Tyto profese si budou muset najít nějaký nový... [celkem 1920 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 6. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [kvalitní[x]] ↻ 295
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19939]

@nasty:19934 ... a ano, "hádám se na horách s hoteliéry": ne přímo, ale když např. nejsou schopni podpořit hodnoty, které dělají národní park národním parkem (např. kácení stromů, apod.) ... [celkem 1114 znaků] [zobrazit]

:) santiago (0ba3918e93ad944c) 6. června 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
✔✔✔ [ + ] 3 [3x] [ - ] [vtipné[x] moudré[x]] ↻ 499 → 118
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19940]

K tematu: The dotCommunist Manifesto:
→ [http://emoglen.law.columbia.edu/my_pubs/dcm.html]

xChaos 6. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘✘ [ + ] -4 [4x] [ - ] [nepřesné[x]] ↻ 10 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 6. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 350
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19944]

@xChaos Tvá charta práv autora (novin, knihy, software, AV děl) nezná nárok na odměnu!
Oblíbenost Amandy Palmer, která používá 2 copyrighty, stojí na 24/7 prostituování jejího niterného soukromí na twitteru, jak sama píše. Fanoušci jí maj jako nekonečnou telenovelu, ona je absolutní spektákl chaosi. Míra tvé ignorance nepohodlných argumentů taky.

nasty (a1b5fdc3ae844533) 6. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [nepřesné[x]] ↻ 311 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
nasty (a1b5fdc3ae844533) 6. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [strawman[x]] ↻ 14 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 6. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [trefné[x]] ↻ 289
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19947]

@nasty ale ono neexistuje nic jako "nárok na odměnu". vše je věcí nabídky a poptávky....

Ano - autoři, kteří se neotevřou tak, jako Amanda Palmer, a ještě navíc nemají přirozený talent úžasně zpívat a hrát k tomu perfektně na piáno, pochopitelně takové štěstí mít nebudou. Autor, kterému někdo zaplatil ve studiu prohnání audiostopy s jeho vokálem přes autotune, a naživo umí předvést hovno (jako by byl třeba můj případ) má prostě smůlu. A tak to má být.

(jinak kapel, které dělají to samé, jsou mraky - námatkou Radiohead, a vydělali tako daleko víc, než když byly u velké společnosti...)

:) xChaos 6. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [moudré[x] hloupé[x]] ↻ 308
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19948]

@nasty:19945 Popravdě.. co kdyby se zkusili živit něčím jiným, než co je baví a co pokládají za "umění"? Většina toho, co je dnes z minulosti označováno za "umění", pochází nezřídka od umělců, kteří za svého života byli opomíjeni, igorováni či... [celkem 935 znaků] [zobrazit]

nasty (a1b5fdc3ae844533) 7. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [strawman[x]] ↻ 764 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 7. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 347
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19958]

@xChaos neřešit "sociální jistoty" těch, kdo mají beztak často o dost větší a průnojnější ego než většina z nás ostatních" tohle je další apologetikum a předsudek. Elfriede Jelinek si kvůli hrůze z lidí ani nepřevzala Nobelovku, nemá smysl jmenovat další.

:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 7. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [troll[x] předvídatelné[x]] ↻ 322
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19959]

Tvoje výpady proti umělcům (hollywoodský feťáci, egoisti, stejně nemaj prokazatelný talent) a tvé oblíbené kontrolní drama (hollywood, který globálně rozhoduje o tvorbě filmů) jsou jen tragikomické úkazy něčeho, co nemá s kopírováním nic společného.

xChaos 7. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [nedomyšlené[x]] ↻ 284 → 11 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 7. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [hloupé[x]] ↻ 304 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 7. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 281
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19964]

@nasty:19958 myslím, že literatura je ještě jiný level: kniha je dost nezávislé, na čtecím zařízení nezávislé "médium", které si lidi kupují do svého dlouhodobého vlastnictví, i se "sběratelských důvodů". Problém je s médii, kterou jsou téměř mimo možnosti... [celkem 743 znaků] [zobrazit]

:) guemhrilla 7. června 2012 ← komentářů 775 ← [-30%] -202 [662x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] ↻ 314
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19965]

@xChaos Proc by mel nekdo rozhodovat o mrtvejch lidech, jestli to byli umelci nebo ne?

Co se tyce toho druheho odstavce: Predstav si, jak by te sralo, kdybys dovedl s tema zakonama neco skutecne udelat, vsechno by bylo podle tvejch predstav a nakonec by stejne nejakej budouci Hendrix ustavil jako jedine spravce sve dedice nebo to cely rovnou zakazal sam. Mel by mit tu moznost nebo mu ji chces sebrat?

nasty (53581cca3ad4fee3) 7. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [agresivní[x]] ↻ 9 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
nasty (53581cca3ad4fee3) 7. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [agresivní[x] strawman[x]] ↻ 317 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 7. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [trefné[x]] ↻ 316
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19968]

@nasty absolutně nechápu, proč podsouváš ten nesmysl "Dílo je myšlenka". Když už, tak je Dílo nějaká forma interakce myšlenky s okolním světem, nebo spíš forma sociální interakce s jeho příjemci, s "konzumenty". Ale především mě vadí představa, že nějaké Dílo s velký D je něco zásadně víc, než obyčejné dílo s malým d - popravdě, po téhle debatě mě nafoukaní autoři (a že už jsem jich v životě pár potkal...) a jejich pocit vlastní vyjímečnosti a výlučnosti serou ještě víc, než kdy předtím.

Znovu opakuji tezi - to, jestli jsi dělal umění, nebo si byl jen zručný řemeslník a zručný obchodník s kýčem, to rozhodne až někdo jiný. A nejspíš až po tvojí smrti.

xChaos 7. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] ↻ 20 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 7. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 296
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19970]

@santiago faktem je, že věta Civilizing the proletariat became part of the self-protective program of the bourgeoisie. je moudrá.

:) nasty (53581cca3ad4fee3) 7. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 358
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19971]

@xChaos cituji opět z oficiálního vyjádření ČPS: "Piráti rozlišují:
Autorské právo, které má autor nebo umělec ke svému výtvoru, skladbě nebo textu. Autorské právo a zahrnuje Právo na zveřejnění, o kterém má rozhodnout autor podle vlastní vůle. Člověk svou myšlenku drží teprve do okamžiku, kdy ji sdělí ostatním (zveřejní ji). Tím nad ní dobrovolně ztrácí absolutní kontrolu;"
www.pirati.cz/kci/kopirovaci_monopol?s[]=d%C3%ADlo

už chápeš?

p.s. to velké nafoukané D které tě rozzlobilo měl být začátek věty kterou jsem pak nenapsal a neopravil to.

p.p.s. Autorské dílo není myšlenka.

:) xChaos 7. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 294
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19972]

@nasty:19971 ano, já s tím souhlasím, s tímto bodem programu ČPS. v případě zveřejnění ztrácíš absolutní kontrolu. já uznávám částečnou kontrolu nad zveřejněným dílem, která zahrnuje ochranu identity autora - tedy předpokládám, že se většina autorů stejně... [celkem 587 znaků] [zobrazit]

:) nasty (53581cca3ad4fee3) 7. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 370
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19977]

@xChaos: Nic nového "nerazíš". To o posmrtném zhodnocení díla je starý, a částečně pravdivý argument... Bach a van Gogh jej potvrzují. Nicméně je falešné v tom že říká, že nejde v autorově současnosti identifikovat kvality, které se označují za umělecké.
V což by rádi někteří věřili.

My se tady ovšem bavíme i o novinářích, spisovatelích, programátorech, vynálezcích a jiných kreativních profesích,které jsou postiženy kopírovací nesolidaritou.

nasty (53581cca3ad4fee3) 7. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [troll[x] nepřesné[x]] ↻ 304 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 7. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [FAQ[x]] ↻ 282
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19979]

@nasty cože? "Piráti se snaží vyhnout politickému střetu o věc"? tahle debata je čím dál víc WTF...

nasty (53581cca3ad4fee3) 7. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [nepřesné[x] trapné[x]] ↻ 11 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 7. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 298 → 112
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19983]

Program českých Pirátů je tady - když už někdo chce diskutovat
→ [http://www.pirati.cz/program/start]
tagy #pirateparty #czechrepublic #politics

santiago (0ba3918e93ad944c) 7. června 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [bezvýznamné[x]] ↻ 256 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) santiago (0ba3918e93ad944c) 7. června 2012 ← komentářů 106 ← [69%] 92 [134x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [krásné[x]] ↻ 473 → 135
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19986]

Technicka chyba, odkaz ma byt: → [http://torrentfreak.com/producer-thanks-pirates-for-stealing-his-film-071113/]

:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 7. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 518
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19992]

souhlasím s tím, že ponižovat výtvor na myšlenku je trapné

xChaos 8. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [nepřesné[x] smířlivé[x]] ↻ 506 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 8. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [flood[x] vtipné[x] spam[x]] ↻ 30 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 8. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [nepřesné[x]] ↻ 825
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19996]

@xChaos co to má být za kličku? Celá tahle diskuse je o tom, že piráti chtějí bezplatně kopírovat provedení děl, nikoli myšlenek. Ale tvrdíte opak. Průměrný pirát kopíruje hudbu, filmy, programy, nikoliv noty, scénáře, a zdrojáky(i když to jsou díla, ale rozhodně blíž myšlence než její provedení). Celá slovní gymnastika, kterou ochotně předvádíš, má elementární problém, který nelze schovat. Můžeš zas nadávat do feťáků, egoistů, nafoukanců, netalentů, antichartistů, ale klam zůstane.
S tvou "antichartou"-Wir sind die Urheber to je obzvlášť pikantní, protože to znamená že neznáš ani podstatu charty77, která vyzívala k dodržování platných zákonů, stejně jako manifest německých spisovatelů. Piráti vyzívají k opaku.

:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 8. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [bezvýznamné[x]] ↻ 355
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19997]

@santiago
film měl rozpočet 200 000usd, což je zlomek obvyklé sumy, a success story je 5 let stará. Neměl bys někde manifest 5000 režisérů volajících po bezplatném kopírování jejich filmů?

:) xChaos 8. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [5x] [ - ] [informativní[x] nepřesné[x] logické[x]] ↻ 727
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19998]

@nasty:19996 Piráti především tvrdí, že musí existovat nějaká forma kopírování, která je *fair use* a nebude postihována: nebavíme se o právu na bezplatné komerční kopírování (všechny ty rapidshare a uloz.to - tedy v podstatě prodej šířky pásma směrem k... [celkem 2223 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 8. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [4x] [ - ] [logické[x] předvídatelné[x]] ↻ 600
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/19999]

@nasty v demokratické společnosti, otevřené samotné možnosti změny pravidel, kterými se řídí, je zcela legitimní volat po změkčení určitých represivních zákonů - zvláště v situaci, kdy hrozí naopak jejich přitvrzování (a to dost reálně - #sopa #pipa apod.). Je to stejně legitimní, jako bylo např. legitimní volat po zrušení trestu smrti v situaci, kdy tento trest ještě existoval.

Piráti samozřejmě nemohou prosazovat nedodržování zákonů: proto jsme také politická strana a ne třeba občanské sdružení - protože prosazujeme změnu zákonů v rámci běžného demokratického politického zákonodárného mechanismu.

tagy #pirateparty #copyright #politics

:) nasty (e33237ec1243fdb5) 8. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [6x] [ - ] [lživé[x] nedomyšlené[x] důležité[x] strawman[x]] ↻ 534
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20003]

@xChaos: po argumentech *klamné analogie* (chcete rozbíjet stroje co vám berou práci! /stroje na sandály, tedy vypalovačky a switche, jistě zvládnou natočit film/) ... [celkem 1333 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 8. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [4x] [ - ] [lživé[x] smířlivé[x] logické[x]] ↻ 297
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20007]

@nasty zase to nějak mícháš všechno dohromady... samozřejmě cokoliv, co člověk dělá, je ocenitelné hned, pouze na základě dohody s tím, pro koho to dělá. dohoda ale musí být dvoustranná - nejde přistoupit na jednostranný diktát zábavního průmyslu.

to, že něco může být označeno za "umění" až po smrti "umělce" (nejlépe dlouho po ní), to samozřejmě neznamená, že někdo nemůže být žádaný a odměňovaný už za svého života. Ale všechno má svoje meze a jednou z těchto mezí je moje právo vytvářet kopie jednou zveřejněného díla.

:) mina (fa69572a3eeed436) 11. června 2012 ← komentářů 8 ← [-11%] -4 [36x]
[ + ] -1 [5x] [ - ] [offtopic[x] blábol[x]] ↻ 580
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20019]

odkedy xchaos amplifikoval zvycajne nepochopenie touto akoze moderaciou, vyzera to tu ako v bordeli kde kazdy na sebe musi mat nieco cervene, komu sa toto moze pacit? ci len ozajstnym rudym? :)

xChaos 11. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘✘ [ + ] -4 [4x] [ - ] [troll[x] debilní[x]] [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) mina (b404ef786d65b3d6) 11. června 2012 ← komentářů 8 ← [-11%] -4 [36x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 579
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20022]

ide o to ze sa teraz chovate ako idioti, kazdy musi tomu druhemu stlacit rudu ciarku aby sa ukazalo, kto ma pravdu, nic ine v tom nie je. je to detinske a otravne najma kym sa to pak skryva

nasty (990dc32a82e0c46f) 11. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 333 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 11. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘✘✘ [ + ] -5 [5x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 311 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 11. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [4x] [ - ] [informativní[x] zajímavé[x] flood[x]] ↻ 504 → 155
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20027]

Skutečně klíčovou agendou Pirátů je např. toto:
→ [http://www.lupa.cz/clanky/zakladni-registry-nastupuji-krizove-scenare/]
tagy #pirateparty #czechrepublic #privacy #psycho #bureaucracy

nasty (990dc32a82e0c46f) 11. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [offtopic[x] hloupé[x]] ↻ 385 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
mina (6826cbdcf9741b76) 11. června 2012 ← komentářů 8 ← [-11%] -4 [36x] ✘✘ [ + ] -2 [6x] [ - ] [offtopic[x] vtipné[x] zábavné[x] troll[x] nudné[x]] ↻ 278 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 11. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [lživé[x] offtopic[x]] ↻ 319 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) mina (d57812f1358f2db0) 11. června 2012 ← komentářů 8 ← [-11%] -4 [36x]
[ + ] 0 [6x] [ - ] [vtipné[x] blábol[x] trefné[x] agresivní[x]] ↻ 541
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20038]

aaano teraz ked si sama poviem tak aj ja dostanem aby to nevyzeralo ako komu teraz chces nahovorit ze prave toto nie je tvoj vyron despocie? sak pohoda, mam len ist a citat tyzden stare nudy a klikat ako somar, pak to bude fer. Ak tu nikoho v bdelom stave klikate len vy dvaja proti sebe to je univerzalne a nadcasove akurat z hladiska ze dva kokoti sa biju po tisacrocia len teraz sa ohrozuju chrckami

guemhrilla 11. června 2012 ← komentářů 775 ← [-30%] -202 [662x] ✘✘ [ + ] -2 [6x] [ - ] [offtopic[x] předvídatelné[x] flamewar[x]] ↻ 11 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
nasty (990dc32a82e0c46f) 11. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [trefné[x] troll[x] debilní[x]] ↻ 11 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
nasty (990dc32a82e0c46f) 11. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [offtopic[x] hloupé[x] důležité[x]] ↻ 370 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 11. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [offtopic[x] informativní[x]] ↻ 334 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
nasty (990dc32a82e0c46f) 11. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [offtopic[x] provokativní[x] debilní[x]] ↻ 358 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
nasty (990dc32a82e0c46f) 11. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 387 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 11. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [offtopic[x] pravdivé[x]] ↻ 375 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 11. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 12 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
nasty (990dc32a82e0c46f) 11. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [blábol[x]] ↻ 680 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (990dc32a82e0c46f) 11. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 599 → 152
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20064]

Jestliže jsem v diskuzi poukazoval na religiózní charakter éterizace díla/výtvoru v myšlenku, a snahu tak depolitizovat abstraktní koncept duševního vlastnictví, nevěděl jsem že letos vznikla nová církev: Missionary church of Kopimism; congregation of file sharers who believe that copying information is a sacred virtue

Pozor, podle všeho kongregace sdílečů není povedený vtip! → [http://kopimistsamfundet.se/english/]

:) nasty (990dc32a82e0c46f) 11. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 1 [5x] [ - ] [lživé[x] výstižné[x]] ↻ 414
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20065]

@xChaos
to že máme opačné názory by tě mělo povzbudit, že žijeme v čase kdy si je můžem veřejně vyměnit! škoda jen té skryté cenzury pomocí "visibility managementu" kdy jeden vyvolený uživatel fóra s přístupem do databáze moderuje tak dlouho než se nepohodlné komentáře aspoň polosbalí.

:) xChaos 11. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [5x] [ - ] [vtipné[x] offtopic[x] trapné[x] smířlivé[x]] ↻ 439
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20067]

@nasty:20065 naprosto nechápu, o co ti jde. samozřejmě bych jako vývojář i provozovatel aplikace mohl databázi snadno manipulovat, kdych chtěl: k ničemu takovému ale nedochází (když nepočítám nějaké útoky na hlasovací systém v minulosti, než jsem zavedl... [celkem 1371 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 11. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 545
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20072]

@nasty jako pokud mluvíš o religiozitě v tomhle smyslu, tak musím připustit, že na tom něco je. řešit otázku legálnosti cestou založení církve se v minulosti snažili vytripenci i zhulenci... bohužel, většinová společnost není nakloněná tomu podporovat víru v jakýkoliv obecný princip či rituál - a za církev je obecně pokládáno jen něco, co řeší víru v Boha (typicky jednoho). Ale proč ne... #religion #copyright

:) xChaos 11. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 731
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20073]

@nasty #pirateparty #democracy #politics #paradox #power #represion #wikileaks #history

Opravdu pořád nechápu, jakou "falešnou premisu" pořád Pirátům podsouváš. základní myšlenka, když už něaká má být, je kopírování není krádež. Pokud někdo z Pirátů udělal formální chybu v nějaké filosofické argumentaci, je to podružný detail. Nestojíme a nepadáme s nějakým závazným marx-leninským budovatelsko-proletářským světonázorem, na který by všichni museli přísahat.. a i když jsme možná "religiozní", tak ne natolik, abychom nějak řešili herezi a kacířskí a odchylky od "jediné pravé víry", apod.

nasty (a1b5fdc3ae844533) 11. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 14 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
guemhrilla 11. června 2012 ← komentářů 775 ← [-30%] -202 [662x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 352 → 110 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
nasty (a1b5fdc3ae844533) 11. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 325 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 11. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [offtopic[x] blábol[x]] ↻ 65 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 11. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [flamewar[x] předvídatelné[x] offtopic[x]] ↻ 27 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
guemhrilla 11. června 2012 ← komentářů 775 ← [-30%] -202 [662x] ✘✘✘✘ [ + ] -4 [4x] [ - ] [offtopic[x] nekompromisní[x] flamewar[x]] ↻ 342 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 11. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
✔✔ [ + ] 2 [2x] [ - ] [informativní[x] zajímavé[x]] ↻ 798
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20095]

@xChaos:20073 'kopirovani neni kradez' je dalsi *heslo, ktere se snazi nebyt interpretovano*. Stat osamocene, zdanlive *jako univerzalni pravda*, stejne jako ostatni jednoducha hesla. Snazi se nestretnout s nesmirne slozitym svetem lidskych pravidel, ktery... [celkem 3148 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 12. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [4x] [ - ] [informativní[x] nedomyšlené[x]] ↻ 788
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20098]

@nasty:20095 #royalities #history #mass_media #film #propaganda #law #copyright ... [celkem 3954 znaků] [zobrazit]

xChaos 12. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [offtopic[x] flamewar[x]] ↻ 47 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 12. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 296
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20100]

@nasty a BTW - já sám za sebe neprosazuji přímé barterování naturálií - ale spíše finanční alternativy, jednou z nich může být třeba #bitcoin - ale lze si představit i daleko pokročilejší systémy...

nasty (b79c6eed2fe0a8a2) 12. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] ↻ 636 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 12. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [podivné[x] logické[x]] ↻ 615
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20113]

@nasty #propaganda #copyright

v té argumentaci je vnitřní rozpor: pokud je někdo na #royalities existenčně závislý, tak se rozhodně na tvorbě spektáklu podílí. kromě toho se tu neargumentuje proti všem myslitelným obchodním modelům zábavního průmyslu - ale pouze proti těm, které vyžadují nasazení státního represivního aparátu k potírání potížistů, vytvářejících tak či onak nezpoplatněné kopie.

nasty (a1b5fdc3ae844533) 12. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [strawman[x]] ↻ 634 → 148 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 12. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [strawman[x] provokativní[x]] ↻ 636 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 12. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 739
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20122]

@xChaos neospravedlnitelná míra vymáhacího opatření je ale něco jiného. to je jako s exekucema domů kvuli pokutě z mhd. chceš zrušit jízdné?

#royalities #repression #copyright #ideology

xChaos 12. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [trapné[x]] ↻ 723 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (f931bff7860616c8) 12. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] -1 [3x] [ - ] [provokativní[x] hloupé[x]] ↻ 745
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20130]

@xChaos:20124 tak jízdné ve vlaku. Ale problém je jasný: Dimenzionální nepřiměřenost míry vymáhání legitimního nároku. Tím že se odstraní legitimní nároky (jízdné, copyright, věřitel) šikana neskončí. Vzpomeň si na kolektivní represe ve škole. Nebo válka s... [celkem 979 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 14. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 795
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20171]

@nasty:20130 #crusade #terrorism #repression #legitimity ... [celkem 3545 znaků] [zobrazit]

xChaos 14. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [hloupé[x]] ↻ 29 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) xChaos 14. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] [informativní[x]] ↻ 720 → 179
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20173]

Clive Thompson on 3-D Printing’s Legal Morass
→ [http://www.wired.com/design/2012/05/3-d-printing-patent-law/]
tagy #wired #copyright #rapidprototyping

xChaos 14. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [troll[x]] ↻ 296 → 124 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 14. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘✘ [ + ] -4 [4x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 263 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 14. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 111 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 14. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] [ + ] -2 [4x] [ - ] [offtopic[x] informativní[x]] ↻ 59707 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 14. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘✘ [ + ] -4 [4x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 419 → 118 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
guemhrilla 14. června 2012 ← komentářů 775 ← [-30%] -202 [662x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 481 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 14. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 500 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
xChaos 14. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘✘ [ + ] -3 [3x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 360 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
guemhrilla 14. června 2012 ← komentářů 775 ← [-30%] -202 [662x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 293 → 114 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (1a74d3ac71ad3069) 14. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 361
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20191]

@xChaos 'je to racionální debata'
to povazuju od tebe za vtip... dyt vis co se tu objevovalo za ..argumenty

'narušuje samotnou autoritu jazyka'
zatim narusuje jen logiku, kdyz vydava vytvor za myslenku (jakoby snad vsechny vytvory byly zalozeny na myslence. umeni=tvorba z myslenek?ehm...) Jinak je samozrejme dobre demaskovat newspeak, ale pokud zrovna nachytas me se "spotrebitelem" ktery se chysta snist enzymaticky pospojovanou sunku, tak jsi chytil za limec nespravnyho...

'Jenže co na tom, když já stejně za článek na toto téma dostanu hodnocení -3 .... neumím si prostě udělat ty správné přátele, jak se zdá.'
ja jsem clanek zatim nehodnotil... ale nedaval bych hodnoceni na triko povaze tvych pratel

:) nasty (1a74d3ac71ad3069) 14. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [offtopic[x]] ↻ 305
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20194]

@xChaos'to je naprosté nepochopení'
jeden ze zarucenych zpusobu jak odradit debatera je rict mu, ze nechape 'o co jde'. ale me neodradis, protoze ja vim o co jde )

:) nasty (1a74d3ac71ad3069) 14. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 333
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20196]

@xChaos:20174 'nesmí být nelegální detekovat, analyzovat a obcházet opatření, jako byl Sony rootkit' ... [celkem 1047 znaků] [zobrazit]

xChaos 14. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [nelogické[x]] ↻ 284 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (1a74d3ac71ad3069) 14. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 379
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20202]

@xChaos ja psal neco o zaporne hodnote akcii? reagujes negativne na neco co jsem nenapsal, a ani neprimo to nevyplyva z myho komentare. tohle nema s racionalni diskusi nic spolecnyho

:) nasty (1a74d3ac71ad3069) 14. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [hloupé[x]] ↻ 495
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20203]

@xChaos
mohl cekat, ze kdyz bude kopirovat valecne figurky warhammeru (jak kreativni cinnost), ze po nem skocej. Copyright na valku je taky zajimava absurdita

Pijavice jsou vsude a treba zdravotnictvi je asi nejhorsi priklad. Neznamena to ale, ze kvuli pojistovnam a farma koncernum se ma prestat lecit. Cizopaseni je bohuzel nevyhnutelne tam, kde se tvori neco pro lidi duleziteho (treba ve strevech mas kilo bakterii).
#parasite #copyright #war #war #war

:) xChaos 15. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 1 [3x] [ - ] [informativní[x] zajímavé[x]] ↻ 803 → 291
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20208]

Je lepší si svojí revoltu "koupit", nebo "ukrást"?
→ [http://knihy.heureka.cz/kup-si-svou-revoltu-o-mytu-kontrakultury-aneb-proc-revolta-proti-konzumnimu-kapitalismu/specifikace/#section]
Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu
...alternativu nabízí např. legendární → [http://en.wikipedia.org/wiki/Steal_This_Book] :-)
tagy #book #copyright #revolt #revolution #philosophy #economy

:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 15. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 712
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20215]

@xChaos to je silně polarizovaná sugestivní otázka. Revoltu je především třeba ŽÍT. Revolta není zboží ke koupi nebo k ukradení. Stala-li se zbožím, už nejde o revoltu.

#yesno #product #revolt #philosophy

:) xChaos 15. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 320
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20216]

@volani.webnode.cz tůj příspěvek je poněkud negramotný (minulý čas). Sice souhlasím, že nucené práce by nemělo být možné uložit - ale současně je systémová chyba, pokud nezaopatřený člověk na ulici zemře, a jeho nejlepší šance na přežití je dostat se skrze spáchání nějaké drobné krádeže do kriminálu, kde má nárok na minimální byt a stravu.

:) xChaos 15. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 632
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20217]

@nasty:20215 #yesno #product #revolt #philosophy to je hezká teorie - ale praxe napovídá, že revolta se stala když ne komoditou, tak každopádně dovedností, která je nezřídka vyučována na vysokých školách :-) (aby bylo jasné - já nechci cenzurovat, co se... [celkem 576 znaků] [zobrazit]

:) xChaos 15. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] 0 [2x] [ - ] ↻ 673
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20218]

@nasty #yesno #product #revolt #philosophy ... jinak ještě bych dodal, že zajímavou otázkou je, zda si lze představit společnost natolik liberální a otevřenou možnosti vlastní změny a současně nabízející jedinci tolik možností seberealizace (či prostě úniku), že revolta už vůbec ani teoreticky nebude potřeba - a nebo jestli je revolta prostě jen hormonální funkcí během dospívání, a jako taková byla v podstatě už dávno institucionalizována...

:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 15. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 0 [0x] [ - ] ← hodnocení komentáře nevyžaduje registraci ↻ 767
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20226]

Jasně že největší revoltní potenciál mají mladí, ale ten je téměř úplně podchycen předpřipravenýmí sítěmi "revoltních" zážitků, hudby, produktů (včetně merchandise s pirátskou vlajkou na podporu serveru Piratebay, který vydělává prodejem reklam na casina, facebook, nábory brokerů, prostě revolta sama)

Klasik(nevim který) říká že jediné, co činí lidi důstojnými je revoltování. V případě anti-copyrightové misionářské činnosti si tím nejsem tak jistý.

#piratebay #hypocrisy #revolt #product

:) xChaos 15. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 688
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20228]

@nasty #piratebay #hypocrisy #revolt #product #porn no jasně.... protože pirátství ohrožuje právě již od 60tých let zavedený obchod s institucionalizovanou revoltou :-) ne nadarmo volá po tvrdší copyrightové ochraně právě pornografický průmysl :-)

xChaos 15. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x] ✘✘ [ + ] -2 [2x] [ - ] [blábol[x]] ↻ 644 [Piráti a Postindustriální společnost] Nekvalitní komentář! [zobrazit]
:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 15. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] 1 [1x] [ - ] [blábol[x]] ↻ 682
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20232]

@xChaos Každý aforismus je napadnutelný, i ten o osobní revoltě. To žes vytáhl maoismus je jiná verze "argumentace ad hitlerum", v ten moment jsi debatu prohrál. Tenhle aforismus má na triku jeden současný, tuším německý, spisovatel, ale teď to nenajdu.

s tou svobodnou komunikací plně souhlasím

#revolt #ad_hitlerum #philosophy #flamewar

:) xChaos 15. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 700
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20233]

@nasty:20232 není to argumentace #ad_hitlerum ale #ad_maoem když už :-) ale obávám se, že když začneš něco vykládat o zdroji lidské důstojnosti skrze revoltu, tak se nacházíš dílem na půdě náboženství, dílem skutečně nejsi příliš vzdálen maoisticky... [celkem 580 znaků] [zobrazit]

:) nasty (a1b5fdc3ae844533) 15. června 2012 ← komentářů 495 ← [17%] 100 [604x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] [lživé[x]] ↻ 628
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20241]

@xChaos ty který o vás o pirátech píšeš «jsme možná "religiozní"» mně nařkáváš z náboženskosti za to, že jsem parafrázoval jeden aforismus k revoltě? :))

to má být odplata za to že jsem napsal @nasty ?
Je zarážející jak snadno piráti pomocí éterizace díla v myšlenku dosáhli toho samého co tvrdě materialističtí bolševici s flintou v ruce, vyvlastnění. A zvládnou přitom vypadat cool. To je příznak post-moderní ideologie, či téměř nového náboženství

#chaosovo_oplatky

:) xChaos 15. června 2012 ← komentářů 8292 ← [-6%] -433 [6371x]
[ + ] -1 [1x] [ - ] ↻ 370
[Piráti a Postindustriální společnost] → [/-/20246]

@nasty:20241 no a co, tak jsme možná religiozní... svoboda je forma náboženství a měla by být chráněna právem na svobodu vyznání (pokud to nebude naopak a náboženství nebude jen formou uplatňování osobní svobody) ... [celkem 525 znaků] [zobrazit]