(C)2000, David Čermák <d@n.cz>, Arachne Labs <http://arachne.cz/>

Quzo.Upmare administration system
Komplexní systém pro administraci webového obsahu
Aktuální verze: 0.73a-pre5 (20000601)

Obsah:
1.Úvod
1.1.Požadavky a rozbor
 
2.Příprava systému
2.1.Systémové nároky
2.2.Instalace
 
3.Možnosti systému
3.1.Publikace článků
3.2.Ankety
3.3.Rozesílání novinek e-mailem
3.4.Optimalizace pro vyhledávací servery
3.5.Optimalizace rychlosti
 
4.Administrace systému
4.1.Vstup do administrace
4.2.Informace o uživateli
4.3.Změna hesla
4.4.Administrace příspěvků
4.5.Editace a zakládání nového příspěvku
4.6.Témata
4.7.Diskuze
4.8.Uživatelé
 
5.1.Systém z pohledu klienta - návštěvníka webu
 
A. Praktické využití
B. Seznam tabulek a screen-shotů
C. Poděkování


1.1.Požadavky a rozbor
Komplexní správa webového obsahu vyžaduje tyto části:


2.1.Systémové nároky
Software Apache 1.3.x w/ mod_php3, mod_expires, mod_rewrite
MySQL 3.x.xx
Konfigurace povolené využití souborů .htaccess

2.2.Instalace
Konfigurace probíhá spuštěním " ./configure --interactive ". Po zadání všech nastavení lze systém nainstalovat spuštěním " ./install ".


3.1.Publikace článků
Publikace příspěvků v systému Quzo.Upmare probíhá přes webové administrační rozhraní. Pro publikaci libovolného příspěvku musí být splněny 2 podmínky: Poté má publikace několik kroků: Pokud má administrátor v daného uživatele důvěru, může mu nastavit příznak Direct addition (viz. dále) a příspěvek se okamžitě po potvrzení uživatelem objeví na webu. Pokud tento příznak není nastaven, příspěvek musí vždy schválit jeden z administrátorů obsahu (až poté je publikován na web).

3.2.Ankety
Systém Quzo.Upmare podporuje tvorbu jednoduchých anket. V současné verzi však není implementována jejich webová správa.

3.3.Rozesílání novinek e-mailem
V systému je obsažena podpora rozesílání e-mailových novinek o publikovaných příspěvcích. Návštěvník webu, který se přihlásí k odběru těchto novinek, může zvolit periodu zasílání - od jednoho dne až po jeden měsíc. Na konci každého odeslaného e-mailu je uveden link na odhlášení tohoto odběru - tím systém brání svého administrátora proti e-mailům vyžadujícím manuální odhlášení.

3.4.Optimalizace pro vyhledávací servery
Díky použití mod_rewrite serveru Apache se veškeré dynamicky generované dokumenty jeví jako statické. Při přístupu na generované dokumenty není script volán s parametrem (např. stuff.php3?clanekid=3 ...), ale podobně jako běžné statické dokumenty (např. /stuff/3 ...). Doba expirace dokumentů je plně konfigurovatelná.

3.5.Optimalizace rychlosti
Nejvyšší výkon systému je podmíněn co nejrychlejším přístupem k databázi a vykonáváním RewriteRule serverem Apache.


4.1.Vstup do administrace
Obr. 4.1.1: Přihlašovací dialog
Pro přihlášení do administračního systému je potřeba vyplnit platné uživatelské jméno a heslo.
Obr. 4.1.2: Zaslání hesla e-mailem
V případě neplatného hesla (pokud ho uživatel například zapomněl) je možné si ho nechat zaslat na e-mail uvedený u uživatelského účtu.

4.2.Informace o uživateli
Na obrázku vidíte typický dialog User info. Obsahuje identifikaci a práva aktuálně přihlášeného uživatele.
Obr. 4.2.1: informace o uživateli
Name Jméno autora - zobrazuje se u publikovaných článků
E-mail E-mail autora - zobrazuje se u publikovaných článků
Login Přihlašovací jméno
User-admin Právo přidavát a editovat uživatele (hlavní administrátor systému)
Stuff-admin Právo potvrzovat přidání příspěvku, odstranit (dočasně či permanentně) či modifikovat jakýkoli příspěvek
Topic-admin Právo vytvářet členění či modifikovat jeho vlastnosti
SQL-admin Právo zadávat SQL příkazy pro databázi přes webové administrační rozhraní (neimplementováno)
Board-admin Právo administrovat diskuzní skupiny na serveru
Allowed Php3 Právo využívat v příspěvcích Php3.
Direct addition Právo přímé publikace příspěvku na web (bez potvrzování administrátorem)
Account enabled Právo uživatele přihlásit se do webové administrace.

4.3.Změna hesla
Obr. 4.3.1: Změna hesla
Změna hesla ja implicitně povolena všem uživatelům. Stačí pouze 2x zadat nové heslo.
 
Staré heslo není potřeba zadávat - z tohoto důvodu doporučujeme před opuštěním počítače vždy uzavřít všechna okna s administračním systémem.

4.4.Administrace příspěvků
Administrace příspěvků je přístupná přes dvě různá tlačítka. Tlačítko "Your articles" je přístupně každému uživateli a umožňuje spravovat pouze jeho články - v dalších tabulkách uvedeno jako "uživatel". Druhé tlačítko "Stuff administration" je přistupné pouze administrátorům obsahu (stuff-admin) - dále jako "administrátor".

Obr. 4.4.1: Seznam příspěvků

Tento seznam příspěvků obsahuje všechny dostupné informace o každém článku. Neuvedenými informacemi jsou pouze velikost článku a soubory, které článek obsahuje - to je však většinou irelevantní infomace.

položka popis
ID Jedinečné identifikační číslo příspěvku
Name Jméno, pod kterým se příspěvek zobrazí na webu a pod kterým vystupuje ve sdílené síti.
Author Jméno autora článku (v případě uživatelské tabulky jsou zde pouze články přihlášeného uživatele)
Status Aktuální stav příspěvku (viz. následující tabulka)
Visits Celkový počet shlédnutí tohoto příspěvku od chvíle publikace
Description Kategorie a popis příspěvku
Pub. date Datum a čas vytvoření příspěvku
Ack. date Datum a čas schválení příspěvku pro publikaci (administrátorem systému)
Actions Všechny akce, které je možné v tuto chvíli s příspěvkem provést (viz. následující tabulka)
Tab. 4.4.2: Seznam položek tabulky příspěvků

stav článku popis
Příspěvek ještě nebyl nahrán na server
Příspěvek čeká na vizuální zkontrolování majitelem a následné potvrzení
Příspěvek čeká na potvrzení administrátorem obsahu na serveru
Příspěvek je umístěn na webu
Příspěvek byl (dočasně) odstraněn - veškeré kontroly již byly provedeny
Administrátor obsahu odmítl tento příspěvek
Tab. 4.4.3: Status příspěvku

S příspěvkem lze v libovolnou chvíli provést několik akcí - některé jsou však přístupné pouze administrátorovi či pouze uživateli (autorovi příspěvku).

  popis funkci může použít
Přidání nového příspěvku uživatel
Nahrání příspěvku na server uživatel
Zobrazení příspěvku (nepublikované příspěvku není možné jiným způsobem zobrazit) administrátor, uživatel
Odsouhlasení příspěvku (administrátorské či uživatelské) administrátor, uživatel
Editace vlastností článku (kategorie, název, popis) administrátor, uživatel
Dočasně pozastaví publikování příspěvku - není odstraněn z databáze administrátor
Vystavení článku opětně na web (po jeho pozastavení) administrátor, uživatel
Odmnítnutí publikace příspěvku administrátor
Odsouhlasení příspěvku po jeho zamítnutí administrátor
Tab. 4.4.4: Správa příspěvků - tlačítka administrace

4.5.Editace a zakládání nového příspěvku
Obr. 4.5.1: editace a zakládání nového příspěvku

Tento dialog umožňuje měnit (při vytváření nového příspěvku tedy zadávat) základní vlastnosti příspěvku - kategorii, název a popis.

V případě, že je příspěvek již umístěn na web, je zakázáno přihrávat další soubory či současné modifikovat. Přístup do dialogu "Edit" je však stále možný.

4.6.Témata (pouze topic-admin)
Obr. 4.6.1: výpis témat

V tomto dialogu je možné vytvořit kategorie (témata) článků. Každá kategorie se skládá z tzv. majorname ("hlavní jméno") - články, novinky, etc... a z tzv. minorname ("podkategorie") - články mohou být o počítačích, přírodě, etc...

položka popis
exact Jedná se o téma, které má pouze jeden příspěvek v celém systému - může jím být jakýkoli článek a vždy se bude nalézat na adrese /stuff/exact/# , kde # je ID tématu. Mezi tyto témata patří například vstupní stránka.
showinfo Určuje, zda se u všech příspěvků tohoto tématu budou za samotným textem zobrazovat údaje o počtu lidí, kteří si příspěvek již přečetli a další příspěvky téhož autora.
export Určuje, zda se všechny příspěvky tohoto tématu budou exportovat do výměného systému a budou obsažený v e-mailových novinkách, které jsou automaticky zasílány (viz. 3.3.)
Tab. 4.6.2: Položky výpisu témat (kategorií)

Po stisku tlačítka "Edit" je možné upravovat vlastnosti kategorie.

Obr. 4.6.3: změna vlastností tématu (kategorie)

Stiskem tlačítka "New" je možno vytvořit novou kategorii.

Obr. 4.6.4: vytvoření nového tématu (kategorie)

4.7.Diskuze (pouze board-admin)
Současná verze systému Quzo.Upmare nepodporuje webovou správu diskuzních boardů.

4.8.Uživatelé (pouze user-admin)
Obr. 4.8.1: seznam uživatelů

položka popis
ID Jedinečné identifikační číslo uživatele v systému
Name Jméno, které bude uváděno u příspěvků tohoto autora
E-mail E-mail, který bude uváděn u příspěvků tohoto autora. Při stisku "send password via e-mail..." (viz. 4.1.) je na e-mail zasláno heslo k uživatelskému účtu.
Login Uživatelské jméno pro přístup do systému
Allow Php3 Povolí uživateli používat Php3 ve svých příspěvcích. !!! VAROVÁNÍ !!! Vzhledem k možnostem mod_php3 není možné zabránit přístupu z těchto scriptů k choulostivým souborům. Zároveň je možno v těchto skriptech otevřeně manipulovat s databází webu - pozorně vybírejte, komu toto právo udělíte.
Direct upload (jindy nazýváno Direct addition) Umožňuje uživateli publikovat příspěvek bez schválení od administrátora obsahu. Po schválení samotným uživatelem je příspěvek okamžitě publikován.
Administration  
user Právo administrace uživatelů (právě tato sekce administrace). Uživatel s tímto právem se stává maximálním administrátorem systému - může totiž libovolně měnit práva ostatním uživatelům, ale i sobě.
stuff Právo administrátora obsahu - uživatel může pozměňovat názvy, popisky či kategorie všech článků v systému, jednotlivé články vyřazovat či začleňovat. Zároveň může potvrzovat přidání článků od uživatele bez práva Direct upload
topic Právo administrátora témat (kategorií) - uživatel může pozměňovat vlastnosti a vytvařet nová témata (kategorie) článků.
board Právo administrátora diskuzních boardů - v této verzi neimplementováno.
SQL Právo administrátora SQL - v této verzi z bezpečnostních důvodů zatím neimplementováno.
Tab. 4.8.2: popis položek výpisu uživatelů

Po stisku tlačítka "Edit" je možné upravovat vlastnosti uživatele.

Obr. 4.8.3: změna vlastností uživatele

Stiskem tlačítka "New" je možno vytvořit nového uživatele.

Obr. 4.8.4: vytvoření nového uživatele


5.1.Systém z pohledu klienta - návštěvníka webu
Jak již bylo řečeno v kapitole 3.4. je systém zcela transparentí.

Poslední neuvedenou vymožeností je export článků pro výměné systémy. (nastavení viz. 4.6.) Lze ho nalézt na adrese:
/refer.php3
- parametrem může být položka "max" určující maximální počet exportovaných článků.


A.Praktické využití
Tento publikační systém byl vyvinut pro potřeby sdružení ProgNET-CZ, na jehož stránkách <http://prog.cz/> je nyní využíván ke spokojenosti všech přispěvovatelů.

Nově byl systém nasazen na server firmy Arachne Labs <http://arachne.cz/>, kde je využíván jako placená služba pro klienty webhostingu této firmy.

B.Seznam tabulek a screen-shotů
číslo typ popis
4.1.1 obrázek přihlašovací dialog
4.1.2 obrázek zaslání hesla e-mailem
4.2.1 obrázek informace o uživateli
4.3.1 obrázek změna hesla
4.4.1 obrázek seznam příspěvků
4.4.2 tabulka seznam položek tabulky příspěvků
4.4.3 tabulka status příspěvku
4.4.4 tabulka správa příspěvků - tlačítka administrace
4.5.1 obrázek editace a zakládání nového příspěvku
4.6.1 obrázek výpis témat
4.6.2 tabulka položky výpisu témat (kategorií)
4.6.3 obrázek změna vlastností tématu (kategorie)
4.6.4 obrázek vytvoření nového tématu (kategorie)
4.8.1 obrázek seznam uživatelů
4.8.2 tabulka popis položek výpisu uživatelů
4.8.3 obrázek změna vlastností uživatele
4.8.4 obrázek vytvoření nového uživatele

C.Poděkování
Bez následujících lidí a skupin by tento program s největší pravděpodobností ani nevznikl:
Psychopat JOE, Janä$, Jungle style, xChaos, Houmlesák, Mardžána, Clad, Mr. H, Plantážník, Radio 16, 2.E memberz, 3fa, Gardenzitty soundsystem, Kalba (100x), ŽuŽU, ProgNET-CZ, Roland, Arachne Labz, Pavel Severa :), Goa trance, PHASE, ...